Kindcentrum De Spelevaert

Irisvaart 2 -4 2724 TT Zoetermeer

  • Hoe je je  in het verkeer beweegt, leer je het beste buiten. Wij zijn gecertificeerd door School op Seef.
  • Muziek, dans, optreden en één school zijn vinden we belangrijk.
  • Op onze peuterochtenden kunnen kinderen van ongeveer drie jaar komen spelen en aan de sfeer op school wennen. Het is van 9.00u tot 10.00u
  • De kleutergroepen zijn hier omgebouwd tot een echt kasteel om fantasiespel optimaal te stimuleren.
  • Kunst en creativiteit komen tot uiting in ons kunst-en cultuuruur: we bieden we  een breed aanbod aan.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de eindresultaten van een school aan de hand van normen die vooraf door hen zijn vastgesteld. Voor de eindopbrengsten neemt men drie schooljaren mee in hun oordeel. Alle leerlingen van groep 8 maken een eindtoets. Dit is verplicht vanuit het ministerie van Onderwijs. Deze eindtoets meet het taal- en rekenniveau van uw kind aan het einde van de basisschool. Alle basisscholen van Unicoz hebben voor de IEP- Eindtoets gekozen, ontwikkeld door Bureau ICE.

De onderwijsinspectie kijkt d.m.v. de eindtoets naar de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten van de leerlingen van de Nederlandse taal en rekenen moeten tenminste op het niveau liggen dat op basis van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

In het schooljaar '22/'23 is voor het eerst weer een landelijke eindtoets afgenomen die meetelt om verantwoording af te kunnen leggen. De Spelevaert heeft in dat schooljaar de focus meer dan ooit op leren te leggen. Dit heeft een zeer groot effect gehad op de resultaten. Voor de eindtoets geldt dat alle kinderen met een voldoende basisniveau van school gaan (1F-niveau). Het percentage dat een hoger niveau haalt (1S-niveau) ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Omdat alleen resultaten gepubliceerd worden die over 3 jaar bekend zijn, zijn ze nog niet op te nemen in deze schoolgids. Er is daarom een bijlage toegevoegd om de informatie toch te kunnen delen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Unicoz Onderwijsgroep biedt kwalitatief goed onderwijs aan kinderen. Hiervoor hebben we een systeem in gebruik, dat alle gegevens over uw zoon/dochter bijhoudt. Dit noemen we een leerlingvolgsysteem. Het systeem dat de Unicoz-scholen gebruiken heet Parnassys. We volgen kinderen hierdoor nauwlettend in hun ontwikkeling. We doen dit door (les-)observaties en toetsen.Er zijn methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen.

Methodegebonden toetsen behoren bij een methode, bijvoorbeeld de rekenmethode. Ze worden afgenomen nadat er een bepaalde leerstof aangeboden is. Door deze toets kan de leerkracht zien of een kind de aangeboden leerstof voldoende beheerst. 

De niet-methodegebondentoetsen zijn toetsen die minder vaak worden afgenomen. Dit zijn de CITO- toetsen. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen: in januari en in juni. Deze toeten laten zien wat een kind heeft geleerd over een langere periode. Het is een algemener beeld.

Opbrengstgericht werken is een cyclisch proces, waarbij leerkrachten, directieleden, bestuur en vooral ook ouders zicht krijgen op de kwaliteit van het geboden onderwijs op de school. Dit inzicht stuurt het handelen van directies en scholen waarbij wordt uitgegaan van de verschillen in capaciteiten en behoeften van leerlingen. Dit betekent concreet dat we ons onderwijs afstemmen op het niveau van het kind en de groep, duidelijke doelen stellen voor elke leerling en weten wat een leerling aan het eind van een schooljaar moet kennen en kunnen. Dit komt de ontwikkeling en prestaties van alle leerlingen ten goede. Het geeft u als ouder het vertrouwen dat de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig wordt gevolgd en gestimuleerd. 

Het bestuur speelt bij dit opbrengstgericht werken een belangrijke rol. In de wet worden de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur  als het gaat om de vereiste onderwijskwaliteit beschreven. Los van wetgeving is het Unicoz bestuur uiteraard geïnteresseerd in de resultaten van haar scholen en voelt het bestuur zich verantwoordelijk voor de resultaten van haar scholen. Het College van Bestuur, Directie PO en beleidsmedewerkers Kwaliteit en Onderwijs zijn hierbij actieve gesprekspartners van de verschillende scholen. Daarnaast zijn zij goed op de hoogte van de opbrengsten en ondersteunen zij de scholen om de kans op hogere opbrengsten van leerlingen te vergroten. Het bestuur maakt hiervoor gebruik van een vroeg signaleringssysteem en de bovenschoolse module van het Parnassys. Door deze systemen kan het bestuur de opbrengsten monitoren en indien nodig tijdig bijsturen. Op die manier wordt gewaarborgd dat de school kwalitatief goed onderwijs blijft geven en verbetert waar het nodig is.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overstappen naar het voortgezet onderwijs

De school stelt zich ten doel om in acht jaar tijd uw kind tot maximale ontwikkeling te laten komen. We beschouwen deze ontwikkeling dan ook als een proces. Aan het eind van de basisschool baseren wij ons advies voor het voortgezet onderwijs op de totale ontwikkeling van het kind en alle verzamelde toets- en observatiegegevens. Dit resulteert in een onderwijskundig rapport dat met u als ouder/verzorger besproken zal worden.

 Tijdens de gehele basisschoolperiode bereiden we onze leerlingen voor op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de doorstroomtoets een wettelijk verplichte toets. Binnen Unicoz nemen we de IEP doorstroomtoets af. Deze toets zal begin februari door de leerlingen van groep 8 gemaakt worden. De naam doorstroomtoets geeft aan wat er bedoeld wordt: de toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel van de doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ook op het voortgezet onderwijs blijven leerlingen zich ontwikkelen.

Prognose uitstroomadvies, voorlopig advies en definitief advies 

De overgang van groep 8 naar de middelbare school is een belangrijk moment. Het is belangrijk voor leerlingen en hun ouders om een goede keuze te maken. Het is van belang om te weten wat de leerling kan, wat de leerling wil, welke leerstijl de leerling heeft. Weet de leerling al wat hij of zij na het VO wil gaan doen? Hoe is de motivatie en de werkhouding van de leerling? Eind groep 7 volgt een eerste prognose uitstroomadvies. In groep 8 volgt in januari het voorlopig advies. In februari maken de leerlingen de wettelijk verplichte doorstroomtoets en eind maart krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies. Eind maart, in de centrale aanmeldweek, melden leerlingen zich met hun definitieve advies aan op de middelbare school. Het aanmelden gaat via de website van Zo naar het VO. https://zonaarhetvo.nl/.

Voor leerlingen die vanuit de basisschool naar een voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs gaan geldt deze centrale aanmeldweek niet. Bij deze leerlingen is het samenwerkingsverband betrokken en wordt al eerder in het schooljaar gekeken naar een passende school.

Voor het bepalen van het prognose uitstroomadvies, voorlopig advies en het definitieve advies wordt er o.a. gekeken naar:

Resultaten van methodetoetsen (met name groep 6, 7 en 8);

Resultaten van CITO-toetsen (met name groep 6,7 en 8);

Inzet tijdens de lessen;

Werkhouding in de groep;

Huiswerk(houding);

Indien aanwezig resultaten van een intelligentie-onderzoek (NSCCT of NIO).

Zowel het prognose uitstroomadvies, het voorlopige advies, als het definitieve schooladvies wordt vastgesteld door de leerkrachten van groep 7, groep 8, interne begeleider(s) en directie.

Tijdpad:

Juli: Prognose uitstroom groep 7;

Oktober: Afname NIO;

Vanaf november: ouders kunnen samen met hun kind open dagen van middelbare scholen bezoeken;

November: Afname CITO-toetsen begin groep 8;

Januari: OKR en voorlopig advies mee;

Januari Adviesgesprek overdag met ouder(s), leerling en leerkracht(en);

Februari: Doorstroomtoets IEP;

Maart: Definitief advies;

Eind maart: centrale aanmeldweek: alle leerlingen moeten zich deze week inschrijven op het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Dit is een belangrijk facet binnen de opvoeding. Het kunnen omgaan met anderen; het leren ervaren en omgaan met gevoelens van jezelf en die van anderen is iets dat je je hele leven nodig hebt. 

We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf en elkaar leren kennen. Doordat ze samenwerken in spel of aan taken, door kringgesprekken en rollenspellen en door aandacht te besteden aan verschillende onderwerpen stimuleren we ze hierin. Ze leren wat hun kwaliteiten zijn, maar ook welke kanten nog ontwikkeld kunnen worden. De Kanjertraining helpt hierbij en geeft houvast. We willen bereiken dat kinderen zelf hun wegen kunnen kiezen, onafhankelijk, dus zonder de hulp van volwassenen of beïnvloeding van buitenaf.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We voelen ons veilig op school
  • We vertrouwen elkaar
  • Je mag hier zijn zoals je bent

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft in 2021/2022 een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven