De Jacobsvlinder

Schoutenhoek 160 2722 EK Zoetermeer

Schoolfoto van De Jacobsvlinder

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment betreft de informatie in Vensters PO voor het onderdeel Personeelskenmerken het schooljaar 2011-2012 en de jaren hiervoor. Deze betreffende gegevens in Vensters PO worden automatisch aangeleverd vanuit bronnen van het Ministerie van Onderwijs. De school zelf heeft hier dan ook geen invloed op. Naar verwachting is vanaf half december voor het onderdeel Personeelskenmerken meer actuele informatie beschikbaar in Vensters PO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In het geval dat een leerkracht verlof opneemt, wordt er een vervanger aangesteld. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de vakleerkrachten Engels en gymnastiek heeft onze school ook een coördinator voor de ouderkamer en onderwijsassistenten voor groep 1 en 2 in dienst. Ook voor groep 4/5 heeft de school een onderwijsassistent. Onze school beschikt over het vignet Gezonde School.

Sinds 2020 beschikt de school over het themacertificaat: Bewegen en sport.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs is maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind wordt zoveel mogelijk gezorgd voor een passend onderwijsaanbod dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Een passendonderwijsaanbod houdt in dat onderwijs en ondersteuning  aansluit op de ontwikkeling en behoeften van het kind, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders. Onze school werkt opbrengstgericht om zo het onderwijsaanbod af te stemmen op de basisbehoeften en ondersteuningsbehoeften van ieder kind. Opbrengstgericht werken is een systematische werkwijze waarbij de vraag centraal staat wat heeft een kind nodig om bepaalde onderwijsdoelen te behalen?  Meer specifiek gaat het om vragen als welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie, begeleiding heeft het een kind nodig? We richten ons niet zozeer op wat een kind niet kan, maar vooral op wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. Ondanks het opbrengstgericht werken kan het zijn dat onze school niet aan de behoeften van het kind tegemoet kan komen. Wanneer dit het geval is, wordt in overleg met de ouders gezocht naar een school die wel geschikt is om het benodigde onderwijsaanbod te bieden. De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs Zoetermeer 28-17. Iedere school binnen dit samenwerkingsverband heeft samen met het team en het bestuur een ondersteuningsprofiel opgesteld. Binnen het samenwerkingsverband is sprake van een grote diversiteit aan scholen en ondersteuningsprofielen en moet men zorg dragen voor een dekkend ondersteuningsaanbod van het onderwijs aan alle leerlingen. Het samenwerkingsverband heeft dit vastgelegd in een ondersteuningsplan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven