Daltonschool De Diamant

Vrijenhoek 29 2435 XV Zevenhoven

  • Schoolfoto van Daltonschool De Diamant
  • Schoolfoto van Daltonschool De Diamant
  • Schoolfoto van Daltonschool De Diamant
  • Schoolfoto van Daltonschool De Diamant

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gegevens van de eindtoets worden automatisch in deze schoolgids geplaatst.

Onze school maakt voor de eindtoets gebruik van de IEP-toets.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden in groep 3 t/m 8 de Citotoetsen rekenen, begrijpend lezen en spelling afgenomen. Hiermee kunnen wij de individuele ontwikkelingen van de leerlingen volgen. 
De leerkrachten analyseren de resultaten op groepsniveau en door de IB-er worden de resultaten op schoolniveau in kaart gebracht. 
Op grond van de resultaten kijken wij kritisch naar het onderwijsaanbod en worden indien nodig aanpassingen gedaan. Deze worden vastgelegd in de groepsplannen en indien nodig in het de schooljaarplan opgenomen.

Naast de toetsresultaten kijken wij ook naar de algemene ontwikkeling van het kind. Deze ontwikkeling wordt vastgelegd in een kindportfolio met daarin ook eigen werk.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In januari wordt aan ouders en leerlingen van groep 7 gevraagd wat zijn een passend uitstroomniveau vinden met daarbij een motivatie. Gelijktijdig wordt door de leerkrachten van groep 6,7 en 8, de IB-er en directeur besproken wat voorlopig een passend advies zou zijn.

In februari wordt met ouders en leerlingen het voorlopige advies besproken.

In groep 8 wordt eind januari het definitieve schooladvies gegeven.

Bij een hoger toetsadvies op de doorstroomtoets wordt het schooladvies bijgesteld of nader toegelicht.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kanjertraining
Op De Diamant gebruiken wij als sociaal emotionele methode de Kanjertraining.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren.

Alle leerkrachten hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd. 

Kriebels in je buik
Daarnaast worden lessen gegeven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit met behulp van de methode  'Kriebels in je buik' van de stichting Rutgers.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • uniek
  • nieuwsgierig
  • samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We hebben alle leerlingen laten meetellen en zijn trots op hun prestatie.

Terug naar boven