Basisschool De Vijverburgh

Dr. J.W. Paltelaan 3 2712 RN Zoetermeer

  • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met een score van 527 scoren wij onder het landelijk gemiddelde, wel voldoen wij aan de signaleringswaarde van de inspectie. De score past bij onze verwachting, dat wil niet zeggen dat wij tevreden zijn met deze score. Er wordt hard gewerkt om deze scores structureel te verhogen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden onze leerlingen op de verschillende vakgebieden (rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen) getoetst. De resultaten worden geanalyseerd op school-, groeps- en individueel niveau. Deze analyse vormt het uitgangspunt voor verbeterplannen op zowel  school-, groeps- als individueel niveau. In groep 7 zal vanaf dit jaar de NIO toets worden afgenomen.

Daarnaast worden op de diverse vakgebieden methode gebonden toetsen afgenomen om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tijdens de gehele basisschoolperiode bereiden we onze leerlingen voor op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs (VO). Aan het eind van de basisschool in groep 8 maken alle leerlingen de doorstroomtoets (voorheen de eindtoets) in de maand februari, de toets is wettelijk verplicht.De naam doorstroomtoets geeft aan wat er bedoeld wordt: de toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs blijven leerlingen zich ontwikkelen. 

Met ingang van schooljaar 23/24 ziet het proces rondom advisering – afname doorstroomtoets – aanmelding VO er in groep 8 als volgt uit:

* Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.

* In de eerste of tweede volle week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets.

* Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies van school.

* Er is voortaan één aanmeldingsweek voor de middelbare school, namelijk tussen 25 maart en 31 maart.

Hoe wordt voortaan het schooladvies bepaald?

Eind groep 7 volgt een eerste voorlopig advies, dit voorlopig advies wordt bepaald aan de hand van de gehele ontwikkeling van de leerling. De leerkracht, de adviseur onderwijs en kwaliteit (OAK) en de directeur zijn betrokken bij het bepalen van het advies.In groep 8 volgt het tweede voorlopig advies in januari. In februari maken de leerlingen de doorstroomtoets IEP en uiterlijk 24 maart krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies. Tussen 25 en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Voor leerlingen uit het po en het sbo die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet. Hier is het samenwerkingsverband Zoetermeer bij betrokken en wordt er al eerder gekeken naar een geschikte school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Respect, verdraagzaamheid, overleg en weten wie je bent (waar ben je goed in en wat kan beter?) staan centraal. Aandacht voor normen en waarden neemt een vaste plaats in op het rooster in alle groepen. We werken met een methode sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanjer Training), hanteren duidelijke regels en bevorderen de betrokkenheid van ouders en leerlingen.

We vinden het erg belangrijk, dat onze leerlingen zich bewust zijn van het feit, dat zij opgroeien in een samenleving, waarin mensen met een verschillende achtergrond en cultuur er samen het beste van moeten maken. We stimuleren onze leerlingen om actief mee te doen aan die samenleving en zich er positief voor in te zetten. Om dat te kunnen moeten de leerlingen meer kennis vergaren over de achtergrond en cultuur van leeftijdgenoten. Wij bieden die kennis op onze school in voldoende mate aan, met name door het gebruik van de methode Blink Wereld.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zichzelf kennen. Dat zij zich bewust zijn van hun eigen rol, hun beperkingen, maar vooral ook hun sterke kanten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Weten wie je bent!

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het rapport n.a.v. het inspectiebezoek van 9 september 2014 geeft wat de Vijverburgh betreft goed weer waar de school op dit moment staat. De komende periode zullen de nodige stappen worden gezet om een nog verdere kwaliteitsverbetering op de Vijverburgh te bewerkstelligen.

Het wordt door de school als prettig ervaren dat er vanuit de onderwijsinspectie met een kritisch oog over de schouder wordt meegekeken.

Terug naar boven