Openbare basisschool De Baanbreker

Lijnbaan 319 2728 AG Zoetermeer

Schoolfoto van Openbare basisschool De Baanbreker

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken we aan onderwijsinnovatie door mede te werken met specialisten op vakgebieden.

We starten in november van dit jaar met een pilot van een vakdocent muziek op school.

Tevens hebben wij een vakspecialist meer- en hoogbegaafde leerlingen die wij wekelijks inzetten.

Wij starten met het invoeren van levensbeschouwingslessen (LEVO) in het kader van burgerschap.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Uitgangspunt bij het vervangen van verlof van personeel, is dat er zo veel als mogelijk verlof vervangen wordt door interne personeelsleden. Zo is er altijd een bekend gezicht voor de leerlingen. Structureel of langdurig verlof, wordt indien mogelijk, op lange termijn ingevuld door dezelfde persoon/personen. 

Bij incidenteel verlof kan het voorkomen dat er geen vervanging is. In dat geval wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een groep te verdelen over de andere leerjaren. Er wordt rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen bij het verdelen en het belasten van diverse groepen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor verkeer maken wij gebruik de praktische verkeerslessen van school op seef.

In juli 2021 hebben wij dan ook het predicaat "Verkeersveilige school" in ontvangst mogen nemen.

Schooljaar 2021-2022 starten wij met een nieuwe methode voor rekenen: WIG 5. In de groepen 6 tot en met 8 zetten wij deze methode digitaal in en werken de leerlingen op een eigen device.

Er wordt in oktober 2021 gestart met een nieuwe methode Technisch Lezen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kring

We starten 's morgens met elkaar in de kring. Iedere dag mogen er twee andere kinderen naast de juf zitten. Zij zijn “de helpende handjes”. We beginnen met een liedje en kijken of iedereen er is. We bespreken welke dag het is en wat er vandaag op het programma staat. Als er bijzonderheden zijn, is er ruimte om dit aan de klas te vertellen. Afhankelijk van het rooster wordt er een taalactiviteit, een rekenactiviteit of een muziek- of dramales gegeven. We werken met onderdelen van de methode ‘De Kleuteruniversiteit’ en vullen dit aan met onze eigen activiteiten. Dit om goed aan te sluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen.  

Spelen en werken

Na de kring gaan de kinderen spelen en werken. De leerlingen hebben keuzevrijheid in het kiezen van spelmateriaal en themahoeken. Hiervoor gebruiken we een keuzebord waarvoor ieder kind een naamkaartje heeft. Ook zijn er gerichte opdrachten die veelal aansluiten op het thema of een vervolg zijn op de instructie. Creatieve activiteiten, werken met ontwikkelingsmaterialen en het maken van werkbladen spelen hierin een grote rol. Op school stimuleren we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen.

Eten en drinken

Rond tien uur eten en drinken de kinderen samen iets in de klas. Tijdens het eten en drinken wordt er meestal een verhaaltje of prentenboek voorgelezen.

Buiten spelen

Dagelijks spelen de kinderen buiten als het weer dit toelaat. Bewegen op een natuurlijke manier bevordert de motoriek en het leert kinderen op jonge leeftijd hoe met elkaar om te gaan. ‘Gewoon’ buitenspelen maakt kinderen sociaal sterker.

's Middag

Ook de middag starten we met een kringactiviteit. Vervolgens wordt er (binnen of buiten) gespeeld, gewerkt of gegymd. Aan het eind van de dag zingen we nog een liedje en gaan we in een rij naar buiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We investeren in het stevig neerzetten van ons onderwijs op de kernvakken. Daarom gaat hier relatief meer onderwijstijd naar toe.

Door de kernvakken op een hoger niveau te tillen dragen we bij aan de ambities die wij stellen in ons schoolplan en onze jaardoelen voor de kernvakken voor het komende schooljaar. Door leerlingen een goede veilige stevige basis mee te geven, zullen zij in staat zijn zich te ontwikkelen op het niveau dat bij hen past

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Tot de basisondersteuning, die onze school alle leerlingen biedt, behoren minimaal de volgende interventies: 

* preventie en vroegtijdige herkenning van leer-, opgroei en opvoedproblemen 

* de zorg voor een veilig schoolklimaat 

* een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie 

* een aanbod voor meer of minderbegaafde leerlingen 

* een aanbod gericht op sociale veiligheid 

* een aanbod gericht op het voorkomen van gedragsproblemen 

* het toepassen van een protocol voor medische handelingen 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In één van onze onderbouwlokalen is peuterspeelzaal De Toverkoffer gehuisvest. Vanuit de intentie een ononderbroken leerlijn te creëren, werken de leerkrachten van de onderbouwgroepen nauw samen met de  leid(st)ers van De Toverkoffer. Bij de start van het schooljaar worden verschillende thema’s gepland. Deze thema’s liggen dicht bij de belevingswereld van peuters en kleuters. Ze  bieden uitdaging en mogelijkheden tot ontwikkeling. Daarnaast wordt er bij de verschillende thema’s gezocht naar verdiepende spelactiviteiten. Dit om met sociale activiteiten een brede ontwikkeling te stimuleren, zodat kinderen leren om samen te spelen, samen te werken en van elkaar te leren.Naast spelactiviteiten is er in de onderbouw ook aandacht voor de basisontwikkeling van de kinderen, deze wordt gestimuleerd door het aanbieden van  taal- en rekenactiviteiten. Dit doen we bijvoorbeeld door: voor te lezen, verhalen te vertellen, gesprekjes te voeren of spelenderwijs rekenactiviteiten op te lossen. Wilt u meer informatie over peuterspeelzaal De Toverkoffer, kijk op De Toverkoffer


Terug naar boven