De Oostwijzer, locatie Cygnus

Nieuwlandstraat 243 2729 EB Zoetermeer

  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Cygnus
  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Cygnus
  • In onze lustrumweek hebben we bij Ilion een grote sportdag georganiseerd.
  • De Ouderraad is altijd bezig om de leukste activiteiten te organiseren!
  • Heerlijk met de kleuters naar het bos; kabouters zoeken!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Oostwijzer werkt volgens het principe van Handelingsgericht Denken en Werken.

Naast de zeven principes en het samenwerken met ouders, uit zich dit vooral in de manier waarop wij kijken naar kinderen en hun (onderwijs)behoeften. Het werk (en daarmee de resultaten op alle vakgebieden) van de kinderen wordt geanalyseerd na ieder blok (bij de kleuters na ieder thema), waarna wij voor het volgende blok nieuwe doelen stellen die de kinderen moeten behalen. De doelen kunnen voor ieder kind anders zijn waardoor wij ook ruimte over laten voor differentiëren, herhalen en uitdaging. Vanaf groep 5 zorgen wij ervoor dat, naast de standaarddoelen, de kinderen ook werken aan hun cadeauopdrachten (hun eigen persoonlijke doelen).

In ons digitale systeem Parnassys houden wij de analyses op groepsniveau bij, echter doen wij dit dermate to-the-point dat een ouderwets uitgebreid groepsplan (zoals HGW voorheen voorschreef) niet noodzakelijk is (dit noemen wij groepsplanloos werken).

Ouders kunnen transparant de gegevens en (toets)resultaten van de kinderen inzien middels het Ouderportaal van Parnassys.

In het midden en eind van het schooljaar zijn er CITO toetsweken. Dit zijn onafhankelijke toetsen waarmee we de leerlingen van groep 3 tot en met 8 kunnen volgen tijdens hun schoolcarrière. In groep 8 wordt voor de advisering naar het middelbaar onderwijs gebruik gemaakt van: ons inzicht betreft gedrag en werkhouding, de NIO test, het CITO Leerlingsvolgsysteem en de IEP eindtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven