Koningin Wilhelminaschool

Willem-Alexanderplantsoen 1 2713 VM Zoetermeer

  • Heerlijk werken in de schooltuin!
  • Samenwerken, coöperatief!
  • Spelend leren!
  • De bron, de basis van ons handelen!

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment betreft de informatie in Vensters PO voor het onderdeel Personeelskenmerken het schooljaar 2011-2012 en de jaren hiervoor. Deze betreffende gegevens in Vensters PO worden automatisch aangeleverd vanuit bronnen van het Ministerie van Onderwijs. De school zelf heeft hier dan ook geen invloed op. Naar verwachting is vanaf half december voor het onderdeel Personeelskenmerken meer actuele informatie beschikbaar in Vensters PO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Tot op heden is het nog nooit voorgekomen dat er geen vervanging was voor een afwezige leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerkrachten creëren binnen de veilige en vertrouwde omgeving van hun eigen groep (leerstofklas) een veilige omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen op cognitief gebied, sociaal-emotioneel functioneren en werkhouding: dienen, denken en doen.  Ze zien wat kinderen nodig hebben en kunnen aansluiten bij verschillende leerstijlen. Ze hebben verstand van ontwikkelingsfasen, leerprocessen en leerlijnen en passen die kennis gericht toe.  

Onze leerkrachten werken opbrengstgericht aan de kwaliteit van ons onderwijs. Zij zijn gericht op het (geestelijk) welzijn van de kinderen en op een goede ontwikkeling en voorbereiding op hun plaats in de samenleving. Zij inspireren leerlingen en betrekken hen bij dat wat er in de groep gebeurt. Ze denken in mogelijkheden, oplossingen en in behoeften.

Zij werken intensief samen en voelen zich samen verantwoordelijk voor de gestelde (verander)doelen, voor de inrichting en vormgeving van het onderwijs en voor goede resultaten. Ze zijn pro-actief in het signaleren en gezamenlijk aanpakken van problemen op organisatorisch, communicatief en onderwijskundig gebied.  Vanuit een dienende en gezaghebbende houding communiceren zij op tijd en eerlijk. Ze zijn er voor de leerlingen en luisteren. Zij zijn duidelijk over het gedrag en het werk van de leerlingen. 

Onze leerkrachten dagen leerlingen uit tot prestaties, passend bij hun mogelijkheden. Zij stemmen het niveau van hun onderwijs af op de leerlingen en zorgen ervoor dat zij met plezier hun werk kunnen doen. Kortom:  dienen, denken en doen!

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De per vak gebruikte onderwijstijd per groep is gebaseerd op hetgeen elke groep in het bijzonder nodig heeft. Dat kan wat betreft vakken als taal en rekenen en begrijpend lezen dus verschillen per groep en is afhankelijk van de behoeften binnen de groep. Zo kan het gebeuren dat bij een rekenzwakke groep er meer onderwijstijd voor rekenen op het rooster staat dan voor taal of omgekeerd.in ieder geval voldoet de gebruikte onderwijstijd aan de normen die de inspectie heeft gesteld.

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school maakt deel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs Berseba (www.berseba.nl).  De basisondersteuning en -kwaliteit wordt binnen elke groep door elke leerkracht gerealiseerd. Het kenmerkt zich door duidelijkheid en taakgerichtheid en is activerend, resultaatgericht en afgestemd op de verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen.

Er is sprake van zorg op groepsniveau (basisondersteuning), op schoolniveau en bovenschools niveau (extra ondersteuning). Binnen de Unicoz Onderwijsgroep is een deel van de extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om een Hoogbegaafde Plusvoorziening, Schakelklas én de Taalplusklas. 

Onze school kenmerkt zich door uitgebreide ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo is er bijvoorbeeld ook aandacht binnen de groep voor excellente leerlingen en is er voor hoogbegaafde leerlingen eens in de week een plusgroep.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar ons schoolondersteuningsprofiel ( te downloaden)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven