De Jacobsvlinder

Schoutenhoek 160 2722 EK Zoetermeer

Schoolfoto van De Jacobsvlinder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Unicoz onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie met de IEP eindtoets.

In het schooljaar 2019/2020 is i.v.m. het coronavirus de IEP eindtoets niet doorgegaan.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk schoolteam werkt in het kader van optimale opbrengsten systematisch en doelgericht aan de ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen. Opbrengstgericht werken is een cyclisch proces, waarbij leerkrachten, directieleden, bestuur en vooral ook ouders zicht krijgen op de kwaliteit van het geboden onderwijs op de school. Dit inzicht stuurt het handelen van schoolteams waarbij wordt uitgegaan van de verschillen in capaciteiten en behoeften van leerlingen. Dit vraagt afstemming op het niveau van het kind en de groep, duidelijke doelen stellen voor alle leerlingen en weten wat een leerling aan het eind van een schooljaar moet kennen en kunnen. Dit komt de ontwikkeling en prestaties van alle leerlingen ten goede.  

Dit geeft u als ouder het vertrouwen dat de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig wordt gevolgd en gestimuleerd. De school stelt zich ten doel om in acht jaar tijd uw kind tot maximale ontwikkeling te laten komen. We beschouwen deze ontwikkeling dan ook als een proces.  

Unicoz-breed worden de tussenresultaten gemeten met behulp van de volgende toetsen:  

  • Toets Verplicht CITO Rek & WIS - Groep 3 t/m 8 (M en E)
  • CITO Begrijpend lezen - Vanaf M4 t/m M8
  • CITO DMT (Drie Minuten Toets) - Groep 3 t/m 8 (M en E)  

Op basis van analyses van de resultaten worden beslissingen genomen op school-, groeps- en kindniveau, worden ambitiedoelen vastgesteld en verbeterplannen opgesteld.  

Aan het eind van de basisschool baseren wij ons advies voor het voortgezet onderwijs op basis van de totale ontwikkeling van het kind en alle verzamelde toets- en observatiegegevens. Dit resulteert in een onderwijskundig rapport dat met u als ouder/verzorger (en met het kind) besproken zal worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven