WereldKidz Op Dreef

Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist

 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Naast verlof voor een persoonlijke kwestie wordt een leerkracht ook wel eens uitgeroosterd voor professionalisering, bijvoorbeeld studieverlof, of voor het belang van de schoolontwikkeling, bijvoorbeeld als projectbegeleider. Bij Op Dreef vinden wij het belangrijk dat er ruimte wordt gerealiseerd om om dit te stimuleren, zonder dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan.

Als een leerkracht afwezig is dan wordt dit intern opgevangen door het team. Wij werken met enkele scenario's die dit op kunnen vangen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat het onderwijs goed door kan gaan. Een klas verdelen wordt als laatste redmiddel ingezet.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er zijn acht groepen, waaronder combinatiegroepen, enkele groepen en nieuwkomersklassen. Jaarlijks wordt er, afhankelijk van het leerlingaantal, gekeken naar de beste verdeling van groepen. Daarbij zijn de groepen 1 en 2 altijd gecombineerd. Het streven is om de groepen 3 en 8 als enkelvoudige groepen in te plannen.

De schakelklas is voor leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 met een taalachterstand en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen worden hiervoor enkele momenten per week uit de groep gehaald, afgestemd op de behoeften.

Wij werken met een ochtend- en een middagprogramma. In de ochtend is er tijd voor de primaire vakken, zoals rekenen en taal. Dit gebeurt in het eigen lokaal met de eigen leerkracht. In de middag is er een wisselend programma. De leerlingen van groep 4 t/m 8 wisselen van leerkracht en krijgen gespecialiseerd onderwijs. De secundaire vakken worden dan gegeven: creatief, Engels, Digitale geletterdheid en de zaakvakken. Met de groepen 5 tot en met 8 wordt begrijpend lezen groepsdoorbroken aangeboden in niveaugroepen.

Om de continuïteit en kwaliteit van het bewegingsonderwijs te waarborgen verzorgt de vakleerkracht gym twee gymlessen in de week voor de groepen 3 tot en met 8 in de grote gymzaal. De kleuterklassen krijgen bewegingsles van de eigen leerkracht in het speellokaal in het schoolgebouw.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren de eerste jaren heel erg veel. In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor de rest van de schoolcarrière. Alleen met een goede basis kunnen leerlingen de andere leerjaren op een goede manier volgen. Groep 1 en 2 zijn dan ook misschien wel de belangrijkste jaren van de basisschool.

Omdat jonge kinderen op een andere manier leren ziet het onderwijs er ook anders uit. Alle vakken in groep 1/2 worden spelenderwijs aangeboden. Soms ziet dat er voor volwassenen niet altijd uit als 'leren', maar door spelenderwijs aan doelen te werken blijft informatie bij kleuters veel beter beklijven. Kleuters verwerken en inoefenen door spel.

Enkele doelen waaraan wordt gewerkt in deze jaren zijn:

 • veiligheid
 • taalbegrip, woordenschat, begrijpend luisteren
 • rekenbegrip, ruimtelijk inzicht
 • sociale vaardigheden
 • kennismaken met klanken, letters en getallen
 • kritisch en creatief denken
 • zelfbewustzijn
 • zintuiglijke verwerking
 • en nog veel meer

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij Op Dreef wordt het onderwijsaanbod integraal aangeboden. Op die manier werken de kinderen tegelijkertijd aan verschillende doelen. 

De 21ste eeuwse vaardigheden komen bij alle lessen aan bod evenals woordenschat. 

Er wordt extra aandacht besteed aan taalonderwijs. Naast de reguliere taallessen gaan de kinderen aan de slag met lezen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. Ook in andere vakken, zoals IPC, komt taal veel aan bod. Met leuke activiteiten, zoals de voorleeswedstrijd, schoolbibliotheek en spreek- en boekenbeurten, wordt de taalontwikkeling gestimuleerd.

Wereldoriëntatie wordt onderwezen in de vorm van IPC. Met deze methode wordt er in thema's gewerkt en zijn de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Aan de hand van zelfgemaakte doelen worden projecten vormgegeven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Door de zorgplicht van het passend onderwijs moet elke school middels een schoolondersteuningsprofiel aangeven wat het kan bieden.

Op Dreef is een ‘smalle zorgschool’. Dit houdt in dat er extra ondersteuning aan kinderen wordt geboden die het nodig hebben door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus. Dit zijn zowel kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende  begeleiding voor kinderen die extra structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel extra ondersteuning hebben.
De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders)  en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband. Uiteraard zitten er grenzen aan hetgeen de school kan bieden. Vandaar de benaming ‘smalle zorgschool’.

Er wordt bewust gekozen voor een breed ondersteuningsprofiel met betrekking tot de extra begeleiding. De overtuiging is dat juist op een basisschool kinderen van elkaar moeten leren in heterogene groepen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Ook is het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs krijgen dichtbij huis. Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zal samen met de ouders besproken worden of op school de juiste begeleiding geboden kan worden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Om concreet te maken wat een school kan bieden zijn er middels het handelingsgericht onderwijs  onderwijsarrangementen opgesteld.

Ons onderwijs bestaat uit vijf onderwijsarrangementen:
·         Het zeer intensieve arrangement
·         Het intensieve arrangement
·         Het basisarrangement
·         Het verdiept arrangement
·         Het toparrangement

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE wordt gegeven in de groepen van de inpandige peuterspeelzaal. In de groepen 1 en 2 van onze basisschool worden zo nodig leerlingen doorverwezen naar VvE Thuis. 

Bij Wereldkidz Op Dreef vragen we de ouders van groep 1 als dat nodig is om mee te doen met VVE-thuis. Dit is een programma waarin ouders begeleid worden om thuis met hun kinderen activiteiten te doen, die aansluiten bij de thema's op school. Ongeveer 1 keer per 3 weken is hiervoor een bijeenkomst voor ouders gepland.

Het doel is samenwerken aan een goede ontwikkeling van de kinderen, door:

 • het bevorderen van taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, met de nadruk op het vergroten van hun woordenschat
 • het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat

Terug naar boven