Openbare Basisschool De Boemerang

de Meeren 1 4761 SB Zevenbergen

  • Onze school is gevestigd aan de Meeren 1 in Zevenbergen
  • veiligheid voor elk kind! Onze school is een Kanjerschool. We werken met de Kanjermethode
  • Engels vanaf groep 1.
  • vanaf groep 4 heeft elk kind een eigen device
  • We zitten in een ruim en mooi gebouw

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor de advisering m.b.t. de stroming van het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van de plaatsingswijzer. Hierin zijn opgenomen de vaardigheidsscores uit het Cito LOVS vanaf groep 6: M6, E6, M7, E7 en M8. Verder wordt in het advies meegenomen de uitslag van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en de bevindingen van de leerkrachten van groep 7 en 8. De Cito Eindtoets wordt pas in april afgenomen en wordt alleen in het definitief advies meegenomen als er een groot positief verschil is tussen de Eindtoets en het Cito LOVS.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer jaar worden bij onze leerlingen de Cito LOVS toetsen afgenomen. Dit gebeurt in januari (M-toetsen) en in juni (E-toetsen). Een toets moet de bevestiging zijn van het beeld wat de leerkracht al van de leerling heeft. De opbrengsten van de toetsen worden gebruikt om onze onderwijsplannen voor rekenen, spelling en lezen te evalueren en bij te stellen. Op die manier monitoren wij de ontwikkeling van onze leerlingen en zorgen dat zij een passend aanbod krijgen. 

Twee keer per jaar worden de uitkomsten van de toetsen op schoolniveau besproken binnen het team om op die manier ons onderwijs te evalueren. Daarnaast bespreek de intern begeleider ook twee keer per jaar de uitkomsten van de toetsen met de leerkrachten. Op die manier wordt er op groepsniveau gekeken naar de uitkomsten. Tijdens de rapportgesprekken bespreekt de leerkracht op leerling niveau de uitkomsten met de ouders van de leerling.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies komt tot stand op basis van gegevens die wij in acht jaar over onze leerlingen verzameld hebben en wordt zeer zorgvuldig opgesteld. We maken hierbij gebruik van de plaatsingswijzer. In de plaatsingswijzer wordt een vertaling gemaakt van de LOVS toetsen vanaf groep 6 naar een concreet schooladvies. Vanaf groep 6 is dit een vast onderwerp tijdens de oudergesprekken. Op die manier komt een schooladvies niet als een verrassing en zijn de verwachtingen bij ouders, leerlingen en school duidelijk. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is in 2019 voor de laatste keer bezocht door de Onderwijsinspectie. Dit betrof een thema onderzoek didactisch handelen. Hun beoordeling was positief. De afgelopen jaren waren de eindopbrengsten van onze school van dusdanig goed dat er voor de onderwijsinspectie geen reden is om een onderzoek te komen doen. 

Terug naar boven