Koningin Wilhelminaschool

Willem-Alexanderplantsoen 1 2713 VM Zoetermeer

  • Heerlijk werken in de schooltuin!
  • Samenwerken, coöperatief!
  • Spelend leren!
  • De bron, de basis van ons handelen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Unicoz onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie niet met de Cito eindtoets maar met de volgende twee toetsen:

  • Cito Lovs M8 rekenen/wiskunde is voldoende als het gemiddelde 110 is of hoger.
  • Cito Lovs M8 begrijpend lezen is voldoende als het gemiddelde 55 of hoger is.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2016 is onze school bezocht door de Onderwijsinspectie. De Inspectie gaf ons een mooi rapport, waarbij de meeste onderdelen als goed werden beoordeeld en twee onderdelen als voldoende. In het rapport staat te lezen dat onze school haar kwaliteit op orde heeft en dat de Inspectie het basisarrangement handhaaft. In onze opbrengstenkatern verantwoorden wij onze (tussen) resultaten.

De school stelt doelen voor de leerresultaten van de leerlingen voor de basisvaardigheden. Toetsen worden geanalyseerd waarbij de uitkomsten de basis vormen voor differentiatie op niveau binnen de groepen. Alle leerkrachten stimuleren en begeleiden de kinderen om de gestelde doelen te behalen. In overleg met de intern begeleider stelt elke leerkracht een groepsplan op met daarin doelen voor de komende periode.

Niet alleen cognitieve doelen worden gemeten. Met het sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem ZIEN meten we ook sociale doelen door de leerlingen te bevragen aan de hand van een leerlingvragenlijst. Uitkomsten worden ook geanalyseerd en vormen de basis voor kind-oudergesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven