IKC Prins Claus

Straspad 1 2719 VG Zoetermeer

 • Schoolfoto van IKC Prins Claus
 • Schoolfoto van IKC Prins Claus
 • Schoolfoto van IKC Prins Claus
 • Schoolfoto van IKC Prins Claus
 • Schoolfoto van IKC Prins Claus

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC Prins Claus geeft vanuit expertisegroepen vorm en inhoud aan haar onderwijs. Naast groepsgebonden verantwoordelijkheid heeft ieder teamlid hierdoor een aandeel naar eigen specialisme en interessegebied en wordt verder gebouwd aan brede basiskwaliteit. Expertisegroepen zijn er voor: rekenen, taal/lezen, dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid, Engels, gedrag, natuur/techniek, ICT en ICC.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kortdurend verlof of ziekte van onze teamleden wordt de vervanging in principe intern opgevangen en krijgen de leerlingen hun lessen in de eigen groep van een voor hen bekende juf/meester. Bij langdurig verlof of ziekte zal naar een structurele vervanger gezocht worden d.m.v. werving. 

Mocht het echter niet mogelijk zijn om de groepsvervanging te organiseren, dan verdelen wij de leerlingen over andere groepen waardoor het onderwijs doorgaat. Slechts in het uiterste geval zullen we groepen naar huis sturen.

Ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk vooraf op de hoogte gesteld van alle vormen van vervanging en/of het naar huis sturen van een groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen IKC Prins Claus werken de teamleden samen in expertisegroepen. Ieder heeft een eigen specialisme. Vanuit expertises ondersteunen en coachen leerkrachten elkaar en worden beleidskeuzes gemaakt. Wij hebben specialisten op de vlakken:

 • rekenen
 • taal en lezen (o.a. een leescoördinator en specialist dyslexie)
 • talentbegeleider (meer- en hoogbegaafdheid)
 • gedrag
 • Engels
 • ICT
 • jonge kind
 • ICC

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij bieden onze kleuters in de groepen 1-2 en onze leerlingen in groep 3 een spelend leren traject aan. Dit betekent dat onze jongste leerlingen zoveel mogelijk taal-, reken-, sociaal emotionele- en motorische vaardigheden ontwikkelen door te spelen in de diverse hoeken. De leerkrachten betrekken de leerlingen bij wat ze binnen een thema willen leren en hoe ze dit gaan doen. Betekenisvolle thema's zoals vriendschap, politie, het lichaam, kunst, de bakker worden met de kinderen uitgewerkt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Techniekonderwijs zit verweven in o.a. Wereldoriëntatie en kunstzinnige en creatieve vorming. Het is één van onze speerpunten en daarom besteden we een aantal keren per jaar er specifieke aandacht aan via de Techniekmiddagen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Deze school maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer

Basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd. Indien nodig met hulp van specialisten binnen de school of binnen het bestuur. Dit is een vorm van garantie naar ouders: "Dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen". Daarnaast kan er in specifieke situaties sprake zijn van extra ondersteuning voor leerlingen. Scholen kunnen dan gebruik maken van arrangementsgelden vanuit het samenwerkingsverband om de extra hulp te realiseren.

De Unicoz Onderwijsgroep heeft als bestuur ook extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij oa om:

 • Denkwijs onderbouw en bovenbouw voor meer- en hoogbegaafde leerlingen met een specifieke hulpvraag
 • Voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen die vastlopen in het regulier onderwijs
 • een huiskamerklas voor leerlingen die (dreigen) uit te vallen en waarbij vragen zijn over de juiste onderwijsplek 
 • een schakelklas voor leerlingen met een taalachterstand
 • een NT2 klas voor kinderen van vluchtelingen 

Basisondersteuning krijgt binnen IKC Prins Claus vorm door handelingsgericht en coöperatief te werken. Het onderwijsconcept biedt mogelijkheden en kansen voor veel verschillende kinderen. Onze ambities betreffende de basisondersteuning liggen op de volgende gebieden:

 • intensiveren van het werken met groepsplannen en afstemmen van onderwijsaanbod op de individuele leerling
 • uitbouwen van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen
 • deskundigheidsontwikkeling op de vakgebieden rekenen, lezen en gedrag.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

IKC Prins Claus heeft als speerpunt SAMEN. Dit houdt in dat wij zowel intern als extern overleg hebben met partners rondom leerlingenzorg. Dit doen wij planmatig en willen wij voor de komende jaren borgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is sprake van een zogenaamde "warme overdracht" van leerlingen die vanuit peuterspeelzalen en kinderopvang doorstromen naar onze kleutergroepen. Dit gebeurt met toestemming van ouders/verzorgers.

Terug naar boven