IKC De Saffier

Electrablauw 5 2718 JT Zoetermeer

  • Kinderen willen graag op hun eigen niveau leren. Daarom werken we met een drieledig instructiemodel: uitleg op drie verschillende niveaus.
  • In alle groepen krijgen onze kinderen op een aansprekende manier Engelse les.
  • Kinderen leren op De Saffier omgaan met hun eigen mogelijkheden en grenzen.
  • Wij werken met digitale leermiddelen zoals digiborden en laptops in de klas. Techniek neemt een belangrijke plaats in ons onderwijs in.
  • NME (natuureducatie) organiseert veel activiteiten waaraan wij deelnemen. Het doel van NME is dat kinderen leren zorgen voor hun omgeving.

In het kort

Toelichting van de school

Op IKC De Saffier vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ons bekwame, jonge en enthousiaste team zet zich daar echt voor in. IKC De Saffier biedt een totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. Wij bieden kinderen van 0 tot en met 13 jaar een uitdagende, doorlopende leerlijn en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling. Ouders typeren onze school als kleinschalig, betrokken en toegankelijk. Iedereen kent elkaar en dat draagt bij aan de positieve sfeer. De speerpunten van De Saffier zijn: veilig pedagogisch klimaat, onderwijs op maat, veel aandacht voor leesonderwijs, Engels vanaf groep 1, techniek en programmeren, goede samenwerking met ouders

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kind Centrum
  • Kleinschalig
  • Onderwijs op maat
  • Leren met plezier
  • Goed pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven