Kindcentrum De Spelevaert

Irisvaart 2 -4 2724 TT Zoetermeer

  • Hoe je je  in het verkeer beweegt, leer je het beste buiten. Wij zijn gecertificeerd door School op Seef.
  • Muziek, dans, optreden en één school zijn vinden we belangrijk.
  • Op onze peuterochtenden kunnen kinderen van ongeveer drie jaar komen spelen en aan de sfeer op school wennen. Het is van 9.00u tot 10.00u
  • De kleutergroepen zijn hier omgebouwd tot een echt kasteel om fantasiespel optimaal te stimuleren.
  • Kunst en creativiteit komen tot uiting in ons kunst-en cultuuruur: we bieden we  een breed aanbod aan.

Het team

Toelichting van de school

We zijn er trots op dat we alle groepen kunnen bemensen met bevoegde leerkrachten.

Ook het ondersteunend personeel is voldoende aanwezig op de Spelevaert.

Met elkaar zorgen we ervoor dat de kinderen optimaal tot leren komen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We sturen het liefst geen groepen naar huis en proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. Meestal proberen we met bekende juffen en meesters de vervanging te regelen.

We hebben één leerkrachtondersteuner en één onderwijsassistent om groepen op te vangen als het nodig is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We kiezen er op de Spelevaert bewust voor om het onderwijs te organiseren in vaste groepen. Onze visie: een goede, geborgen en veilige sfeer creëren lukt het beste als kinderen in een vaste groep zitten met een vaste leerkracht. Op die manier leren de kinderen elkaar en de leerkracht goed kennen. Ook kent de leerkracht de kinderen goed en weet hij/zij het beste wat het kind nodig heeft. De leerkracht speelt in op de groepsdynamiek en hij/zij begeleidt en stuurt de groep hierin. Dit geeft een fundamentele basis om tot leren te komen. Binnen de vaste groep geven we onderwijs dat toekomstgericht is. Daarnaast maakt de leerkracht een weloverwogen keuze in hoe hij/zij de lessen aanbiedt. Instructies worden op verschillende niveaus en verschillende manieren gegeven, zodat elk kind tot leren komt.                 

Ouders ervaren veel rust in de school als ze tijdens schooltijd binnenkomen. 

De leerkrachten geven de meeste vakken zelf. Ook zijn er leerkrachten met een specialisme. Zij kunnen andere leerkrachten coachen bij het geven van goed onderwijs. We hebben specialisten op het gebied van gedrag, rekenen, lezen, Engels en onderwijskwaliteit. We vragen voor de creatieve vakken en sportieve activiteiten regelmatig lessen aan van het Centrum voor Kunst en Cultuur, Sport en Spel en de sportverenigingen in Zoetermeer.

We hebben een vakleerkracht gym, voor de gymlessen voor groep 3 t/m 8. Daarnaast geeft en een vaste leerkracht de spellessen van groep 3 t/m 8 en alle kleutergroepen gym.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook voor deze leerjaren geldt dat de leerkracht steeds goed kijkt wat de groep nodig heeft, in samenspraak met de intern begeleider en de kwaliteitsspecialist

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze invulling van de onderwijstijd is een algemene indicatie. We streven er op de Spelevaert naar om onderwijs goed af te stemmen op de groep en de leerling. Dat betekent dat de leerkracht steeds monitort op welke lessen het accent moet liggen en op welke minder. Bijvoorbeeld om de resultaten te verbeteren als dat nodig is. Dit gebeurt in samenspraak met de intern begeleider en de kwaliteitsspecialist.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Spelevaert maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Passend OnderwijsZoetermeer (www.passendonderwijszoetermeer.nl). 

De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning. Ook deze vindt zoveel mogelijk plaats in de groepen. Indien nodig vindt er dit schooljaar ook extra hulp plaats buiten de groep. Dit heet remedial teaching. Een gediplomeerde remedial teacher helpt kinderen die moeite hebben met een bepaald vak, vooral in de bovenbouw. Het doel is om de Corona-achterstanden zo snel mogelijk weg te werken en kinderen de kansen te geven die ze allemaal verdienen.

 In  het Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023 is meer te vinden over de ondersteuning die we op school bieden.

Een deel van onze extra ondersteuning is bovenschools georganiseerd. Dit is vormgegeven in het 10-14-onderwijs van Unicoz. Door specifieke profielen aan te bieden sluit Unicoz aan bij sommige leerlingen nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Deze profielen zijn: 

Denkwijs Bovenbouw & VO  

Pre-vwo  

Pre-vo  

Pre-vmbo Techniek en Robotica

Pre-vmbo Zorg en Welzijn   Doewijs

De IB-er beslist (in overleg met ouders) wie er in aanmerking komt voor een aanmelding voor deze voorzieningen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Spelevaert stemt haar onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Dit houdt in dat gekeken wordt naar wat het kind en de groep nodig heeft om het beste naar voren te halen. Het team heeft zich ontwikkeld om dit effectief te doen. Er wordt geobserveerd, geëvalueerd en het aanbod vervolgens afgestemd. Op die manier krijgen kinderen, ook kinderen die extra ondersteuningsbehoeften hebben, het onderwijs dat het beste aansluit op wat ze nodig hebben.

Er is één leerkrachtondersteuner en één onderwijsassistent aanwezig om te ondersteunen in de groep, zodat de leerkracht kinderen kan begeleiden die nog moeite hebben met bepaalde leerstof of leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben.

De Spelevaert stemt het onderwijs aan hoogbegaafde en excellente leerlingen zo goed mogelijk af. De specialist op dit gebied coacht de leerkrachten hier structureel in.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Spelevaert vormt samen met Gro-up locatie Zwanennest een kindcentrum. Dit houdt in dat er wordt samengewerkt om de doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar te waarborgen. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen terecht bij het Speelhuis, voorheen peuterspeelzaal. Van 8.30u tot 12.30u (behalve de woensdag) kunnen kinderen spelenderwijs leren en zo een goede start maken op de basisschool. 

Om de overgang vloeiend te laten verlopen, organiseert de Spelevaert peuteruurtjes. Gedurende 45 minuten laat één van de leerkrachten van groep 1/2  de peuters meemaken hoe het op school gaat. Ze doen activiteiten in de kring en werken met ontwikkelingsmateriaal en in de hoeken.  Vanaf dat het kind (bijna) 3 jaar oud is, kan hij/zij (met ouders) deelnemen aan deze peuteruurtjes.

De kinderen die naar groep 1 gaan zijn zo al bekend met de Spelevaert. Dit maakt de overgang gemakkelijker. Er vindt een overdracht plaats tussen de leidsters van Gro-up en de leerkrachten over het kind. Zo kan de leerkracht meteen aansluiten op wat het kind nodig heeft. 

De Spelevaert heeft 3 kleutergroepen. In deze groep zitten zowel groep 1 als groep 2 leerlingen. Dit is een bewuste keuze vanwege de manier waarop kleuters zich ontwikkelen. Bovendien leren de kinderen veel van elkaar. Als de leerling 4 jaar is en op school komt, zal de leerkracht ouders uitnodigen voor een startgesprek. De leerkracht praat met de ouders over de leerling en geeft informatie over het reilen en zeilen in de groep. 

Terug naar boven