Kindcentrum De Spelevaert

Irisvaart 2 -4 2724 TT Zoetermeer

  • Hoe je je  in het verkeer beweegt, leer je het beste buiten. Wij zijn gecertificeerd door School op Seef.
  • Muziek, dans, optreden en één school zijn vinden we belangrijk.
  • Op onze peuterochtenden kunnen kinderen van ongeveer drie jaar komen spelen en aan de sfeer op school wennen. Het is van 9.00u tot 10.00u
  • De kleutergroepen zijn hier omgebouwd tot een echt kasteel om fantasiespel optimaal te stimuleren.
  • Kunst en creativiteit komen tot uiting in ons kunst-en cultuuruur: we bieden we  een breed aanbod aan.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We sturen het liefst geen groepen naar huis en proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. We hebben een leerkracht vanuit het vervangingsbudget aangesteld om de eerste vervanging te doen. Meestal proberen we met bekende leerkrachten de vervanging te regelen. Pool West kan als vervangingspool tevens uitkomst bieden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerkrachten geven de meeste vakken zelf. Ook zijn er leerkrachten met een  specialisme. Zij kunnen de leerkrachten coachen bij het geven van goed onderwijs. We hebben specialisten op het gebied van gedrag, rekenen, lezen,muziek, human dynamics, Engels en onderwijskwaliteit. We vragen voor de creatieve vakken en sportieve activiteiten regelmatig specialisten in van instanties als het Centrum voor Kunst en Cultuur, Brede School, Sport en Spel en de sportverenigingen in Zoetermeer.

We hebben een vakleerkracht gym, meester Max. Hij verzorgt maandag de gymlessen voor groep 3 t/m 8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook voor deze leerjaren geldt dat de leerkracht steeds goed kijkt wat de groep nodig heeft, in samenspraak met de intern begeleider en de kwaliteitsspecialist

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze invulling van de onderwijstijd is een algemene indicatie. We streven er op de Spelevaert naar om onderwijs goed af te stemmen op de groep en de leerling. Dat betekent dat de leerkracht steeds monitort op welke lessen het accent moet liggen en op welke minder. Bijvoorbeeld om de resultaten te verbeteren als dat nodig is. Dit gebeurt in samenspraak met de intern begeleider en de kwaliteitsspecialist.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Spelevaert maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Passend OnderwijsZoetermeer (www.passendonderwijszoetermeer.nl). 

De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning. Ook deze vindt zoveel mogelijk plaats in de groepen.

Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om een voorziening voor hoogbegaafde /excellente leerilngen (Denkwijs en pré-VWO), Schakelklas én de Taalplusklas.  Bij ons op school bieden wij daarnaast de volgende ondersteuning aan:  Zie het Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven