IKC De Tjalk

Kadelaan 208 2725 BR Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Tjalk

Het team

Toelichting van de school

Vormingsonderwijs
Facultatief
Op IKC De Tjalk worden iedere week lessen christelijk, islamitisch, boeddhistisch en hindoeïstisch vormingsonderwijs aangeboden. Deze lessen vinden plaats op vrijwillige basis. Indien u geen gebruik wenst te maken met dit aanbod, blijft uw kind gedurende deze lestijd onder toezicht van de groepsleerkracht. Er worden dan geen lessen gegeven door de groepsleerkracht.

Blokken
De lessen vormingsonderwijs worden aangeboden in blokken van tien weken. Na tien weken wordt een geloofsovertuiging afgesloten alvorens de volgende wordt aangeboden. Per schooljaar krijgen de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 alle vier stromingen aangeboden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden, bijscholing of een andere vorm van verlof, spant IKC De Tjalk zich in om voor vervanging te zorgen. In principe worden groepen niet naar huis gestuurd. In het uiterste geval adviseren wij ouders om hun kind de volgende dag thuis te houden.

Vervanging
Allereerst wordt er contact gezocht met invallers die aan de school of aan OPOZ zijn verbonden. Lukt de vervanging niet, dan worden de parttime leerkrachten benaderd met de vraag, of zij op de betreffende dag (niet de eigen werkdag) in kunnen vallen. Lukt dit ook niet, dan neemt een leerkracht zonder groepsverantwoordelijkheid de groep over met daarbij de mogelijkheid, dat werk wat blijft liggen eventueel op een andere dag uitgevoerd kan worden.

De directie zelf vervangt geen afwezige leerkrachten. Uitzondering kan zijn de eerste opvang van een groep of voor een uurtje op een ander moment. Dit mag directiewerk of afspraken niet belemmeren.

Bij de hierboven genoemde punten is schuiven van leerkrachten over de groepen mogelijk. Bijvoorbeeld een onderbouwleerkracht die groep 8 neemt, zodat de invaller de onderbouwgroep begeleidt. Is het hier bovenstaande niet mogelijk dan worden de leerlingen van de groep zonder leerkracht verdeeld over de andere groepen.

Mocht bovenstaande ook niet mogelijk zijn, dan blijven de kinderen van de betreffende groep thuis. Indien ouders niet in de mogelijkheid zijn, kinderen thuis op te vangen dan kan de betreffende leerling altijd naar school komen. Het kind zal dan in een andere groep opgevangen worden. Ouders zijn dan ook nooit verplicht hun kind thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We zien ieder kind met zijn of haar unieke mogelijkheden. We vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt en plezier heeft bij ons op school, want dan kun je tot leren komen. We geven de kinderen mee dat ze gezien worden om wie zij zijn en dat ze zich daarnaast gerespecteerd en gewaardeerd voelen door hun klas- genoten en de leerkrachten van de school.

We gaan ervan uit dat leren begint bij een kind dat gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen. De leerkracht ondersteunt en coacht de kinderen bij het ontwikkelen van de volgende vaardigheden:
- Initiatieven nemen ten behoeve van hun eigen leerproces;
- Hoge verwachtingen hebben als het gaat om de doelen die ze stellen;
- Zelfstandig werken aan de eigen gestelde doelen;
- Verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces.

De leerkrachten dragen daarbij zorg voor een uitdagende onderwijsleersituatie, waarbij de organisatie zo is ingericht dat kinderen de leerstof via verschillende werkvormen aangeboden krijgen. 

We dagen kinderen uit op onze school om hun comfortzone te verlaten. Daar waar ze uitdaging vinden en falen, daar zullen ze de kracht van het leren ontdekken. Dit vraagt van de leerkracht dat er tenminste op drie niveaus instructie wordt gegeven en dat ook de lesstof een grote differentiatie kent qua niveau en duur.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

IPC staat voor International Primary Curriculum. Binnen het IPC-onderwijs werken wij met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s (units). Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle vakken van wereldoriëntatie en de expressievakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De naam van de school: IKC De Tjalk
De wijk, waarin de school staat: De Leyens
Het pedagogisch-didactisch concept van de school: Regulier
Het aantal leerlingen: 444
Het telefoonnummer van de school: 079 - 346 00 60
De naam van de directeur: J. Versleijen
De naam/namen van de IB-er(s): S. Buis, L. Muijderman

Onderwijsvisie
De onderwijsvisie van onze school is terug te vinden in het schoolplan, de schoolgids en op de website van de school.
Een aantal elementen zetten we hier op een rij:

Onze school werkt aan de realisering van handelingsgericht werken. Deze manier van werken hangt nauw samen met de IHI-werkwijze (Integraal Handelingsgericht Indiceren).

Het onderwijs op onze school is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De mogelijkheden daartoe kennen wel grenzen, die op individuele basis worden bepaald aan de hand van de criteria, die vermeld staan in de beschrijving van de IHI-aanpak.

Tot de basisondersteuning, die onze school alle leerlingen biedt, behoren minimaal de volgende interventies:
- Preventie en vroegtijdige herkenning van leer-, opgroei- en opvoedproblemen;
- De zorg voor een veilig school-klimaat;
- Een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;
- Een aanbod voor meer- of minderbegaafde leerlingen;
- Een aanbod gericht op sociale veiligheid;
- Een aanbod gericht op het voorkomen van gedragsproblemen;
- Het toepassen van een protocol voor medische handelingen.

Onze school hanteert bij het lesgeven een instructiemodel, waarbij er op drie niveaus instructie gegeven wordt.
(Meer)begaafde leerlingen krijgen een korte werkinstructie, waarna zij sneller, zelfstandig aan de slag kunnen.
Leerlingen die moeite hebben met de lesstof, krijgen na de klassikale uitleg een verlengde instructie.

Onze school garandeert alle leerlingen een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8. Voor leerlingen, die er niet in gaan slagen om zich het volledige onderwijsaanbod van de basisschool (referentieniveau 1F) eigen te maken, formuleert onze school in nauwe samenwerking met de ouders/ verzorgers een ontwikkelingsperspectief.

De IHI-werkwijze staat centraal
De school maakt onderdeel uit van Meer-punt (Het Zoetermeerse CJG) en hanteert de Integraal Handelingsgericht Indiceren-werkwijze, die samengevat als volgt luidt:

Vooraf
1. Onderstaande beschrijving mag niet de indruk wekken, dat wordt getornd aan het uitgangspunt van maximale flexibiliteit. Steeds weer dient de onderwijsprofessional zich de vraag te stellen: ’Wat is nodig in het belang van deze leerling?’ Het stappenschema is hierbij slechts hulpmiddel en geen doel.
2. In elke stap is de volgende vraag van belang: ‘Hoe kan de leerkracht het beste worden ondersteund bij zijn/haar handelingsgerichte houding ten aanzien van de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling?’
3. Preventie kan veel leed voorkomen. Hoe eerder een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt gesignaleerd, des te meer kans dat hieraan adequaat tegemoet gekomen kan worden. Dit uitgangspunt legt extra druk op de eerste stappen in het hieronder geformuleerde stappenschema.

Stap 1: de leerkracht
De leerkracht is de centrale professional, die op basis van de noodzakelijke competenties de leerlingen in zijn/haar groep handelingsgericht stimuleert, volgt, observeert en begeleidt.

Het is de leerkracht, die in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ouders/verzorgers ‘aan de bel moet trekken’ wanneer de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling daartoe aanleiding geeft.

Stap 2: de leerkracht - de ouders/verzorgers
In goed overleg tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers – waar mogelijk met inschakeling van de leerling zelf – wordt op basis van handelingsgericht werken in een zo vroegtijdig mogelijk stadium een zo passend mogelijk ondersteuningsaanbod gerealiseerd.

Stap 3: de leerkracht - de ouders/verzorgers - de IB-er
De leerkracht en de ouders/verzorgers krijgen advies en ondersteuning van de IB-er; onder meer naar aanleiding van leerling(zorg)bespreking.

Stap 4: de leerkracht - de ouders/verzorgers - de IB-er - de SMW-er
De ondersteunings- c.q. zorgbehoefte reikt (mogelijk) verder dan alleen het onderwijs. De SMW-er wordt ingeschakeld.

Stap 5: de leerkracht - de ouders/verzorgers - de IB-er - de SMW-er - de AB'er uit het SBO - de AB'er uit het SO - de onderwijsadviseur - de directeur
Afhankelijk van de situatie vindt er IHI-overleg plaats met en tussen diverse professionals op basis van ‘alle deskundigheid aan de voorkant’.

Stap 6: de domeincheck
Indien er nadrukkelijk sprake is van multi-problematiek en er moet worden toegewerkt naar 1 gezin – 1 plan voert de SMW’er de domeincheck uit.

Het is ook mogelijk, dat deze bij de uitvoering hiervan door een andere professional namens de school is betrokken. Een meding in de verwijsindex kan onderdeel zijn van de domeincheck.

Stap 7: het 'rondetafelgesprek'
Ter voorbereiding op de ontwikkeling en uitvoering van een ‘1 gezin – 1 plan’ wordt een rondetafelgesprek georganiseerd.

Onder leiding van de aangewezen zorg-coördinator vindt deze vorm van IHI-overleg plaats.

Stap 8: het 1 gezin - 1 plan
Overeenkomstig de richtlijnen in ‘Het Meerpunt-spoorboekje’ wordt deze fase uitgevoerd.

Stap 9: Het ondersteunings- c.q. zorgtraject
Gedurende het ondersteunings- c.q. zorg-traject voeren de IB-er (intern) en de SMW-er (extern) van de school gezamenlijk de trajectbewaking uit.

Stap 10: het SBO en SO
Wanneer gedurende de uitvoering van het ondersteunings- c.q. zorgtraject duidelijk is geworden (ondersteund door een breed gedragen advies van de betrokken professionals), dat de huidige school niet langer als passend kan worden beschouwd en de leerling geplaatst moet worden op een school met specifieke ondersteuningsvoorzieningen, dan moet alles in het werk worden gesteld om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Extra ondersteuningsarrangementen
IKC De Tjalk beschikt over de volgende extra ondersteuningsarrangementen:
- Gebruik van het programma Kurzweil voor leerlingen met dyslexie;
- Begeleiding voor meer- en/of hoogbegaafde leerlingen;
- Motorische remedial teaching (MRT);
- Faciliteiten rolstoelgebruik.

Het beleid is erop gericht om de zorg van de leerlingen zoveel mogelijk binnen de klassenstructuur te laten plaatsvinden. Op IKC De Tjalk zijn twee intern begeleiders (IB-ers) werkzaam die de zorg via een vaste procedure coördineren. Zij begeleiden leerkrachten bij het realiseren van het onderwijsaanbod, ondersteunen hen bij het formuleren van de onderwijs-behoeften van de leerlingen en helpen bij het analyseren van de schoolresultaten. Een paar keer per jaar leggen de IB-ers groepsbezoeken af, waarna een groepsbespreking met de leerkracht plaatsvindt.

Daarnaast onderhouden de IB-ers contacten met externe instanties, zoals de Drie Ballonnen, speciaal basisonderwijs, logopedisten en anderen betrokkenen en nemen ze deel aan verschillende overleg-vormen, zoals de netwerkbijeenkomsten voor IB-ers waarin nieuwe ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs worden besproken. Waar nodig en/of gewenst werken individuele kinderen op onze school met aangepaste programma’s voor (onderdelen van) de hoofdvakgebieden taal, lezen en rekenen.

Voor kinderen die extra ondersteuning behoeven op het gebied van de fijne en/of grove motoriek heeft de school een MRT-leerkracht in dienst die elke woensdag (deels) onder schooltijd MRT-lessen verzorgd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven