IKC St. Martinus

Martinusweg 6 6905 AR Zevenaar

  • Schoolfoto van IKC St. Martinus
  • We beschikken over een heel groot speelplein met klimtoestellen en een kunstgrasveld.
  • Schoolfoto van IKC St. Martinus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle 30 kinderen van groep 8 hebben in het schooljaar 2022-2023 deelgenomen aan de Eindtoets van groep 8. Wij werken met de AMN ((Assess, Manage en Navigate). De kinderen hebben gescoord op het niveau dat ouders en wij van hen verwachtten. Naar aanleiding van de toets zijn er geen adviezen voor het Voortgezet Onderwijs bijgesteld. We hebben kansrijk geadviseerd en alle kinderen zijn geplaatst.  

Voor de beoordeling van schooljaar 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie (Beoordeling leerresultaten po 2022-2023).  

Een opmerking bij de gemiddelde eindscore is het gegeven dat wij de resultaten van alle kinderen hebben meegeteld. Ieder kind is uniek en ieder kind telt op ons IKC. Kinderen die om welke reden dan ook niet of moeilijk toetsbaar zijn, of later zijn ingestroomd op IKC St Martinus, tellen ook mee in het groepsgemiddelde. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We hebben diverse toetsen, o.a. leestoetsen, spelling- reken- woordenschat en begrijpend leestoetsen. We analyseren de toetsen op school-, groeps- en kindniveau en bekijken waar we aanpassingen moeten maken in ons onderwijsaanbod; ook op school-, groeps- en/of kindniveau. Met behulp van ons administratiesysteem kunnen wij onze kinderen volgen van groep 1 t/m 8. We hebben een nauw contact met de ouders (en de kinderen zelf) over de voortgang. Naarmate onze kinderen ouder worden, worden zij steeds meer betrokken bij hun eigen leerproces

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen in groep 8 zijn verplicht een eindtoets te maken. Op onze school is dit de AMN-toets. De school voor voortgezet onderwijs neemt het advies van de leerkracht over. Zij mogen de toelating van een leerling niet laten afhangen van de uitkomst van de eindtoets. Ieder schooljaar aan het einde van de maand april maken de kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets. De uitslag van deze toets wordt niet gebruikt voor het voortgezet onderwijs advies. De Cito toetsen en de observaties van de leerkrachten worden wel meegenomen. Maar ook de werkhouding en motivatie van de kinderen spelen een belangrijke rol in het voortgezet onderwijs advies. Dit advies wordt eind februari gegeven.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Visie van ons Kanjerbeleid is:

Het kind leert positief over zichzelf en de ander denken.

Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van stress.

Ook op langer termijn is dit effect merkbaar.

Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten halen.

“Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.”

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We hebben respect voor elkaar.
  • We vertrouwen elkaar.
  • We werken samen.

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven