IKC De Meerpaal

Rakkersveld 137 2722 BN Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Meerpaal

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • We halen het beste uit jezelf
  • Openbaar onderwijs
  • Integraal Kindcentrum
  • Erkende Rots en Waterschool
  • Taal en rekenen is de basis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is nagenoeg gelijk gebleven, mede door de aanmeldingen van de nieuwkomers. De wijk wordt gerenoveerd, gezinnen moesten hun woning verlaten, omdat deze afgebroken werden. De nieuwbouw begint langzaam opgang te komen, maar kan nog enkele jaren duren. De toestroom van de leerlingen die nieuw in Nederland zijn is onverminderd doorgegaan. Wij zijn blij met onze huidige populatie en hopen de komende jaren verder op te kunnen bouwen met kinderen die nieuw in de wijk komen wonen en tevens met de kinderen die nieuw in Nederland zijn. Deze gevarieerde populatie is een mooie afspiegeling van de maatschappij, waardoor kinderen naast passend onderwijs ook veel respect ontwikkelen voor hun medemens.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor gymnastiek is op maandag en vrijdag een vakdocent die de kinderen lesgeeft. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Wij adviseren u indien u vragen heeft over het onderwijs aan uw kind of over de gang van zaken in de groep van uw kind, in eerste instantie contact op te nemen met de desbetreffende leerkracht.

Indien dit naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Bij haar kunt u ook terecht wanneer u vragen/opmerkingen heeft over de algemene gang van zaken op de school. 

Stichting OPOZ heeft een klachtenregeling. Deze is te vinden op de website van de school.

Elke school heeft een contactpersoon m.b.t. klachten en OPOZ heeft een externe vertrouwenspersoon; dat is mevrouw Van Oijen(vertrouwenspersoonopoz@gmail.com). 

Veiligheid op school komt mede door het onderstaande dat maakt dat kinderen begrip en respect voor elkaar ontwikkelen en goed met elkaar leren samen spelen en samenwerken: 

Wij zijn een gecertificeerde 'Gezonde school' voor voeding, sport en bewegen en seksualiteit en relaties. Dit schooljaar krijgen wij het certificaat welbevinden. 

In de groepen 5 t/m 8 en taalklas 2 krijgen de kinderen vormingsonderwijs over 4 verschillende religies; Islam, Boeddhisme, Christendom en Hindoeïsme. Hierdoor krijgen de kinderen meer begrip voor elkaars culturen. 

Verzekeringen

OPOZ heeft ten behoeve van de leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten. Daarnaast is er een aansprakelijkheidsverzekering. Indien zich een geval voordoet, waarbij een ouder meent aanspraak te kunnen maken op een van deze verzekeringen kunt u contact opnemen met de directeur.

Terug naar boven