Koningin Wilhelminaschool

Willem-Alexanderplantsoen 1 2713 VM Zoetermeer

  • Heerlijk werken in de schooltuin!
  • Samenwerken, coöperatief!
  • Spelend leren!
  • De bron, de basis van ons handelen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Unicoz onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie niet met de Cito eindtoets maar met de volgende twee toetsen:

  • Cito Lovs M8 rekenen/wiskunde is voldoende als het gemiddelde 110 is of hoger.
  • Cito Lovs M8 begrijpend lezen is voldoende als het gemiddelde 55 of hoger is.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2016 is onze school bezocht door de Onderwijsinspectie. De Inspectie gaf ons een mooi rapport, waarbij de meeste onderdelen als goed werden beoordeeld en twee onderdelen als voldoende. In het rapport staat te lezen dat onze school haar kwaliteit op orde heeft en dat de Inspectie het basisarrangement handhaaft. In onze opbrengstenkatern verantwoorden wij onze (tussen) resultaten.

De school stelt doelen voor de leerresultaten van de leerlingen voor de basisvaardigheden. Toetsen worden geanalyseerd waarbij de uitkomsten de basis vormen voor differentiatie op niveau binnen de groepen. Alle leerkrachten stimuleren en begeleiden de kinderen om de gestelde doelen te behalen. In overleg met de intern begeleider stelt elke leerkracht een groepsplan op met daarin doelen voor de komende periode.

Niet alleen cognitieve doelen worden gemeten. Met het sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem ZIEN meten we ook sociale doelen door de leerlingen te bevragen aan de hand van een leerlingvragenlijst. Uitkomsten worden ook geanalyseerd en vormen de basis voor kind-oudergesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven