RK Basisschool Mariadonk

Hoefstraat 13 4735 TA Zegge

  • Schoolfoto van RK Basisschool Mariadonk
  • Schoolfoto van RK Basisschool Mariadonk
  • Schoolfoto van RK Basisschool Mariadonk
  • Schoolfoto van RK Basisschool Mariadonk

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in het onderwijs en de resultaten van basisschool Mariadonk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Basisschool Mariadonk maakt onderdeel uit van IKC Mariadonk en is een dorpsschool waar, met een betrokken team in een plezierige sfeer, wordt gewerkt aan uitdagend onderwijs. Er is ruime aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven. Daarnaast staat in het middagprogramma thematisch onderzoekend & ontwerpend leren centraal waarin we verschillende vakgebieden met elkaar verbinden.

We willen onze leerlingen niet alleen iets leren, maar we stimuleren bij hen ook de ontwikkeling van zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag.

Mariadonk is continu in beweging. Als het bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs dan gaan traditie en vernieuwing op Mariadonk hand in hand. Onze slogan is niet voor niets: dorpsschool @nno nu.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen-Inspirerend-Betrokken
  • Directe instructie
  • Onderzoekend&Ontwerpend leren
  • Thematisch Onderwijs
  • Lezen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per teldatum 1 oktober 2021 telde basisschool Mariadonk 132 leerlingen verdeeld over 6 groepen.

Op 1 februari 2022 waren dit 140 leerlingen met een prognose van 147 leerlingen op teldatum 1 februari 2023.

Vanwege een grote instroom van kleuters en verhuizende leerlingen in de jaren 2020-2021-2022-2023 en een lagere uitstroom in groep 8 groeit de school de komende jaren door, waarbij de organisatie met 6 groepen zal blijven draaien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Mariadonk

Naast basisschool Mariadonk is ook de kinderdagopvang en BSO van SKM en de peuteropvang van Kober aanwezig in ons gebouw. Ouders hebben de mogelijkheid om een volledig dag arrangement op 1 locatie te organiseren voor hun kind en keuzes te maken in de samenstelling hiervan.

Op Mariadonk kun je als baby de school binnenkomen en als pre-puber de school weer verlaten. Voor de allerkleinste kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar hebben we een peuteropvang, van daaruit kunnen ze doorgroeien naar de basisschool. In ons schoolgebouw is ook buitenschoolse opvang en kinderopvang van 0-13 jaar mogelijk. Sinds schooljaar 2021-2022 is SKM ook gestart met een sport-BSO, deze is gehuisvest bij voetbalvereniging VV Dioz. Door intensieve samenwerking met opvang- en onderwijspartners en zorg- en cultuur instanties heeft IKC Mariadonk een belangrijke sociale functie in het dorp Zegge. Basisschool Mariadonk is méér dan alleen een school.

Vanuit een gezamenlijke visie op werken met en volgen van kinderen wordt met alle organisaties intensief samengewerkt aan een doorgaande leerlijn, warme overdracht naar de basisschool en het organiseren van gezamenlijke activiteiten. De overstap naar de basisschool verloopt hierdoor voor kinderen op een natuurlijke wijze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)

Naast leren vinden we sociale vaardigheden heel belangrijk. Daarom wordt schoolbreed invulling gegeven aan het pedagogisch klimaat en het ontwikkelen van sociale vaardigheden door inzet van het SWPBS-programma.   SWPBS (SchoolWide Positive Behvior Support) is een werkwijze welke zich volgens een doelmatige, schoolbrede aanpak richt op het versterken van gewenst gedrag en voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.  

De nadruk van SWPBS ligt op het stimuleren en belonen van positief gedrag, echter is er ook aandacht voor ongewenst gedrag. Er gelden schoolbrede afspraken over hoe omgegaan wordt met ongewenst gedrag en hoe gewenst gedrag van de kinderen beloond wordt. Daarnaast zijn er schoolbrede gedragsverwachtingen waar iedereen zich in de school en in de klas aan houdt.  

Kinderen leren hiermee om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Samen zorgen ze voor een goede sfeer in de groep en op school, zodat iedereen zich veilig voelt en met plezier naar school toe gaat.

Vanuit onze drie kernwaarden formuleren we de gedragsverwachtingen binnen de school. Dit kan zijn voor het plein, maar ook voor de gang, klas e.d. Deze verwachtingen formuleren we altijd positief. Het gewenste gedrag wordt beschreven en uitvoerig geoefend met de leerlingen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het werken met deze meldcode is een wettelijke verplichting voor iedereen die werkt met kinderen. Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Binnen alle scholen van de Borgesiusstichting wordt middels een stappenkaart gewerkt volgens het afwegingskader meldcode onderwijs, leerplicht/RMC. In deze stappenkaart staan de school specifieke afspraken vermeld met betrekking tot de 5 te doorlopen stappen uit het afwegingskader en is een link naar het volledige afwegingskader opgenomen. Juf Alexia Dekkers fungeert vanuit haar rol als intern begeleider en intern vertrouwenscontactpersoon van de school als eerste aanspreekpunt voor alle aspecten die te maken hebben met de meldcode.

Terug naar boven