IKC De Saffier

Electrablauw 5 2718 JT Zoetermeer

  • Kinderen willen graag op hun eigen niveau leren. Daarom werken we met een drieledig instructiemodel: uitleg op drie verschillende niveaus.
  • In alle groepen krijgen onze kinderen op een aansprekende manier Engelse les.
  • Kinderen leren op De Saffier omgaan met hun eigen mogelijkheden en grenzen.
  • Wij werken met digitale leermiddelen zoals digiborden en laptops in de klas. Techniek neemt een belangrijke plaats in ons onderwijs in.
  • NME (natuureducatie) organiseert veel activiteiten waaraan wij deelnemen. Het doel van NME is dat kinderen leren zorgen voor hun omgeving.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 20/21 deden er in totaal 25 leerlingen mee met de Centrale Eindtoets. Op basis van de richtlijnen van de Centrale Eindtoets tellen er 23 leerlingen mee voor het resultaat op de eindtoets. Wij komen uit op een score van 535,0. Het landelijk gemiddelde is 534,5.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we beschikken over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. Op basis van een analyse stellen we interventies vast. Daarnaast beschikken we over een overzicht met andere kengetallen. Om de ononderbroken ontwikkeling te waarborgen hanteren we normen voor verlengen (12%), zittenblijven (3%) en schoolloopbaan (5%). Als de normen overschreden worden, stellen we interventies vast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een veilige leeromgeving

Het is voor kinderen heel belangrijk dat zij zich veilig en geborgen voelen op school. Dat gevoel willen wij hun graag geven. Kinderen leren op De Saffier omgaan met hun eigen mogelijkheden en grenzen. Daarnaast leren wij kinderen op een respectvolle wijze om te gaan met andere levensovertuigingen, opvattingen en culturen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilige leeromgeving
  • Iedereen doet ertoe
  • Groepsdoorbrekend leren

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven