Passe Partout Montessori School

Saturnusgeel 64 2718 CT Zoetermeer

  • De school ligt in een prachtige groene omgeving met veel buitenspeelruimte.
  • Schoolfoto van Passe Partout Montessori School
  • Schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met de nieuwe montessori taalmethode "Taal Doen!"

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2015 hebben we als school voor het eerst een eindtoets door onze leerlingen laten maken. Dit was in het kader van een pilot van de vanaf 2016 verplichte eindtoets in het basisonderwijs. De eindtoetsresultaten laten een (veel) lager beeld zien dan dat uit de CITO-toetsen die we in groep 2-8 afnemen zichtbaar wordt. Met behulp van de CITO-toetsen en de NIO-toets worden de VO-adviezen bepaald. De voortgang in het VO volgen we en laten zien dat de gegeven adviezen en het niveau van de leerlingen in het derde jaar van het VO in verreweg de meeste gevallen overeenkomen. Door in te zetten op het verbeteren van de toetsvaardigheden en intrinsieke motivatie van de leerlingen zijn de resultaten van de eindtoets in het laatste jaar sterk verbeterd.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school neemt CITO-toetsen af in de groepen 2 tot en met 8. Dit gebeurt 2 maal per jaar, in januari en in juni. Deze toetsen worden geanalyseerd en op basis hiervan worden er maatregelen genomen om het onderwijs (verder) te verbeteren.Als norm hanteren wij het landelijk CITO-gemiddelde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Montessorionderwijs gaat uit van de eigenheid van het kind. Het proces van advisering is een zeer zorgvuldig proces, dat door het zorgteam in samenspraak met de leerkracht van groep 7-8 wordt geformuleerd. Ouders worden in groep 7 op de hoogte gebracht van ons voorlopig advies, dat gebaseerd is op enerzijds de resultaten binnen het leerlingvolgsysteem en anderzijds op  een aantal persoonskenmerken en attitudes van kinderen. Het definitieve advies, in groep 8, is gebaseerd op alle gegevens die we van een leerling verzamelen gedurende de gehele basisschoolperiode. De Nio toets is hiervan een onderdeel. Dankzij de aandacht die er binnen het montessorionderwijs is voor differentiatie, zelfstandigheid en werkplanning, hebben onze leerlingen een voorsprong binnen het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

                                     

Terug naar boven