IKC De Meerpaal

Rakkersveld 137 2722 BN Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Meerpaal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Afgelopen jaar zijn de schoolverlaters verwezen naar het voortgezet onderwijs, naar aanleiding van hun definitieve advies dat zij in december hebben ontvangen. Wanneer het kind in het vaderland niet of nauwelijks naar school is geweest heeft het een enorme achterstand op vele gebieden, dat geeft lage scores en heeft vaak niets te maken met het IQ van het kind. Hier wordt bij de advisering naar het vervolg onderwijs rekening gehouden.

De score van de eindtoets groep 8 van het schooljaar 2020-2021 was volgens verwachting en is niet af te meten aan het landelijk gemiddelde, dit vanwege de populatie van de school, waarbij het aantal leerlingen dat meetelt minder dan 10 is of wanneer leerlingen die korter dan 2 jaar op school zitten of korter dan 4 jaar in Nederland zijn tellen niet mee in de score. De gemiddelde score is vaak laag, mede door de kleine groep die meetelt voor de uitslag.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle methode toetsen en de Cito M- (midden) en Cito E (eind) -toetsen worden samen met de methode toetsen geregistreerd in ParnasSys, een leerlingvolgsysteem. Naar aanleiding van de Cito gegevens wordt ieder half jaar een Plan van Aanpak gemaakt, waarbij de leerlingen in kaart gebracht worden, hun vaardigheidsgroei genoteerd wordt en worden de doelen voor het komend half jaar opgesteld.

In taalklas 1 wordt gewerkt met Mondeling Nederlands Nieuw, dat uit 4 cursusblokken bestaat en waarbij na ieder cursusblok een toets wordt afgenomen. Na het behalen van het 4de cursusblok wordt bekeken of de leerling door kan stromen naar een reguliere groep of taalklas 2. Alle taalklasleerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief, een OPP, waarin de doelen beschreven staan die de leerling moet behalen. Deze doelen kunnen voor iedere taalklas leerling anders zijn, omdat deze afgestemd worden op het niveau waarop de leerling de school binnenkomt. Wanneer zij doorstromen naar de volgende groep gaat het OPP mee.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De keuze voor het voortgezet onderwijs is afhankelijk van verschillende factoren.

  • Hoe scoort de leerling op de Cito-toetsen en de methoden toetsen,
  • Zijn er belemmeringen die het leren in de weg zitten en nog onvoldoende opgelost zijn,
  • Hoe lang is de leerling in Nederland en hoe goed is de ontwikkeling van de Nederlandse taal.
  • Hoeveel jaren onderwijs heeft de leerling gehad.

Aan het einde van groep 7 ontvangt de leerling een voorlopig schooladvies voor het VO; Voortgezet Onderwijs. Dit advies wordt met de ouder(s) en het kind besproken.

In december is er een voorlichtingsavond voor de leerlingen en hun ouders over het VO. Deze avond wordt goed bezocht en vaak komt een oud-leerling vertellen over zijn of haar ervaringen. 

In januari krijgen de leerlingen een definitief advies, kunnen de open dagen op het VO gaan bezoeken en zich voor half maart aanmelden bij een VO school die passend is bij het advies. 

In april is de Centrale Eindtoets van groep 8 en de uitslag komt meestal overeen met het advies. Mocht de uitslag echter hoger zijn dan het advies, dan is er altijd de mogelijkheid om het advies naar boven bij te stellen.

De leerling wordt nog 3 jaar na de basisschool gevolgd, wanneer zij in het VO zitten. Wanneer er onbekend staat is dat, omdat de leerlingen naar een Taalplus klas of ISK gaan in het VO. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven