Kindcentrum De Spelevaert

Irisvaart 2 -4 2724 TT Zoetermeer

  • Hoe je je  in het verkeer beweegt, leer je het beste buiten. Wij zijn gecertificeerd door School op Seef.
  • Muziek, dans, optreden en één school zijn vinden we belangrijk.
  • Op onze peuterochtenden kunnen kinderen van ongeveer drie jaar komen spelen en aan de sfeer op school wennen. Het is van 9.00u tot 10.00u
  • Voor de Kinderboekenweek waren de kleutergroepen omgebouwd tot een echt kasteel om fantasiespel optimaal te stimuleren
  • Kunst en creativiteit komen tot uiting in ons kunst-en cultuuruur: we bieden we  een breed aanbod aan.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds een paar jaar maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van uw kind na het doorlopen van de basisschool. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW toegelaten) eindtoets ze afnemen. Alle basisscholen van Unicoz hebben voor de IEP- Eindtoets gekozen, ontwikkeld door Bureau ICE.

De onderwijsinspectie monitort de kwaliteit van het onderwijs. Zij hanteren hiervoor een aantal indicatoren. De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal, voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De inspectienorm is 2 keer behaald in de afgelopen 3 schooljaren.

In het jaar 2019-2020 heeft vanwege de Coronacrises landelijk geen eindtoets plaatsgevonden.

We kunnen daarom alleen de resultaten van het jaar 2018-2019 hierbij betrekken.

Vanwege het lerarentekort heeft groep 8 toen een moeizaam jaar gehad.

Hoewel dit halverwege het jaar is opgelost, heeft dit een grote invloed gehad op de betrokkenheid en het leren van de leerlingen.

Dit heeft effect gehad op de resultaten van de eindtoets. Het betrekken van de leerlingen bij hun eigen leerproces om de betrokkenheid te vergroten is een belangrijk ontwikkelpunt geworden binnen de school. 


 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten van het afgelopen schooljaar zijn te vinden in "het verhaal van de school" van de Spelevaert. Deze resultaten zijn voor ons een indicator m.b.t. de nog te ondernemen acties in ons handelen in de klas. Tevens verantwoorden we ons hiermee naar het bestuur en de ouders toe m.b.t. het tussentijds verloop van de kwaliteitsontwikkeling in de diverse groepen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven