De Oostwijzer, locatie Cygnus

Nieuwlandstraat 243 2729 EB Zoetermeer

 • Met ons fijne groene schoolplein
 • Ook de kleuters gymmen in de grote gymzaal.
 • Bewegend Leren: de lesstof op een actieve manier verwerken. Ook bieden wij gratis naschoolse sport aan en Motorische Remedial Teaching.
 • Volop plek om je te ontwikkelen! In onze grote kleuterruimte kan ieder kind kiezen wat hij/zij wil en de leerkracht daagt ze uit tot meer!
 • Bobby geeft kinderen zelfvertrouwen, vergroot verantwoordelijkheidsgevoel en helpt op sociaal-emotioneel gebied.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Oostwijzer werkt volgens het principe van Handelingsgericht Denken en Werken.

Naast de zeven principes en het samenwerken met ouders, uit zich dit vooral in de manier waarop wij kijken naar kinderen en hun (onderwijs)behoeften. Het werk (en daarmee de resultaten op alle vakgebieden) van de kinderen wordt geanalyseerd na ieder blok (bij de kleuters na ieder thema), waarna wij voor het volgende blok nieuwe doelen stellen die de kinderen moeten behalen. De doelen kunnen voor ieder kind anders zijn waardoor wij ook ruimte over laten voor differentiëren, herhalen en uitdaging. Vanaf groep 5 zorgen wij ervoor dat, naast de standaarddoelen, de kinderen ook werken aan hun cadeauopdrachten (hun eigen persoonlijke doelen).

In ons digitale systeem Parnassys houden wij de analyses op groepsniveau bij, echter doen wij dit dermate to-the-point dat een ouderwets uitgebreid groepsplan (zoals HGW voorheen voorschreef) niet noodzakelijk is (dit noemen wij groepsplanloos werken).

Ouders kunnen transparant de gegevens en (toets)resultaten van de kinderen inzien middels het Ouderportaal van Parnassys.

In het midden en eind van het schooljaar zijn er CITO toetsweken. Dit zijn onafhankelijke toetsen waarmee we de leerlingen van groep 3 tot en met 8 kunnen volgen tijdens hun schoolcarrière. In groep 7 en 8 wordt voor de advisering naar het middelbaar onderwijs gebruik gemaakt van: ons inzicht betreft gedrag en werkhouding, de NSCCT test, de NIO test, het CITO Leerlingsvolgsysteem en de IEP eindtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang PO-VO (overstap naar het Voortgezet Onderwijs) Tijdens de gehele basisschoolperiode bereiden we onze leerlingen voor op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. Sinds schooljaar 2023-2024 is de doorstroomtoets een wettelijk verplichte toets. Binnen Unicoz nemen we de IEP doorstroomtoets af. Deze toets zal begin februari door de leerlingen van groep 8 gemaakt worden. De naam ‘doorstroomtoets’ geeft aan wat er bedoeld wordt: de toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel van de doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ook op het voortgezet onderwijs blijven leerlingen zich ontwikkelen.   

Prognose doorstoomadvies, voorlopig advies en definitief advies De overgang van groep 8 naar de middelbare school is een belangrijk moment. Het is belangrijk voor leerlingen en hun ouders om een passende keuze te maken. Het is van belang om te weten wat de leerling kan, wat de leerling wil en welke leerstijl de leerling heeft. Wij hebben het op de Oostwijzer niet over hoge of lage adviezen, maar passende adviezen die worden gezien als een startpunt voor verdere ontwikkeling. Weet de leerling al wat hij of zij na het VO wil gaan doen? Hoe is de motivatie en de (huiswerk)werkhouding van de leerling? Binnen de Oostwijzer hanteren we een vaste procedure om tot een uiteindelijk definitief advies te komen in groep 8. De procedure PO-VO start aan het begin van groep 7.

 • NSCCT: in oktober maken de leerlingen van groep 7 de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT). Deze test meet de leermogelijkheden van leerlingen (dus niet de kennis die op school wordt aangeleerd). Met de resultaten van deze test krijgt de school beter zicht op wat leerlingen mogelijk kunnen en wordt eventueel onderpresteren ondervangen 
 • Cito M7: eind januari wordt er een Cito ronde gehouden. Aansluitend volgen de prognose doorstroomadviesgesprekken. Tijdens dit gesprek met ouder(s) en kind, wordt er een prognose doorstroomadvies gegeven en worden mogelijke aandachtspunten en leerdoelen besproken. 
 • Cito E7: in juni volgt de tweede cito-periode waarin kinderen hun groei laten zien
 • Cito B8: eind november worden de B8 Cito toetsen afgenomen. Dit is het laatste Cito meetmoment in groep 8. 
 • OKR en voorlopig advies: de leerkracht(en) van groep 8 schrijven een onderwijskundig rapport (OKR) ter voorbereiding op de overdracht met de middelbare school. In januari wordt dit OKR mondeling toegelicht aan ouder(s) en kind. Tijdens dit gesprek wordt het voorlopig advies gegeven.   
 • Doorstroomtoets: in februari maken de leerlingen van groep 8 de wettelijk verplichte doorstroomtoets, IEP.   
 • Heroverweging: in maart zijn de resultaten van de IEP bekend en worden de voorlopig adviezen van de leerlingen die op hun IEP een hogere toetsscore hebben gehaald heroverwogen. Indien het advies wordt herzien, wordt er telefonisch contact opgenomen met de ouders. 
 • Definitief advies: eind maart ontvangen de leerlingen hun definitieve advies en aanmeldformulier met unieke code, waarmee leerlingen zich kunnen aanmelden op het VO.     

Aanmelding VO Eind maart, in de centrale aanmeldweek, melden leerlingen zich met hun definitieve advies aan op de middelbare school. Het aanmelden gaat via de website van Zo naar het VO. https://zonaarhetvo.nl/. Voor leerlingen die vanuit de basisschool naar een voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs gaan geldt deze centrale aanmeldweek niet. Bij deze leerlingen is het samenwerkingsverband betrokken en wordt al eerder in het schooljaar gekeken naar een passende school.   

Proces adviesbepaling Voor het bepalen van het prognose doorstroomadvies, voorlopig advies en het definitieve advies wordt er o.a. gekeken naar:   

 • Resultaten van CITO-toetsen (met name groep 6,7 en 8)   
 • Resultaten van de methodetoetsen Inzet tijdens de lessen   
 • Werkhouding en gedrag in de groep   
 • Huiswerk(houding)   
 • Resultaten van de NSCCT en/of intelligentieonderzoek (indien aanwezig)

Zowel het prognose doorstroomadvies, het voorlopige advies, als het definitieve schooladvies wordt gezamenlijk bepaald door het overstapteam (directie, intern begeleider, leerkrachten groep 7 en 8). De hele procedure rondom de overstap PO-VO wordt jaarlijks tijdens een speciale informatieavond toegelicht aan de ouders van groep 7 en 8. De datum van deze avond staat genoteerd in de jaarkalender. Ouders krijgen na deze avond de presentatie als naslagwerk toegezonden via de mail of in Parro. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Bij ons is iedereen welkom! Dat warme gevoel krijgen leerlingen al bij binnenkomst. De leerkracht geeft hen een hand en ziet hen. Wij geloven dat goed presteren in de basis begint door met plezier naar school te gaan. De leerkracht is altijd geïnteresseerd in het kind en zijn/haar omgeving. Vanuit deze betrokkenheid stimuleren wij de eigen verantwoordelijkheid van de leerling voor gedrag en werk.

Wij tonen respect voor elkaars verschillen en zijn altijd op zoek naar de overeenkomsten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • respect
 • welbevinden en betrokkenheid
 • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven