Passe Partout Montessori School

Saturnusgeel 64 2718 CT Zoetermeer

  • De school ligt in een prachtige groene omgeving met veel buitenspeelruimte.
  • Schoolfoto van Passe Partout Montessori School
  • Schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met de nieuwe montessori taalmethode "Taal Doen!"

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2015 hebben we als school voor het eerst een eindtoets door onze leerlingen laten maken. Dit was in het kader van een pilot van de vanaf 2016 verplichte eindtoets in het basisonderwijs. De eindtoetsresultaten laten een (veel) lager beeld zien dan dat uit de CITO-toetsen die we in groep 2-8 afnemen zichtbaar wordt. Met behulp van de CITO-toetsen en de NIO-toets worden de VO-adviezen bepaald. De voortgang in het VO volgen we en laten zien dat de gegeven adviezen en het niveau van de leerlingen in het derde jaar van het VO in verreweg de meeste gevallen overeenkomen. Door in te zetten op het verbeteren van de toetsvaardigheden en intrinsieke motivatie van de leerlingen zijn de resultaten van de eindtoets in het laatste jaar sterk verbeterd.  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school neemt CITO-toetsen af in de groepen 2 tot en met 8. Dit gebeurt 2 maal per jaar, in februari en in juni. Deze toetsen worden geanalyseerd en op basis hiervan worden er maatregelen genomen om het onderwijs (verder) te verbeteren.Als norm hanteren wij het landelijk CITO-gemiddelde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Montessorionderwijs gaat uit van de eigenheid van het kind. Het proces van advisering is een zeer zorgvuldig proces, dat door het zorgteam in samenspraak met de leerkracht van groep 7-8 wordt geformuleerd. Ouders worden in groep 7 op de hoogte gebracht van ons voorlopig advies, dat gebaseerd is op enerzijds de resultaten binnen het leerlingvolgsysteem en anderzijds op  een aantal persoonskenmerken en attitudes van kinderen. Het definitieve advies, in groep 8, is gebaseerd op alle gegevens die we van een leerling verzamelen gedurende de gehele basisschoolperiode. De Nio toets is hiervan een onderdeel. Dankzij de aandacht die er binnen het montessorionderwijs is voor differentiatie, zelfstandigheid en werkplanning, hebben onze leerlingen een voorsprong binnen het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

                                     

Terug naar boven