WereldKidz Op Dreef

Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist

 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef

Het team

Toelichting van de school

Het team van WereldKidz Op Dreef bestaat uit: een clusterdirecteur, schoolleider, intern begeleider, leerkrachten, leraarondersteuners - waarvan enkele collega’s in opleiding-, een onderwijsassistent, conciërge en een managementassistent. Enkele teamleden hebben, naast hun functie als leerkracht, nog een andere rol en/of functie binnen de school.

Teacher Leader De teacher leader binnen ons team heeft een coachende rol in het begeleiden van leerprocessen van leerkrachten, zowel persoonlijk als collectief. De focus ligt op teamvorming, het sturen en begeleiden van het proces omtrent organisatiecultuur- en structuur.

Procesbegeleider De procesbegeleider houdt het proces van het onderwijsteam in de gaten, dit is voornamelijk bouwgerelateerd. De focus hierbij ligt op de dynamiek binnen het bouwteam, en de ontwikkelingsdoelen voor het onderwijs.

Procesbegeleider overkoepelend Binnen het team van Op Dreef zijn er twee procesbegeleiders welke overkoepelend de processen omtrent 21e eeuwse vaardigheden (zowel in leerkrachthandelen als in onderwijsaanbod) en didactisch/onderwijsinhoudelijk sturen en begeleiden. 

Schoolopleider De schoolopleider is verantwoordelijk voor het coachen van collega’s in opleiding en startend leerkrachten en het begeleiden bij hun ontwikkeling. De schoolopleider verbindt verschillende actoren die betrokken zijn bij het opleiden in de school. Bijvoorbeeld het contact onderhouden met onderwijsinstellingen en het verzorgen van workshops voor leerkrachten om onze stagiaires zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Alle teamleden zijn te vinden op onze website met daarbij de contactgegevens: opdreef.wereldkidz.nl/Het-team

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Naast verlof voor een persoonlijke kwestie wordt een leerkracht ook wel eens uitgeroosterd voor professionalisering, bijvoorbeeld studieverlof, of voor het belang van de schoolontwikkeling, bijvoorbeeld als projectbegeleider. Bij Op Dreef vinden wij het belangrijk dat er ruimte wordt gerealiseerd om om dit te stimuleren, zonder dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan.

Als een leerkracht afwezig is dan wordt dit intern opgevangen door het team. Wij werken met enkele scenario's die dit op kunnen vangen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat het onderwijs goed door kan gaan. Een klas verdelen wordt als laatste redmiddel ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het fundament van ons onderwijs is gebaseerd op onze visie omtrent de 21e eeuwse vaardigheden. Het beleid dat wij hiervoor hebben, is geschreven met het oog op de toekomst. Op Dreef heeft een missie en wil deze ononderbroken doorvoeren in de onderwijspraktijk. Met dit beleid wordt richting gegeven aan waar Op Dreef naar toe werkt en met welke middelen de school dit wil gaan realiseren. Op Dreef wil zo goed mogelijk meegaan met- en aansluiten bij de maatschappij van nu en het leven in de 21ste eeuw, zodat leerlingen zo goed mogelijk worden klaargestoomd voor hun plekje in de maatschappij. Om dit te kunnen doen, nemen de 21e eeuwse vaardigheden een centrale plek in in ons onderwijsaanbod. Doordat deze vaardigheden integraal worden aangeboden in alle lagen van ons onderwijs, geven wij leerlingen een stevige basis mee in de ontwikkeling van het eigen leerproces op het gebied van leren, werken, handelen en gedrag. 

De rol van onze leerkrachten is hierin erg belangrijk: naast dat de leerkracht een sturende en observerende rol heeft in het instrueren en het bepalen en aanbieden van het aanbod aan leerstof en activiteiten, hebben wij ook een rol als coach en begeleider. Het doel hiervan is om leerlingen te leren verantwoordelijkheid laten dragen voor hun handelen en hierop laten reflecteren. Zij zorgen ervoor dat de visie voelbaar en waarneembaar is in de praktijk.  Om het onderwijsaanbod zo passend mogelijk te kunnen aanbieden aan onze leerlingen, werkt het team bij Op Dreef in onderwijsteams. Deze worden zo vormgegeven dat de focuspunten van het jaarplan structureel aan bod komen en er ruimte is voor intervisie. Op deze manier blijft de doorgaande lijn in alle groepen navolgbaar en helder en kunnen wij snel anticiperen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Tevens worden het gespreid leiderschap en de gedeelde verantwoordelijkheid hiermee vergroot: mooi voorbeeld gedrag en handelen voor onze leerlingen!

Organisatorisch ziet ons onderwijs er als volgt uit: Er zijn dit schooljaar acht groepen. Zowel combinatiegroepen als enkele groepen en nieuwkomersklassen. Jaarlijks wordt er, afhankelijk van het leerlingaantal, gekeken naar de beste verdeling van groepen. Wij werken met een ochtend- en een middagprogramma. In de ochtend is er tijd voor de primaire vakken: rekenen, begrijpend lezen, spelling en taal. De secundaire vakken worden voornamelijk in de middag gegeven, waaronder kunstzinnige vorming, Engels, IPC en verkeer. De gekozen methodes en projecten zijn zo gekozen, dat zij goed aansluiten bij onze visie. Tijdens de informatieavonden aan het begin van ieder schooljaar, worden ouders hier uitgebreid in meegenomen door de groepsleerkrachten.

Onze schakelklas is er voor leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 welke op het gebied van taal extra ondersteuning nodig hebben. Onze schakelklas-leerkracht maakt in overleg met de intern begeleider, de groepsleerkracht en ouders een passend aanbod en begeleidt deze leerlingen een of een aantal momenten per week. Dit gebeurt onder schooltijd. 

Naast het fundament van de 21e eeuwse vaardigheden, is het taalaanbod op onze school ook een belangrijke peiler. Het team heeft hiervoor een meerjarig traject gevolgd om te kunnen professionaliseren. Naast de reguliere lessen waarin taal een rol speelt, werken we met behulp van kwaliteitskaarten op het gebied van leesbegrip, woordenschat en mondelinge taalvaardigheid, extra aan taal- en woordenschatontwikkeling. Ook op informele momenten zijn we bewust bezig met het taalaanbod en het stimuleren ervan, zoals onder andere de voorleeswedstrijd, het gebruik van de schoolbibliotheek en spreek- en boekenbeurten.

Om de continuïteit en kwaliteit van het bewegingsonderwijs te waarborgen verzorgt de vakleerkracht twee gymlessen in de week voor de groepen 3 tot en met 8 in de grote gymzaal. De kleutergroepen  krijgen bewegingsles van de eigen leerkracht in het speellokaal in het schoolgebouw en een keer per week, extra, een les tijger-gym van een vakdocent van Sportief Zeist.

Opleidingsschool

Sinds schooljaar 2022-2023 is WereldKidz Op Dreef een gecertificeerde opleidingsschool. Dat betekent dat we een eigen visie hebben op opleiden en professionalisering van medewerkers die geborgd wordt in ons beleidsplan. We hebben twee gecertificeerde schoolopleiders binnen de school die verantwoordelijkheid dragen voor het coachen van collega’s in opleiding en startend leerkrachten.We ontvangen studenten van verschillende onderwijsinstellingen. Zo werken we nauw samen met Hogeschool Utrecht, maar we begeleiden ook studenten van verschillende MBO’s. Zij volgen een opleiding als leerkracht, onderwijsassistent of onderwijsondersteuner. Als lerende organisatie leren we van en met elkaar. We halen graag talent de school binnen om ons onderwijs te verrijken. Zo vormen we met elkaar een lerende gemeenschap.

WereldKidz Nieuwkomersklassen 

Bij basisscholen van Wereldkidz worden regelmatig kinderen aangemeld die sinds kort in Nederland wonen. Bij Wereldkidz Op Dreef hebben we twee nieuwkomersklassen. Nieuwkomersonderwijs is voor kinderen die nieuw zijn in Nederland en de Nederlandse taal nog niet beheersen. Het doel van deze klas is om de schoolse basisvaardigheden en de Nederlandse taal zo snel mogelijk eigen te maken. Een nieuwkomersklas heeft 12 tot 15 leerlingen. We gebruiken zoveel mogelijk dezelfde lesmethodes als onze reguliere groepen. We merken dat daardoor de aansluiting met het vervolgonderwijs soepel verloopt. De nieuwkomersgroepen zijn ook gekoppeld aan de middenbouw en bovenbouwgroep in de school. Zo zijn de groepen echt onderdeel van Op Dreef. We werken regelmatig groepsdoorbroken en spelen samen buiten. Gemiddeld blijven kinderen een jaar in een nieuwkomersklas en stromen dan door naar onze reguliere groepen of naar het vervolgonderwijs. Hun extra onderwijsbehoefte op gebied van taal is er dan nog steeds. Met behulp van expertise vanuit de Nieuwkomersconsulenten die werkzaam zijn bij Wereldkidz, wordt deze extra ondersteuning vormgegeven binnen de reguliere groepen. Dit is maatwerk. We volgen de kinderen aan de hand van hun eigen kinddossier. Hierin beschrijven we het onderwijs en de aanpak voor het individuele kind. Zo is het nieuwkomersonderwijs voor ieder kind uniek.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren de eerste jaren heel erg veel. In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor de rest van de schoolcarrière. Omdat jonge kinderen op een andere manier leren, ziet het onderwijs er ook anders uit. Alle vakken in groep 1 en 2 worden spelenderwijs aangeboden. Soms ziet dat er voor volwassenen niet altijd uit als 'leren', maar door spelenderwijs aan doelen te werken blijft informatie bij kleuters veel beter beklijven. Kleuters verwerken en oefenen in spel.

Enkele doelen waaraan wordt gewerkt in deze jaren zijn:

 • veiligheid
 • taalbegrip, woordenschat, begrijpend luisteren
 • rekenbegrip, ruimtelijk inzicht
 • sociale vaardigheden
 • kennismaken met klanken, letters en getallen
 • kritisch en creatief denken
 • zelfbewustzijn
 • zintuiglijke verwerking

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Door de zorgplicht van het passend onderwijs moet elke school middels een schoolondersteuningsprofiel aangeven wat het kan bieden.

Op Dreef is een ‘smalle zorgschool’. Dit houdt in dat er extra ondersteuning aan kinderen wordt geboden die het nodig hebben door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus. Dit zijn zowel kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende  begeleiding voor kinderen die extra structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel extra ondersteuning hebben.
De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders)  en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband. Uiteraard zitten er grenzen aan hetgeen de school kan bieden. Vandaar de benaming ‘smalle zorgschool’.

Er wordt bewust gekozen voor een breed ondersteuningsprofiel met betrekking tot de extra begeleiding. De overtuiging is dat juist op een basisschool kinderen van elkaar moeten leren in heterogene groepen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Ook is het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs krijgen dichtbij huis. Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zal samen met de ouders besproken worden of op school de juiste begeleiding geboden kan worden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Om concreet te maken wat een school kan bieden zijn er middels het handelingsgericht onderwijs  onderwijsarrangementen opgesteld.

Ons onderwijs bestaat uit vijf onderwijsarrangementen:
·         Het zeer intensieve arrangement
·         Het intensieve arrangement
·         Het basisarrangement
·         Het verdiept arrangement
·         Het toparrangement

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het komende jaar starten wij met een breed rekentraject dat geleid wordt door een rekenspecialist. De intern begeleider heeft daarnaast de opleiding tot rekenspecialist afgerond. We herijken het rekenbeleid. Hoe brengen we de leerlingen rondom het gebied van rekenen nog beter in kaart en stemmen we het aanbod af, zodat de opbrengsten passend zijn bij de populatie? Door middel van dit traject wordt de expertise van het lerarenteam vergroot en de vaardigheden van de individuele leerkracht uitgebreid.

De afgelopen jaren hebben we ons sterk ingezet op het onderwerp taal (woordenschat onderwijs, technisch lezen en begrijpend lezen). Voor onze doelgroep een belangrijk onderwerp, omdat we veelal te maken hebben met kinderen met Nederlands als tweede taal. Omdat de afgelopen jaren onze focus lag op taal en het taalonderwijs hiermee een kwaliteitsslag heeft gekregen, vinden we het van belang dat nu ook het rekenonderwijs onder de loep wordt genomen. We willen de leerlingen versterken in hun basisvaardigheden op het gebied van rekenen, met als doel om na groep 8 de uitstroom op 1S niveau te vergroten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE wordt gegeven in de groepen van de inpandige peuterspeelzaal. In de groepen 1 en 2 van onze basisschool worden zo nodig leerlingen doorverwezen naar VvE Thuis. 

Bij Wereldkidz Op Dreef vragen we de ouders van groep 1 als dat nodig is om mee te doen met VVE-thuis. Dit is een programma waarin ouders begeleid worden om thuis met hun kinderen activiteiten te doen, die aansluiten bij de thema's op school. Ongeveer 1 keer per 3 weken is hiervoor een bijeenkomst voor ouders gepland.

Het doel is samenwerken aan een goede ontwikkeling van de kinderen, door:

 • het bevorderen van taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, met de nadruk op het vergroten van hun woordenschat
 • het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat

Terug naar boven