WereldKidz Op Dreef

Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist

 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ook op WereldKidz Op Dreef worden kinderen in hun ontwikkeling systematisch gevolgd en worden vorderingen vastgelegd. Voor de kleutergroepen wordt hiervoor een observatiesysteem gebruikt.

In de groepen 3 tot en met 8 worden methodetoetsen afgenomen en de Cito-toetsen Begrijpend Lezen, Rekenen en Wiskunde en Spelling. De voortgang in het technisch lezen wordt getoetst door middel van de Drie Minuten Toets (DMT) en AVI.

Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd, met behulp van het instrument SCOL.

Observaties tijdens instructies en verwerking worden structureel genoteerd door de leerkracht. Van toetsen en ander gemaakt werk kan de leerkracht een analyse maken. Resultaten worden besproken met het team, de intern begeleider en de schoolleider. Zo wordt het effect van ons onderwijs systematisch geëvalueerd en waar nodig wordt het aanbod aangepast.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat op de eindtoets. Bovendien mogen vo-scholen bij de toelating, naast de eindtoets, geen andere gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen (IQ-test, resultaat Entreetoets of andere onderzoeksgegevens). Ze kunnen wel andere gegevens opvragen, maar deze zijn niet bepalend voor de toelating. In de regio kunnen afspraken worden gemaakt over de gegevens die bij het schooladvies worden betrokken.

Schooladvies heroverwegen
Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Basisscholen mogen dus alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. Het categorisch uitsluiten van dubbele adviezen is niet langer toegestaan. Bredere adviezen (vmbo/havo/vwo) zijn eveneens niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor het toetsadvies (dat is gebaseerd op de score op de eindtoets).

Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Wanneer een basisschool besluit om het advies niet bij te stellen moet zij kunnen beargumenteren waarom dit het geval is. Het is wenselijk dat de vo-school (waar de leerling is aangemeld) bij de heroverweging wordt betrokken.

Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs monitort doorlopend de opbrengsten van het onderwijs. De leeropbrengsten van de leerlingen van Wereldkidz Op Dreef zijn zeer gevarieerd en veel breder dan de opbrengsten die de inspectie beoordeelt.

De inspectie richt zich op het beoordelen van de basisvaardigheden (technisch en begrijpend lezen, rekenen en wiskunde) , de leerprestaties van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de sociale competenties van leerlingen.

Met betrekking tot het onderwijs op Wereldkidz Op Dreef oordeelt de inspectie :

 • de resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht;
 • de resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en Rekenen en wiskunde liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht;
 • de leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar;
 • leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden;
 • de sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht;
 • de adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie;
 • de leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs.

Terug naar boven