IKC De Tjalk

Kadelaan 208 2725 BR Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Tjalk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere en speciale basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets primair onderwijs te maken. Een eindtoets primair onderwijs geeft een toetsadvies naast het schooladvies voor het best passende brugklastype.

De centrale eindtoets van Cito wordt ieder jaar afgenomen in de maand april. De toets bestaat uit 165 vragen Nederlandse taal en rekenen en 90 vragen wereldoriëntatie. 

De schaal van de standaardscore is 501-550.

Op IKC De Tjalk wordt de papieren versie van de centrale eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten zijn zeer belangrijk omdat deze resultaten uitgangspunt zijn voor de afstemming van de instructie door de leerkracht. Dit geldt voor korte termijndoelen in de methode. En voor de lange termijndoelen gemeten met Citotoetsen in januari en juni. Alle kinderen worden getoetst. Uitgangspunt is dat kinderen via de door de school gekozen methoden de leerlijnen van een betreffend jaar moeten kunnen behalen.

Methodegebonden toetsen laten gedurende het schooljaar zien of kinderen de verschillende onderdelen hebben begrepen. De leerkracht stemt zijn/haar instructie af op deze resultaten voor een volgende les of periode. Met de Citotoetsen meten we of onze kinderen de landelijke (SLO) kerndoelen gaan behalen. Of wellicht onder of boven de norm scoren. De leerkrachten analyseren de gegevens van de (Cito)toetsten gezamenlijk onder leiding van de intern begeleider. De methodegebonden toetsen worden meerdere keren per jaar besproken door de leerkracht met de IB-er tijdens groepsbesprekingen. Doelstelling is om acties/ambities te formuleren voor de komende periode naar aanleiding van resultaten en trends. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op IKC De Tjalk hebben we in groep 7 met u en uw kind een gesprek waarbij we de uitstroomverwachting bespreken.Deze verwachting is gebaseerd op de resultaten die tot dan toe zijn behaald,het beeld van de totale ontwikkeling van uw kind, waarbij ook de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt meegenomen.Tevens bespreken we waar we samen met uw kind nog aan gaan werken in groep 8.

In groep 8 nodigen we u halverwege het schooljaar uit voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek geven we het advies voor het voortgezet onderwijs, gebaseerd op de resultaten van de Cito-toetsen welke uw kind tijdens de hele schoolloopbaan heeft behaald, de brede ontwikkeling van uw kind en de ervaringen van de leerkrachten met uw kind.

De Centrale Eindtoets basisonderwijs, die in april in groep 8 wordt afgenomen, is een laatste onderdeel van de keuze voor het voortgezet onderwijs. Mocht uw kind op basis van de uitkomst eindtoets in aanmerking komen voor een hoger verwijsadvies, dan heroverwegen wij het gegeven advies. Er is contact met de VO-school waar uw kind geplaatst wordt, zo zorgen wij voor voldoende informatie om een goede overgang te realiseren.

Als ouder heeft u het recht om uw kind op meer dan één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden. In de eerste periode van het schooljaar informeren we u over de manier waarop de aanmelding nu geregeld is en wat u daarbij moet doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven