IKC De Piramide

Fivelingo 84-86 2716 BG Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Piramide

Het team

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2020-2021 heeft IKC De Piramide voor vier dagen een vakleerkracht gym in dienst. Deze vakdocent geeft twee keer per week gymles aan de groepen 3 t/m 8. Deze lessen vinden plaats in de grote gymzaal, gelegen op het schoolplein. De leerlingen van groep 1/2 krijgen één keer per week gym van de gymdocent in het speellokaal, welke zich in de aula bevindt. Andere bewegingsmomenten worden door de groepsleerkracht begeleid.

Voor leerlingen van groep 5 t/m 8 is er de mogelijkheid godsdienstles te volgen. In deze lessen worden normen en waarden besproken en aandacht besteed aan verschillende religies.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte of andere calamiteiten, proberen wij passende vervanging te regelen. Het liefst zorgen wij voor invallers die bekend zijn met de school of met OPOZ. 

Het kan zijn dat er geen vervanging is. In dat geval wordt gekeken naar de mogelijkheid om een groep te verdelen over andere leerjaren. In uiterste nood vragen we ouders hun kind thuis te houden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het verplichte aantal lesuren op onze school bedraagt, zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw, 25,5 uur per week. In totaal krijgen de leerlingen dit schooljaar 940 uur les.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterklassen wordt op een thematische manier gewerkt volgens een vaste structuur. De kleuterleerkrachten zorgen voor een rijke leeromgeving met uitdagende hoeken en divers spelmateriaal. Bij ieder thema wordt een themahoek gecreëerd. De leerlingen worden betrokken bij het ontwerpen en inrichten van deze hoek. Twee keer per dag vindt er een speelwerkles plaats, waarbij leerlingen middels een planbord kiezen in welke hoek ze gaan spelen of met welk ontwikkelingsmateriaal ze aan de slag gaan.

De ontwikkeling van leerlingen in groep 1 en 2 wordt gevolgd en gepland met behulp van ‘leer- en  ontwikkelingslijnen jonge kind’ van ParnasSys. In de grote kring komen activiteiten aan bod die de gehele groep aangaan: thematische, muzikale of sociaal-emotionele lessen. Tijdens de speelwerkles worden in de kleine kring lessen op het gebied van rekenen en taal aangeboden aan een klein groepje leerlingen die qua niveau gelijklopen.

De kleuterleerkrachten maken gebruik van verschillende bronnen om het onderwijs vorm te geven. Hierbij worden de volgende methodes structureel ingezet:

 • Kennismaken met letters: Schatkist
 • Engels: iPockets
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: KWINK
 • Verkeer: Let's Go en SchoolOpSeef

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

IKC De Piramide biedt een breed en uitdagend onderwijsaanbod aan, gebaseerd op de kerndoelen en referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren en bereidt de kinderen voor op het vervolgonderwijs. In de groepen 3 t/m 8 wordt extra aandacht besteed aan taal, lezen en rekenen. Middels een weektaak leren leerlingen plannen. 

Hieronder vindt u de methodes die worden gebruikt voor de verschillende vakken:

 • Taal: Staal
 • Spelling: Staal
 • Rekenen: Wereld in Getallen 
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
 • Technisch lezen: Estafette
 • Engels: iPockets voor groep 1 t/m 4 en Big English voor groep 5 t/m 8
 • Verkeer: Let's Go en SchoolOpSeef
 • Aardrijkskunde: Wereldzaken
 • Natuur: Natuurzaken
 • Geschiedenis: Tijdzaken
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: KWINK 
 • Schrijven: Klinkers en Pennenstreken  

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven