Basisschool De Vijverburgh

Dr. J.W. Paltelaan 3 2712 RN Zoetermeer

  • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met een score van 536,1 scoren we boven het landelijk gemiddelde en de aan onze school gestelde minimale norm. Wij zijn hier zeer tevreden mee. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden onze leerlingen op de verschillende vakgebieden (rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen) getoetst. De resultaten worden geanalyseerd op school-, groeps- en individueel niveau. Deze analyse vormt het uitgangspunt voor verbeterplannen op zowel  school-, groeps- als individueel niveau. In groep 7 zal vanaf dit jaar de entree toets van CITO worden afgenomen.

Daarnaast worden op de diverse vakgebieden methode gebonden toetsen afgenomen om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het rapport n.a.v. het inspectiebezoek van 9 september 2014 geeft wat de Vijverburgh betreft goed weer waar de school op dit moment staat. De komende periode zullen de nodige stappen worden gezet om een nog verdere kwaliteitsverbetering op de Vijverburgh te bewerkstelligen.

Het wordt door de school als prettig ervaren dat er vanuit de onderwijsinspectie met een kritisch oog over de schouder wordt meegekeken.

Terug naar boven