Openbare Basisschool De Boemerang

de Meeren 1 4761 SB Zevenbergen

  • Engels vanaf groep 1.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Boemerang
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Boemerang
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Boemerang
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Boemerang

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden bij onze leerlingen de IEP toetsen afgenomen. Dit gebeurt in januari en in juni. Een toets moet de bevestiging zijn van het beeld dat de leerkracht al van de leerling heeft. De opbrengsten van de toetsen worden gebruikt om de onderwijsplannen voor rekenen en taal te evalueren en bij te stellen.

De resultaten worden na de afnameperiode ook met het team besproken. Hierbij presenteert de leerkracht zijn of haar groep aan het team gelet op resultaten om vervolgens als team naar kansen te kijken en elkaar te ondersteunen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies komt tot stand op basis van gegevens die wij in acht jaar over onze leerlingen verzameld hebben en wordt zeer zorgvuldig opgesteld. We maken hierbij gebruik van de plaatsingswijzer. In de plaatsingswijzer wordt een vertaling gemaakt van de LOVS toetsen vanaf groep 6 naar een concreet schooladvies. Vanaf groep 6 is dit een vast onderwerp tijdens de oudergesprekken. Op die manier komt een schooladvies niet als een verrassing en zijn de verwachtingen bij ouders, leerlingen en school duidelijk. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een veilige omgeving is van groot belang voor een goede ontwikkeling. Je voelt je veilig als je gezien wordt en er vertrouwen in jou is. Wij geven vertrouwen in kinderen en stimuleren hen moedig te zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan. We bieden ruimte voor initiatieven. Door het vertrouwen te geven, zullen kinderen moedig zijn om uitdagingen aan te durven gaan en worden grenzen verlegd. Het brengt je verder. De sociale veiligheid op school is gebaat bij een sfeer waarin harmonie en respect centraal staan en waarin pesten en ander agressief gedrag niet worden getolereerd. Een open en ondersteunende cultuur, waarin leerlingen een eigen verantwoordelijkheid hebben, bevordert hun welbevinden en vermindert problematisch gedrag. Op OBS de Boemerang  willen we dan ook dat ieder kind zich veilig voelt om zichzelf te zijn. Wanneer kinderen elkaar accepteren zoals ze zijn en luisteren naar elkaar, zal er respect ontstaan en zijn problemen bespreekbaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is in 2019 voor de laatste keer bezocht door de Onderwijsinspectie. Dit betrof een thema onderzoek didactisch handelen. Hun beoordeling was positief. De afgelopen jaren waren de eindopbrengsten van onze school van dusdanig goed dat er voor de onderwijsinspectie geen reden is om een onderzoek te komen doen. 

Terug naar boven