De Oostwijzer, locatie Cygnus

Nieuwlandstraat 243 2729 EB Zoetermeer

  • Met ons fijne groene schoolplein
  • Ook de kleuters gymmen in de grote gymzaal.
  • Bewegend Leren: de lesstof op een actieve manier verwerken. Ook bieden wij gratis naschoolse sport aan en Motorische Remedial Teaching.
  • Volop plek om je te ontwikkelen! In onze grote kleuterruimte kan ieder kind kiezen wat hij/zij wil en de leerkracht daagt ze uit tot meer!
  • Bobby geeft kinderen zelfvertrouwen, vergroot verantwoordelijkheidsgevoel en helpt op sociaal-emotioneel gebied.

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment betreft de informatie in Vensters PO voor het onderdeel Personeelskenmerken het schooljaar 2011-2012 en de jaren hiervoor. Deze betreffende gegevens in Vensters PO worden automatisch aangeleverd vanuit bronnen van het Ministerie van Onderwijs. De school zelf heeft hier dan ook geen invloed op. Naar verwachting is vanaf half december voor het onderdeel Personeelskenmerken meer actuele informatie beschikbaar in Vensters PO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er iemand planbaar verlof heeft, dan zorgen wij ervoor dat wij op tijd een vervanger hebben gevonden. Ouders worden hierover via de Parro app op de hoogte gebracht door de directie.

Wanneer er iemand onverwachts verlof nodig heeft, zijn er een aantal opties:

- inschakelen vervanger uit ons eigen netwerk

- loslopende leerkrachtondersteuners inzetten

- in uiterste geval een klas opdelen (bij kleuters mogen vierjarigen thuisblijven)

Ouders worden hiervan (als het lukt qua tijd) via de Parro app op de hoogte gebracht door de directie.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat wij (muv de kleuters) enkele groepen vormen waarbij de leerlingen op leeftijd bij elkaar zitten. Indien het leerlingaantal hierom vraagt, kan er gekozen worden voor het vormen van een combinatiegroep. Bij de kleuters kiezen wij er voor om de groepen 1 en 2 te combineren omdat jonge kinderen in de leeftijd van 4 -6 jaar een behoefte hebben om van en met elkaar te leren (er zal dus geen enkele groep 1 of 2 voorkomen). In de andere gevallen zijn de combinatiegroepen dus ontstaan vanuit een "ongunstig" leerlingaantal waarbij het vormen van enkele groepen financieel niet haalbaar is.

Door middel van het werken met Bingel (verwerking kernvakken op een Chromebook), Handelingsgericht Denken en eigen leerdoelen zien wij wel dat wij goed kunnen voldoen aan de individuele leerbehoeften van ieder kind. 

De vakdocent bewegingsonderwijs speelt een grote rol in onze visie. Hij kan niet worden ingezet om voor de klas les te geven bij afwezigheid van een leerkracht, want hij is specifiek opgeleid voor bewegingsonderwijs en motorische remedial teaching.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De belevingswereld van het jonge kind staat in onze kleutergroepen centraal. De kleuterleerkrachten bereiden samen het thema voor vanuit een beredeneerd aanbod en plannen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden lessen in. Doordat we de thema’s met de kinderen samen uitbouwen, werken we vanuit hun eigen betrokkenheid en nieuwsgierigheid. De leerkracht weet zelf precies aan welke doelen gewerkt moeten worden en past de speelleeromgeving in de klas hierop aan.

Bewegen vinden wij belangrijk! Jonge kinderen hebben bewegingsdrang omdat zij zo op een natuurlijke wijze de wereld leren verkennen. Iedere dag staat minimaal 1 keer buitenspelen en 1 keer een bewegingsactiviteit in de speelzaal op het programma.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Oostwijzer besteden we in groep 3 t/m 8 elke dag tijd aan: lezen, taal en rekenen. De tijden hierboven zijn uiteraard maar een gemiddelde.

Engelse les geven wij vanaf groep 1. Dit begint spelenderwijs en bijvoorbeeld met het zingen van een Engels liedje bij de kleuter. Alle leerlingen werken via de Engelse methode Take it Easy. 

Voor wereldoriëntatie hebben wij bewust gekozen voor aparte vakken in Blink: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek. Leerlingen doen een brede kennis op en gaan goed voorbereid naar het Voortgezet Onderwijs.

Uiteraard maken wij genoeg tijd vrij voor vakken als tekenen, handvaardigheid en toneel. Soms door de leerkracht zelf, soms in een gastles bijvoorbeeld door een kunstenaar.

Bewegingsonderwijs vinden wij als gezonde school belangrijk. Alle groepen krijgen twee keer per week les van een bevoegde vakleerkracht gymnastiek. Daarnaast bieden wij bewegend leren aan geïntegreerd met andere vakken (bijvoorbeeld tafels leren door ondertussen te gooien met een bal of estafette rennen tijdens het lezen). Ook doen wij een Daily Move (iedere dag tussendoor iets aan beweging).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Deze school maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer

De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning. Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om een hoogbegaafde plusvoorziening, schakelklas én de taalplusklas.  

Bij ons op school bieden wij (naast de basisondersteuning) de volgende ondersteuning aan:

- Ieder in het team is geschoold in de uitgangspunten van handelingsgericht werken (wat heeft dit kind van deze ouders op deze school met deze leerkrachten in deze klas nodig? én hoe gaan wij dit bieden in een logische cyclus van analyseren, uitvoeren, evalueren en aanpassen?) Wij werken groepsplanloos en zijn excellent in het analyseren van opbrengsten.

- Motorische Remedial Teaching voor leerlingen met problemen in de motorische ontwikkeling. Iedere donderdagmiddag komt een groepje kinderen bij de vakdocent bewegingsonderwijs (tevens MRT) om te werken aan zelfvertrouwen, motorische kracht en ontwikkeling. Op locatie Cygnus wordt momenteel ervaring opgedaan met een kind met een ernstige spierziekte. Wij hebben tevens een lift in ons gebouw waardoor leerlingen met een beperking toch op de bovenverdieping kunnen komen.

- Verschillende niveaus in een groep; door middel van Bingel (gr 5-8) kunnen leerlingen makkelijk op hun eigen niveau bediend worden én kan middels een eigen leerlijn goed voldaan worden aan individuele onderwijsbehoeften.

- Cluster 2 en 3 leerlingen. Het team is bekend met de opvang van slechthorende  leerlingen (cluster 2) en leerlingen met een motorische beperking (cluster 3). Mede door de intensieve begeleiding aan IB en de leerkrachten van de ambulante begeleiders van de verschillende clusters, zijn wij in staat om deze specifieke leerlingen te begeleiden. Op dit moment worden op school enkele leerlingen met autisme en/of ADHD begeleid.

- Wij maken gebruik van het programma Bouw voor leerlingen met leesproblematiek. Tevens hebben wij duidelijke afspraken met dyslectische leerlingen om aan hun onderwijsbehoeften te voldoen. Wij nemen bij risicoleerlingen poortwachtersonderzoeken af en volgen hun ontwikkeling nauwgezet.

- De school heeft groeiende expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Op locatie Cygnus wordt gewerkt met een OPP voor een hoogbegaafd kind. Daarnaast bieden wij Levelwerk aan voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben (ondersteuning in de vorm van leren plannen).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

- Extra ondersteuning op bovengenoemde gebieden blijven verankeren in het aanbod. 

- Ons aanbod aan sterke leerlingen door middel van Levelwerk loopt goed. Sinds schooljaar 2023-2024 bieden wij nieuw aanbod aan onze leerlingen die meer uitdaging nodig hebben door praktische probleemstellingen in samenwerkingsvormen op te lossen en door filosofie aan te bieden.

- Wij hebben sinds schooljaar 2023-2024 schoolhond Bobby in de school. Hij is een getrainde hulphond met als taken: leeshond, ondersteuning kindercoaching, ondersteuning sociaal-emotioneel, leren verantwoordelijkheid te dragen voor een dier. Zijn takenpakket is nu nog klein, maar zal steeds verder uitgerold worden in de school. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Oostwijzer werkt nauw samen met diverse peuterspeelzalen uit de directe omgeving van school. Zij kunnen deelnemen aan een peuterbezoekje op de Oostwijzer. Dit betekent dat hun peuters onder begeleiding van een pedagogisch medewerker een ochtendje kunnen 'meedraaien' op de basisschool. Het doel is tweeledig: uitdaging voor peuters die al toe zijn aan de basisschool. Maar peuters kunnen ook alvast kennismaken met de basisschool, zodat de overstap naar de basisschool minder groot is.

Terug naar boven