Kindcentrum De Spelevaert

Irisvaart 2 -4 2724 TT Zoetermeer

  • Hoe je je  in het verkeer beweegt, leer je het beste buiten. Wij zijn gecertificeerd door School op Seef.
  • Muziek, dans, optreden en één school zijn vinden we belangrijk.
  • Op onze peuterochtenden kunnen kinderen van ongeveer drie jaar komen spelen en aan de sfeer op school wennen. Het is van 9.00u tot 10.00u
  • De kleutergroepen zijn hier omgebouwd tot een echt kasteel om fantasiespel optimaal te stimuleren.
  • Kunst en creativiteit komen tot uiting in ons kunst-en cultuuruur: we bieden we  een breed aanbod aan.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de eindresultaten van een school aan de hand van normen die vooraf door hen zijn vastgesteld. Voor de eindopbrengsten neemt men drie schooljaren mee in hun oordeel. Alle leerlingen van groep 8 maken een eindtoets. Dit is verplicht vanuit het ministerie van Onderwijs. Deze eindtoets meet het taal- en rekenniveau van uw kind aan het einde van de basisschool. Alle basisscholen van Unicoz hebben voor de IEP- Eindtoets gekozen, ontwikkeld door Bureau ICE.

De onderwijsinspectie kijkt d.m.v. de eindtoets naar de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten van de leerlingen anr de Nederlandse taal en rekenen moeten tenminste op het niveau liggen dat op basis van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

Door de Coronacrises is landelijk geen eindtoets afgenomen. In het schooljaar 2020-2021 is er wel een eindtoets afgenomen, maar deze telt niet mee vanwege de Coronacrisis. Door alle maatregelen tijdens dit schooljaar vond het ministerie dat er geen reëel beeld van de onderwijsopbrengsten kon worden gegeven. Deze crisis heeft een grote invloed gehad op het leerproces van leerlingen. We kunnen daarom alleen de resultaten van het jaar 2018-2019 opnemen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Unicoz Onderwijsgroep wil kwalitatief goed onderwijs bieden aan kinderen. Hiervoor hebben we een systeem in gebruik, dat alle gegevens over uw zoon/dochter bijhoudt. Dit noemen we een leerlingvolgsysteem. Het systeem dat de Unicoz-scholen gebruiken heet Parnassys. We volgen kinderen hierdoor nauwlettend in hun ontwikkeling. We doen dit door (les-)observaties en toetsen.Er zijn methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen.

Methodegebonden toetsen behoren bij een methode, bijvoorbeeld de rekenmethode. Ze worden afgenomen nadat er een bepaalde leerstof aangeboden is. Door deze toets kan de leerkracht zien of een kind de aangeboden leerstof voldoende beheerst. 

De niet-methodegebondentoetsen zijn toetsen die minder vaak worden afgenomen. Dit zijn de CITO- toetsen. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen: in januari en in juni. De score die een kind behaalt op de toets heet een vaardigheidsscore. Deze score wordt ook aangegeven in een niveauaanduiding. 

Opbrengstgericht werken is een cyclisch proces, waarbij leerkrachten, directieleden, bestuur en vooral ook ouders zicht krijgen op de kwaliteit van het geboden onderwijs op de school. Dit inzicht stuurt het handelen van directies en scholen waarbij wordt uitgegaan van de verschillen in capaciteiten en behoeften van leerlingen. Dit betekent concreet dat we ons onderwijs afstemmen op het niveau van het kind en de groep, duidelijke doelen stellen voor elke leerling en weten wat een leerling aan het eind van een schooljaar moet kennen en kunnen. Dit komt de ontwikkeling en prestaties van alle leerlingen ten goede. Het geeft u als ouder het vertrouwen dat de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig wordt gevolgd en gestimuleerd. 

Het bestuur speelt bij dit opbrengstgericht werken een belangrijke rol. In de wet worden de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur  als het gaat om de vereiste onderwijskwaliteit beschreven. Los van wetgeving is het Unicoz bestuur uiteraard geïnteresseerd in de resultaten van haar scholen en voelt het bestuur zich verantwoordelijk voor de resultaten van haar scholen. Het College van Bestuur, Directie PO en beleidsmedewerkers Kwaliteit en Onderwijs zijn hierbij actieve gesprekspartners van de verschillende scholen. Daarnaast zijn zij goed op de hoogte van de opbrengsten en ondersteunen zij de scholen om de kans op hogere opbrengsten van leerlingen te vergroten. Het bestuur maakt hiervoor gebruik van een vroeg signaleringssysteem en de bovenschoolse module van het Parnassys. Door deze systemen kan het bestuur de opbrengsten monitoren en indien nodig tijdig bijsturen. Op die manier wordt gewaarborgd dat de school kwalitatief goed onderwijs blijft geven en verbetert waar het nodig is.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school stelt zich ten doel om in acht jaar tijd uw kind tot maximale ontwikkeling te laten komen. We beschouwen deze ontwikkeling dan ook als een proces. Aan het eind van de basisschool baseren wij ons advies voor het voortgezet onderwijs op de totale ontwikkeling van het kind en alle verzamelde toets- en observatiegegevens. Dit resulteert in een onderwijskundig rapport dat met u als ouder/verzorger besproken zal worden.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft in 2020/2021 een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. De inspecteur uitte zich positief over de ingeslagen onderwijsvernieuwingen. De Spelevaert sluit goed aan op de trends in de maatschappij. 

Terug naar boven