Wereldkidz Montessori Zeist Griffensteyn

Laan van Cattenbroeck 76 3703 BP Zeist

  • Er wordt volop gewerkt met Montessori materiaal.
  • Sociale vaardigheden leren en oefenen om te kunnen doen wat bij je past, wat goed voelt voor jezelf en voor de ander.
  • Dagen van de week.
  • Klok kijken.
  • Natuurlijk mag het individueel werken op de computer niet ontbreken.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Sinds augustus 2018 werken we met een intern en flexibel onderwijsmodel met leerkrachten, lerarenondersteuner(s) en onderwijsassistent(en). Ieder heeft zijn eigen rol om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Lerarenondersteuners en onderwijsassistenten werken onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten, met een kleine groep kinderen of een hele groep kinderen.Hiermee hebben we een situatie gecreëerd waardoor wordt geanticipeerd op de krapte op de arbeidsmarkt en niet aanwezig zijn van vervangers. Uitgangspunt is dat kinderen niet naar huis worden gestuurd. Alleen in extreme gevallen, bijvoorbeeld wanneer meerdere leerkrachten en ondersteuners ziek zijn, kan het voorkomen dat het onderwijs niet meer te realiseren is. In dat geval zal worden verkend of het kind thuis op kan worden opgevangen. Verder is het hiermee mogelijk om onder werktijd tijd gecreëerd kan worden voor innovatie, invoering ontwikkelde werkwijzen, voeren van gesprekken, verrichten van deel van administratie en extra handen voor ondersteuning.Juist door te werken met verschillende rollen binnen de school, kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs beter waarborgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze locatie kent een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de groepen 1 en 2 voor de vier-, vijf- en zesjarigen. De middenbouw bestaat uit de groepen 3, 4 en 5 voor de zes-, zeven-, acht- en negenjarigen. De bovenbouw bestaat uit de groepen 6, 7 en 8 voor de negen-, tien-, elf- en twaalfjarigen. Deze indeling is geen Wet van Meden en Perzen; het is het uitgangspunt. Het aantal leerlingen per leerjaar in relatie tot de beschikbare formatie kan maken dat wij hiervan afwijken.   Waarom hechten wij aan het zoveel als mogelijk werken in heterogene groepen? Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een lokaal. Elk kind is in de klas in ieder geval een keer de jongste en de oudste. Oudere kinderen kunnen de jongere helpen. De oudere kinderen leven de regels in de groep na, wat de jongsten van hen overnemen. Omdat er verschil is in zowel ontwikkelingsniveau als op het gebied van talent en belangstelling kunnen de kinderen van elkaar leren. Ze leren aandacht voor elkaar te hebben, naar elkaar te kijken en te luisteren. Ze leren spelenderwijs met elkaar samen te leven.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft antwoord op de vraag: welke ondersteuning kan de school bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte? En waar liggen de grenzen van de geboden ondersteuning? 

Onderstaand profiel is een algemeen beeld van de extra ondersteuningsmogelijkheden die we als school bieden aan kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betreft het bieden van extra ondersteuning altijd maatwerk.

Wij streven er naar de begeleiding voor alle kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Binnen onze school bieden wij kinderen, die het nodig hebben, binnen onze mogelijkheden  ondersteuning. Allereerst door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus zowel voor kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende  begeleiding voor kinderen die wat meer structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel wat meer ondersteuning nodig hebben. De intern begeleider adviseert waar nodig leerkrachten (en ouders) en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en indien nodig met het samenwerkingsverband.

Er zitten grenzen aan hetgeen wij kinderen aan extra ondersteuning kunnen bieden, ook financieel. We zijn een reguliere school met reguliere bekostiging, waaronder ook gelden vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dit is voor alle kinderen binnen WereldKidz bestemd.  

Indien we dit niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders, op zoek gaan naar een andere passende school. Ook daarbij krijgen we ondersteuning van het samenwerkingsverband in onze regio.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven