WereldKidz Op Dreef

Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist

 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
 • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Per 2024 wordt de eindtoets vervangen voor de doorstroomtoets. De doorstroomtoets wordt in februari afgenomen. De resultaten van de toets sluiten vrijwel altijd goed aan bij de eerder geformuleerde adviezen voor het type vervolgonderwijs wat de leerlingen hebben ontvangen. Als de uitslag van de toets hoger is dan het advies, vindt er een heroverweging plaats.

Groep 8 van schooljaar 2022-2023 bestaat uit tien leerlingen. Door de corona periode hebben zij in groep 8 pas weer structureel kunnen werken en leren. In deze relatief korte periode hebben zij nog een mooie ontwikkeling laten zien, daar zijn we erg trots op!

Met de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden, die parallel lopen aan onderwijsontwikkeling, hebben zij kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Met name is de focus gelegd op de vaardigheid zelfregulering: zelf plannen, doelen stellen die haalbaar zijn bij wat je kunt, en wanneer ben ik tevreden?

Zo zijn alle leerlingen bijvoorbeeld ook zelf naar de open dagen van VO-scholen gegaan om sfeer te proeven en informatie te krijgen. Hoe mooi is het dat kinderen dit op deze leeftijd doen en zo een weloverwogen besluit kunnen nemen voor hun eigen toekomst! Extra knap omdat de meeste groep 8-ers thuis de oudsten zijn, en gezien onze populatie niet alle ouders kennis hebben van het Nederlandse onderwijssysteem. Elke leerling van groep 8 heeft een score behaald die passend is bij wat zij hebben laten zien in hun schoolloopbaan. Hiermee hebben zij een doorstroomadvies gekregen waarbij zij op een goede en fijne manier kunnen starten op hun nieuwe scholen. Uiteraard met nieuwe mogelijkheden om door te ontwikkelen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ook op WereldKidz Op Dreef worden kinderen in hun ontwikkeling systematisch gevolgd en worden vorderingen vastgelegd. Voor de kleutergroepen wordt hiervoor een observatiesysteem gebruikt. De observaties worden door de leerkracht gedaan en tijdens de oudergesprekken met ouders besproken. Hiermee kan worden bepaald op welk niveau de kleuter onderwijs krijgt.

In de groepen 3 tot en met 8 worden naast de methodetoetsen de IEP toetsen Lezen, Rekenen, Technisch lezen en Spelling afgenomen. Volgens het protocol leesproblemen en dyslexie, wordt daarnaast de voortgang in het technisch lezen getoetst door middel van de Drie Minuten Toets (DMT).  

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd middels observaties in Mijn Rapportfolio. De observaties worden gedaan door de leerkracht, maar ook leerlingen zelf vullen in hoe zij zichzelf zien.

Mijn Rapportfolio 

Sinds schooljaar 2022-2023 werken wij met een digitaal rapport: Mijn Rapportfolio. Hiermee kunnen ouders op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het kind. De leerkracht vult, in overleg met de leerling, gegevens in over de persoonlijke ontwikkeling, de werkhouding en  vaardigheden en kennis. Ook de resultaten van de methode-toetsen voor lezen, taal, rekenen en spelling, de IEP en beoordelingen van de overige vakken worden hier getoond. Ouders kunnen dit rapport inzien door een account aan te maken op Mijnrapportfolio.nl, waarbij zij de eerste keer inloggen met het e-mailadres waarmee zij op school bekend zijn. Daarna kan een eigen wachtwoord aangemaakt worden en is de ontwikkeling van het kind te volgen. 

Op Dreef heeft  voor deze manier van rapportage gekozen, omdat het goed aansluit bij onze visie van de 21ste eeuwse vaardigheden. Observaties tijdens instructies en verwerking worden structureel genoteerd door de leerkracht. Van toetsen en ander gemaakt werk kan de leerkracht een analyse maken. Resultaten worden besproken met het team, de intern begeleider en de schoolleider. Zo wordt het effect van ons onderwijs systematisch geëvalueerd en waar nodig wordt het aanbod aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

WereldKidz Op Dreef hanteert hiervoor een PO-VO protocol, zodat alle leerlingen een zo passend mogelijk doorstroomadvies ontvangen. Halverwege groep 7 krijgen leerlingen van op Dreef een pre-advies. Dit advies baseren we op de IEP resultaten van groep 6 en 7, de ontwikkeling van leerlingen en vaardigheden op het gebied van 21ste eeuwse vaardigheden. Het Pre-advies is een dubbel advies (uitzonderingen daar gelaten) en wordt met ouders en leerling besproken. Eind groep 7 volgt het voorlopig advies. 

Doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt er in groep 8 niet meer gewerkt met een eindtoets, maar met een doorstroomtoets. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook blijft ontwikkelen na het afnemen van de toets in groep 8. Voor leerlingen in groep 8 en hun ouders betekent dit dat:

- Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
- Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk aan op de middelbare school, met hun definitieve advies.
- Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.
- Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.
- Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Basisscholen mogen dus alleen een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De maatschappij vraagt veel van haar (toekomstige) burgers. Wij willen kinderen graag leren samen te werken en te leren in een multiculturele samenleving, zelfstandig keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en hun omgeving.

Binnen de school willen wij een sfeer van rust, saamhorigheid en geborgenheid te creëren. Elke leerling moet zich op school fijn en veilig voelen. Daarom zorgen we voor persoonlijke aandacht en bevestiging.

Samen met de kinderen hebben we aan de hand van de kernwaarden schoolregels opgesteld die we samen naleven. Wij leren de kinderen dat zij niet alleen bijdragen aan het schoolklimaat, maar ook aan het klimaat in de wijk.

Door leren middels de 21e eeuwse vaardigheden ervaren wij dat sociale vaardigheden ook integraal worden beoefend. De afgelopen jaren zien wij een positieve weerslag op het schoolklimaat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • eerlijkheid en vertrouwen
 • respect en acceptatie
 • behulpzaam en samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs monitort doorlopend de opbrengsten van het onderwijs. De leeropbrengsten van de leerlingen van Wereldkidz Op Dreef zijn zeer gevarieerd en veel breder dan de opbrengsten die de inspectie beoordeelt.

De inspectie richt zich op het beoordelen van de basisvaardigheden (technisch en begrijpend lezen, rekenen en wiskunde) , de leerprestaties van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de sociale competenties van leerlingen.

Met betrekking tot het onderwijs op Wereldkidz Op Dreef oordeelt de inspectie :

 • de resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht;
 • de resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en Rekenen en wiskunde liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht;
 • de leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar;
 • leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden;
 • de sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht;
 • de adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie;
 • de leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs.

Terug naar boven