Basisschool In de Lichtkring

Naarderweg 2 3891 DK Zeewolde

  • bovenbouwplein
  • na de uitleg van de juf nu zelf aan de slag!
  • luisteren naar de juf
  • We werken met verschillende projecten
  • een uitdagende omgeving

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Inmiddels gebruiken we op In de Lichtkring al een aantal jaren de DIA eindtoets. Dat is één van de zes goedgekeurde eindtoetsen voor het basisonderwijs. Deze toets geeft in een relatief korte toetsperiode een goed beeld van het niveau van leerlingen in groep 8. Daarnaast  ondersteunt de uitkomst van de toets het advies dat wij als school geven t.a.v. de keuze voor het Voortgezet Onderwijs. Wanneer het resultaat van een leerling op deze toets hoger is dan het gegeven schooladvies, zullen we het advies altijd heroverwegen. Wanneer het resultaat op de eindtoets lager is dan dat er bij het schooladvies past blijft het advies staan. De eindresultaten van onze school zijn voldoende en vertonen een stijgende lijn in de afgelopen jaren. Ten aanzien van de ondergrens (die door de inspectie wordt vastgesteld op basis van de leerlingpopulatie) behalen onze kinderen een ruim hoger resultaat. Vrijwel alle leerlingen (ruim 96%) behalen het fundamentele niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool ‘moeten’ behalen. We zetten tijdens de komende schooljaren (2021-2023) in op hogere resultaten op de streefniveaus. Dit wil zeggen dat we (nog) meer en een (nog) beter aanbod (rekenen en taal) zullen bieden aan leerlingen die een hoger niveau kunnen behalen

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingresultaten leggen we vast in ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem. Hierin registreren we in ieder geval niet-methode toetsen, methode toetsen (rekenen, taal etc.), gespreksverslagen, groepsplannen, leerlingennotities en het document waarin de belemmerende factoren, stimulerende factoren en de onderwijsbehoefte van de leerling is beschreven.We kijken hierbij als team telkens kritisch naar welke registraties bijdragen aan een goed zicht op de leerling en welke registraties vooral administratieve druk opleveren. Om ervoor te zorgen dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken op onze school, hanteren wij de hieronder beschreven kwaliteitscyclus voor iedere leerling.

De leerkracht werkt dagelijks met lesdoelen, die voortdurend worden geëvalueerd. Deze lesdoelen worden aangegeven in de dagplanning (of volgend uit de methode). Dit is de informatiebron om de korte termijn doelen met leerlingen te oefenen, te evalueren en bij te stellen. Tijdens de instructies wordt rekening gehouden met het instructieniveau van de leerling, deze hebben wij geregistreerd in het groepsplan of in groepsoverzichten. Voor de lange termijn doelen leggen wij het onderwijsaanbod voor rekenen, taal en lezen vast in een groepsplan.

Elke leerling wordt ingedeeld in een instructieniveau en in het groepsplan is de handelswijze per instructieniveau vastgelegd. Het groepsplan wordt elk half jaar geëvalueerd en op basis van de evaluatie wordt de beginsituatie en het aanbod voor het daaropvolgend half jaar vastgesteld. Hierbij spelen de tussen tussentoetsen van Dia een prominente rol. Als een leerling in vaardigheidsgroei of onderwijsbehoefte afwijkt van de instructiegroep waarbij hij of zij hoort, wordt de leerling besproken en opgenomen in een andere (passende) instructiegroep.

Doorlopend, maar zeker aan het einde van een planperiode evalueren de leerkrachten de groepsplannen en worden waar nodig notities van individuele leerlingen toegevoegd. Om de doorgaande ontwikkeling van elke leerling goed te monitoren, bespreken wij de onderwijsbehoefte en het instructieniveau met de leerling en de ouders. Vervolgens wordt deze bijgesteld waar nodig. De leerkracht heeft vervolgens op basis van het jaarplan c.q. de jaarkalender, weergegeven in het schoolondersteuningsplan een aantal malen per jaar een groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider, waarbij de voortgang van de groep (en waar nodig een individuele leerling) wordt besproken. De bevindingen van de intern begeleider worden systematisch besproken in het team. Bij de ondersteuning van sommige leerlingen voldoet alleen een groepsplan niet om de de onderwijsbehoefte van de leerling te beschrijven en monitoren. In dat geval kan er besloten worden tot een individueel plan. Deze leerlingen zijn meestal opgenomen in de zogenaamde extra ondersteuning en wordt er, in overleg met externen zoals het samenwerkingsverband, gekeken of er specifieke handelingsgerichte ondersteuning (HGO) nodig is. Hiervoor kan een HGO (extra budget en/of expertise) aangevraagd worden. Op In de Lichtkring hebben we niet zoveel leerlingen met een toegekend HGO.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen wisselen jaarlijks en dat is ook logisch. Zoals elk kind anders is, is elke groep dat ook. Wie zich een beeld wil vormen van verwijzingen over een wat langere periode, kan dat lezen in onze schoolgids.

Soms geven de resultaten weer dat er behoorlijke verschillen zijn met het landelijk gemiddelde. Dat kan voor een deel verklaard worden door het feit dat er veel gemengde adviezen zijn gegeven (bijvoorbeeld Havo/ Vwo), omdat diverse VO-scholen in de regio die mengvorm ook in de brugklas aanbieden. Over het algemeen laten we met onze adviezen in combinatie met het verloop van een leerlingen in het VO zien dat we het kind goed kennen en het advies doorgaans passend is.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Elk kind gezien

Wij ontwikkelen naar inclusiever onderwijs. Inclusie gaat over het aanvaarden van de verscheidenheid en gelijkwaardigheid.Het gaat over insluiten in plaats van uitsluiten of mensen apart zetten. Het is onze droom dat  alle kinderen samen naar dezelfde school kunnen. Dat de school zich aanpast aan de leerling en zijn mogelijkheden. Dat we niet kijken wat een kind heeft, maar wat hij of zij nodig heeft en wat dat vraagt van de leerkracht. Inclusief onderwijs gaat over het accepteren en normaliseren van verschillen en de bereidheid om aanpassingen te verrichten. Niet alleen in het gebouw, maar ook in de manier van werken. Aanpassen als uitgangspunt wanneer de leerling dit nodig heeft, juist ook op sociaal gebied. Dat betekent dat we moeten omgaan met de grote verschillen die er tussen mensen zijn – daarbij niet alleen kijkend naar de leerling maar ook naar wat het van jezelf vraagt en wat het je doet. Het samen vormen van een inclusieve gemeenschap mag ons wat kosten en het kan ongemak geven – we willen het doen vanuit de vaste overtuiging dat we juist zó recht doen aan onze leerlingen en heel praktisch handen en voeten geven aan onze opdracht als volgeling van Jezus.

Inclusief onderwijs werkt niet alleen van buiten naar binnen (‘iedereen mag bij ons komen’) maar ook van binnen naar buiten. Kinderen zijn erbij gebaat dat ze opgroeien in een eenduidige, op elkaar afgestemde omgeving – en dit is nog sterker van toepassing op kinderen met ‘bijzondere behoeften’. Zowel beperkingen als mogelijkheden ontstaan namelijk in de complexe interactie tussen het kind en zijn omgeving (thuissituatie, school, maatschappij). We zoeken daarom actief de samenwerking op met ouders en (waar nodig) andere betrokken partijen in het leven van onze leerlingen – denk hierbij bijvoorbeeld aan logopedisten, GGD, fysiotherapeuten en welzijnswerkers.

Inclusie is een ideaal waar wij stap voor stap naar toewerken. Door op onderzoek uit te gaan,in gesprek te gaan, te zoeken naar mogelijkheden etc.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar
  • Eigenaarschap bij iedereen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op maandag 10 februari 2020 hebben we de uitslag gehad van het inspectiebezoek aan CorDeo. De inspectie heeft voor haar onderzoek 8 van de scholen bezocht en gesprekken gehad met bestuur, staf, directeuren, GMR en RvT. De uitslag is positief. Onze school heeft geen bezoek gehad van de inspectie maar er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de directie en de inspectie.

Terug naar boven