IKC De Piramide

Fivelingo 84-86 2716 BG Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Piramide

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school werken we opbrengstgericht. De resultaten van De Piramide lagen de afgelopen schooljaren (16/17 -18/19) boven de signaleringswaarden die de Inspectie stelt, maar onder het gemiddelde van de scholen met een vergelijkbare schoolweging. Door het coronavirus is er in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets gemaakt. De afgelopen schoolplanperiode hebben wij een koers uitgezet waarbij het verhogen van de opbrengsten centraal stond. Onder begeleiding van Onderwijs Advies is een nieuw analyse/groepsplan formulier geïmplementeerd. De vragen op dit analyseformulier stimuleert leerkrachten bewuster te kijken naar de invloed van hun eigen pedagogisch- en didactisch handelen op de leerresultaten. De ingezette interventies hebben eraan bijgedragen dat de tussenopbrengsten zijn gegroeid. Maar we zijn er nog niet. Met de ambities die beschreven staan in het schoolplan 2020-2024, zetten wij de koers de komende jaren voort. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school werken we handelings- en opbrengstgericht.

De ontwikkeling van kleuters wordt gevolgd en gepland met behulp van ‘leer- en  ontwikkelingslijnen jonge kind’ van ParnasSys. Alle fases van het handelingsgericht werken zijn hierin terug te vinden. Door kleuters te observeren en de waarnemingen in dit volgsysteem te registreren krijgen kleuterleerkrachten hun groep in beeld. Het geeft hen inzicht in welke doelen het kind behaald heeft en welke doelen extra oefening behoeven. Naar aanleiding van deze gegevens worden de leerlingen per leerdoel ingedeeld in niveaugroepen voor de kleine kringactiviteiten.

Om de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen van groep 3 t/m 8 te kunnen volgen maakt onze school gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem (LVS). Twee keer per jaar worden in deze groepen de citotoetsen afgenomen. Na de afnames worden de gegevens uit het LVS tijdens een studiedag gezamenlijk en onder begeleiding van de intern begeleiders geëvalueerd en geanalyseerd. Per kind worden de vorderingen bekeken in het licht van de eigen ontwikkeling. Door de vaardigheidsgroei te monitoren, kan er snel geanticipeerd worden als een ontwikkeling anders gaat dan verwacht. Leerkrachten gebruiken de informatie uit de analyse, de methodegebonden toetsen en observaties tijdens de lessen om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften en verschillen tussen de leerlingen. Naast deze analyse op klassenniveau, wordt door de intern begeleiders in samenspraak met de directie twee keer per jaar een schoolanalyse gemaakt. Aan de hand van deze analyse worden m.b.t. tot de opbrengsten doelen en een plan van aanpak opgesteld welke met het hele team besproken en geëvalueerd worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven