Basisschool De Vijverburgh

Dr. J.W. Paltelaan 3 2712 RN Zoetermeer

  • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een personeelslid trachten we in eerste instantie intern een oplossing te vinden. Dit kan o.a. door parttime personeel extra in te zetten.

In bepaalde situaties zal ambulant personeel worden ingezet in de specifieke groep, maar enkel als het gaat om kortdurende afwezigheid.

In geval er geen vervanging mogelijk is, zal een groep verdeeld worden.

Ons streven is dat er geen leerlingen naar huis worden gestuurd!

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van de volgende lesmethoden:

Rekenen: Wereld in getallen 5 (groep 3 t/m 8)

Taal/spelling: Veilig leren lezen (groep 3), Staal (groep 4 t/m 8)

Engels: Take it easy (groep 3 t/m 8)

Sociaal emotionele ontwikkeling: Kanjertraining (groep 1 t/m 8)

Wereldoriëntatie: Blink Wereld 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school beschikt over de volgende extra ondersteuningsarrangementen:

  • voor- en vroegschoolse educatie (VVE)            
  • motorischeremedial teaching (MRT)
  • licht lichamelijke beperking (uitgesloten doven en slechtzienden)      
  • Rots- en watertraining 

De adviseur onderwijs & kwaliteit is binnen de school  belast met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leerlingen en leraren.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om het leerstofaanbod voor de leerlingen zo passend mogelijk te maken wordt gewerkt met de referentieniveaus. Hierbij krijgen wij een duidelijker beeld van de te verwachte uitstroom en kunnen wij het onderwijsaanbod hierop afstemmen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met Gro Up kinderopvang in het gebouw van de school. We gebruiken daarbij Piramide.   

Terug naar boven