IKC De Meerpaal

Rakkersveld 137 2722 BN Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Meerpaal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Afgelopen jaar zijn de schoolverlaters verwezen naar het voortgezet onderwijs, naar aanleiding van hun definitieve advies dat zij in december hebben ontvangen. 

De score van de eindtoets groep 8 van het schooljaar 2018-2019 was voldoende, maar is niet af te meten aan het landelijk gemiddelde, dit vanwege de populatie van de school waarbij het aantal leerlingen dat meetelt minder dan 10 is; leerlingen die korter dan 2 jaar op school zitten of korter dan 4 jaar in Nederland zijn tellen niet mee in de score.  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle methode toetsen en de Cito M- (midden) en Cito E (eind) -toetsen worden geregistreerd in PasnasSys, een leerlingvolgsysteem. Naar aanleiding van de Cito gegevens wordt ieder half jaar een Plan van Aanpak gemaakt , waarbij de leerlingen in kaart gebracht worden, hun vaardigheidsgroei genoteerd wordt en worden de doelen voor het komend half jaar opgesteld.

In taalklas 1 wordt gewerkt met Mondeling Nederlands Nieuw, dat uit 4 cursusblokken bestaat en waarbij na ieder cursusblok een toets wordt afgenomen. Na het behalen van het 4de cursusblok wordt bekeken of de leerling door kan stromen naar een reguliere groep of taalklas 2. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De keuze voor het voortgezet onderwijs is afhankelijk van verschillende factoren.

  • Hoe scoort de leerling op de Cito-toetsen en de methoden toetsen,
  • Zijn er belemmeringen die het leren in de weg zitten en nog onvoldoende opgelost zijn,
  • Hoe lang is de leerling in Nederland en hoe goed is de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

Aan het einde van groep 7 ontvangt de leerling een voorlopig schooladvies voor het VO. Dit advies wordt met de ouder(s) en het kind besproken.

In december is er een voorlichtingsavond voor de leerlingen en hun ouders over het VO. Deze avond wordt goed bezocht en vaak komt een oud-leerling vertellen over zijn of haar ervaringen. 

In januari krijgen de leerlingen een definitief advies, kunnen de open dagen op het VO gaan bezoeken en zich voor half maart aanmelden bij een VO school. 

In april is de Centrale Eindtoets van groep 8 en de uitslag komt meestal overeen met het advies. Mocht de uitslag echter hoger zijn dan het advies, dan is er altijd de mogelijkheid om het advies naar boven bij te stellen.

De leerling wordt nog 3 jaar door de basisschool gevolgd in het VO. Wanneer er onbekend staat is dat omdat de leerlingen naar een Taalplus klas of ISK gaan in het VO. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven