IKC Prins Claus

Straspad 1 2719 VG Zoetermeer

 • Schoolfoto van IKC Prins Claus
 • Schoolfoto van IKC Prins Claus
 • Schoolfoto van IKC Prins Claus
 • Schoolfoto van IKC Prins Claus
 • Schoolfoto van IKC Prins Claus

Het team

Toelichting van de school

IKC Prins Claus heeft een betrokken team. De leerkrachten kiezen bewust voor onze school vanwege het gedeelde leiderschap. Elke keerkracht heeft natuurlijk zijn/haar verantwoordelijkheid voor de eigen groep. Maar daarnaast zijn er op IKC Prins Claus diverse expertisegroepen waarin elk jaar plannen gemaakt en geëvalueerd worden. Wat doen we met elkaar goed en wat kan bijdragen aan het verbeteren van de inhoud van ons onderwijs? Ieder teamlid heeft een aandeel naar eigen specialisme en interessegebied in één of meer expertisegroepen. Zo wordt verder gebouwd aan een brede basiskwaliteit. Expertisegroepen zijn er voor: rekenen, taal (begrijpend lezen, technisch lezen, dyslexie), meer- en hoogbegaafdheid, Engels, gedrag en toekomstgericht onderwijs  (o.a. voor verdere ontwikkeling van het natuur- en techniekonderwijs, technologie, ICT en kunst en cultuureducatie).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kortdurend verlof of ziekte van onze teamleden wordt de vervanging in principe intern opgevangen en krijgen de leerlingen hun lessen in de eigen groep van een voor hen bekende juf/meester. Bij langdurig verlof of ziekte zal naar een structurele vervanger gezocht worden d.m.v. werving.

Mocht het echter niet mogelijk zijn om de groepsvervanging te organiseren, dan verdelen wij de leerlingen over andere groepen waardoor het onderwijs doorgaat. Slechts in het uiterste geval zullen we groepen naar huis sturen.

Ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk vooraf op de hoogte gesteld van alle vormen van vervanging en/of het naar huis sturen van een groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen IKC Prins Claus werken de teamleden samen in expertisegroepen. Ieder heeft een eigen specialisme. Vanuit expertises ondersteunen en coachen leerkrachten elkaar en worden beleidskeuzes gemaakt. Wij hebben specialisten op de vlakken:

 • rekenen
 • taal en lezen (o.a. een leescoördinator en specialist dyslexie)
 • talentbegeleider (meer- en hoogbegaafdheid)
 • gedrag (o.a. twee KWINK-coaches)
 • Engels
 • jonge kind
 • toekomstgericht onderwijs (met o.a. een ICT-coach en een interne cultuurcoördinator)

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij bieden onze kleuters in de groepen 1-2 een spelend leren traject aan. Dit betekent dat onze jongste leerlingen zoveel mogelijk taal-, reken-, sociaal emotionele- en motorische vaardigheden ontwikkelen door te spelen in de diverse hoeken. De leerkrachten betrekken de leerlingen bij wat ze binnen een thema willen leren en hoe ze dit gaan doen. Betekenisvolle thema's zoals vriendschap, thuis, gezondheid, het lichaam, kunst en dergelijke worden met de kinderen uitgewerkt. Ook in de groepen 3 is er nog aandacht voor spelend leren, met name in de middagen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Techniekonderwijs zit met name verweven in het vak wereldoriëntatie. Maar ook komt het terug in kunstzinnige en creatieve vorming en rekenen. Techniek en technologie is één van onze speerpunten en daarom besteden we een aantal keren per jaar er specifieke aandacht aan via de Techniekdagen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Deze school maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer

Basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd. Indien nodig met hulp van specialisten binnen de school of binnen het bestuur. Dit is een vorm van garantie naar ouders: "Dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen". Daarnaast kan er in specifieke situaties sprake zijn van extra ondersteuning voor leerlingen. Scholen kunnen dan gebruik maken van arrangementsgelden vanuit het samenwerkingsverband om de extra hulp te realiseren.

De Unicoz Onderwijsgroep heeft als bestuur ook extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij o.a. om:

 • deeltijdonderwijs via Denkwijs bij een specifieke hulpvraag van meer- en hoogbegaafde leerlingen (onderbouw/bovenbouw)
 • voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen die vastlopen in het regulier onderwijs
 • een huiskamerklas voor leerlingen die (dreigen) uit te vallen en waarbij vragen zijn over de juiste onderwijsplek 
 • een schakelklas voor leerlingen met een taalachterstand
 • een NT2 klas voor kinderen van vluchtelingen 

Basisondersteuning krijgt binnen IKC Prins Claus vorm door handelingsgericht en coöperatief te werken met inzet van o.a. het effectieve directe instructie-model (EDI). Het onderwijsconcept biedt mogelijkheden en kansen voor veel verschillende kinderen. Onze ambities betreffende de basisondersteuning liggen op de volgende gebieden:

 • inzet van het EDI-model uitbreiden naar meerdere lesmomenten en borgen
 • intensiveren van het werken met blokplanningen om zo beter af te stemmen op specifieke onderwijsbehoeften
 • uitbouwen van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen
 • deskundigheidsontwikkeling op de vakgebieden rekenen, taal, (begrijpend) lezen en gedrag.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

IKC Prins Claus heeft als pijler SAMEN. Dit houdt in dat wij zowel intern als extern overleg hebben met partners rondom de ontwikkeling van de leerlingen in de breedste zin van het woord. Dit doen wij planmatig. We werken nauw samen met onze partner Junis, met afdeling Onderwijs en Kwaliteit vanuit Unicoz, met het Samenwerkingsverband Zoetermeer, met diverse onderwijsbegeleidingsdiensten (o.a. 1801) en andere partners in de wijk.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is sprake van een zogenaamde 'warme overdracht' van leerlingen die vanuit peuterspeelzalen en kinderopvang doorstromen naar onze kleutergroepen. Dit gebeurt met toestemming van ouders/verzorgers.

Terug naar boven