Basisschool De Brug - school met de Bijbel

Boslaan 38 9801 HG Zuidhorn

  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2020-2021 scoorden we 369,9. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde. De leerlingen hebben ondanks de twee lockdowns in groep 7 en groep 8 goed naar hun eigen niveau gescoord.

In 2021-2022 scoorden we 366,1. Dit is ook ruim boven het landelijke gemiddelde. De leerlingen hebben allen op hun eigen niveau of iets hoger gescoord. 

De resultaten op de eindtoetsen van de afgelopen zes jaar zijn stabiel en steeds boven het landelijk gemiddelde. Ook scoren we de afgelopen drie jaar ruim boven de 1F-doelen en 1S/2F-doelen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Brug gebruiken wij de toetsen van Diataal. Voor de groepen 1 en 2 volgen wij de leerlijnen in Parnassys. De tussenresultaten worden besproken met het hele team en per groep. Dit gebeurt in een analysegesprek tussen de leerkracht, ib'er en de directeur van De Brug. Dit doen wij eenmaal per jaar in februari. We willen dit gaan uitbouwen naar tweemaal per jaar. 

Op basis van de resultaten kijken we waar verbeteringen nodig zijn. Die verbeteringen kunnen op groepsniveau nodig zijn, op leerlingniveau maar ook op schoolniveau.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Brug wil een veilige school zijn voor alle leerlingen. Betrokkenheid op elkaar en omzien naar elkaar vinden wij belangrijke waarden. Daar besteden wij iedere dag aandacht aan. Wij willen een positieve sfeer in de groepen en op het plein. 

Met de methodiek "Grip op de groep" en de methode "Kwink" werken wij gericht aan de relaties tussen de kinderen. Hierdoor leren de kinderen elkaar te vertrouwen en  is er een positieve sfeer in de klassen en op het plein. Met het instrument 'Zien' volgen wij de leerlingen in hun sociale ontwikkeling. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • betrokkenheid
  • veiligheid
  • respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft onze school, in het kader van het thema-onderzoek "Van po naar vo", in maart 2019 bezocht. Ze waren tevreden over onze verwijzingsprocedure naar het VO. We hebben toen weer het basisarrangement gekregen. In januari 2020 hebben we een externe audit gehad van een auditteam. Zij hebben onze school bezocht en onderdelen met een ruim voldoende of goed beoordeeld. Bij beide bezoeken werden geen tekortkomingen gezien en was men positief over de school. 

In mei 2022 heeft onze school meegedaan met het peilingsonderzoek "Digitale geletterdheid". 

Terug naar boven