Basisschool In de Lichtkring

Naarderweg 2 3891 DK Zeewolde

  • bovenbouwplein
  • lekker graven en graaien! Voelen, kijken en proberen is leren!
  • Hoe gaat dat eigenlijk in het echt? Een rijke leeromgeving in de school.
  • een uitdagende omgeving leert je je grenzen te verleggen
  • na de uitleg van de juf nu zelf aan de slag!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken niet de CITO eindtoets, maar de DIA eindtoets. Deze toets geeft in een korter tijdsbestek van toetsing op een moment in het voorjaar een goed beeld van de vaardigheden van de groep 8 leerlingen en ondersteund het advies dat wij als school geven t.a.v. de keuze voor het Voortgezet Onderwijs.  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingresultaten leggen we vast in ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem. Hierin registreren we in ieder geval niet-methode toetsen, methode toetsen (rekenen, taal etc.), gespreksverslagen, groepsplannen, leerlingennotities en het document waarin de belemmerende factoren, stimulerende factoren en de onderwijsbehoefte van de leerling is beschreven.We kijken hierbij als team telkens kritisch naar welke registraties bijdragen aan een goed zicht op de leerling en welke registraties vooral administratieve druk opleveren. Om ervoor te zorgen dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken op onze school, hanteren wij de hieronder beschreven kwaliteitscyclus voor iedere leerling.

De leerkracht werkt dagelijks met lesdoelen, die voortdurend worden geëvalueerd. Deze lesdoelen worden aangegeven in de dagplanning (of volgend uit de methode). Dit is de informatiebron om de korte termijn doelen met leerlingen te oefenen, te evalueren en bij te stellen. Tijdens de instructies wordt rekening gehouden met het instructieniveau van de leerling, deze hebben wij geregistreerd in het groepsplan of in groepsoverzichten. Voor de lange termijn doelen leggen wij het onderwijsaanbod voor rekenen, taal en lezen vast in een groepsplan.

Elke leerling wordt ingedeeld in een instructieniveau en in het groepsplan is de handelswijze per instructieniveau vastgelegd. Het groepsplan wordt elk half jaar geëvalueerd en op basis van de evaluatie wordt de beginsituatie en het aanbod voor het daaropvolgend half jaar vastgesteld. Hierbij spelen de tussen tussentoetsen van Dia een prominente rol. Als een leerling in vaardigheidsgroei of onderwijsbehoefte afwijkt van de instructiegroep waarbij hij of zij hoort, wordt de leerling besproken en opgenomen in een andere (passende) instructiegroep.

Doorlopend, maar zeker aan het einde van een planperiode evalueren de leerkrachten de groepsplannen en worden waar nodig notities van individuele leerlingen toegevoegd. Om de doorgaande ontwikkeling van elke leerling goed te monitoren, bespreken wij de onderwijsbehoefte en het instructieniveau met de leerling en de ouders. Vervolgens wordt deze bijgesteld waar nodig. De leerkracht heeft vervolgens op basis van het jaarplan c.q. de jaarkalender, weergegeven in het schoolondersteuningsplan een aantal malen per jaar een groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider, waarbij de voortgang van de groep (en waar nodig een individuele leerling) wordt besproken. De bevindingen van de intern begeleider worden systematisch besproken in het team. Bij de ondersteuning van sommige leerlingen voldoet alleen een groepsplan niet om de de onderwijsbehoefte van de leerling te beschrijven en monitoren. In dat geval kan er besloten worden tot een individueel plan. Deze leerlingen zijn meestal opgenomen in de zogenaamde extra ondersteuning en wordt er, in overleg met externen zoals het samenwerkingsverband, gekeken of er specifieke handelingsgerichte ondersteuning (HGO) nodig is. Hiervoor kan een HGO (extra budget en/of expertise) aangevraagd worden. Op In de Lichtkring hebben we niet zoveel leerlingen met een toegekend HGO.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen wisselen jaarlijks en dat is ook logisch. Zoals elk kind anders is, is elke groep dat ook. Wie zich een beeld wil vormen van verwijzingen over een wat langere periode, kan dat lezen in onze schoolgids.

Soms geven de resultaten weer dat er behoorlijke verschillen zijn met het landelijk gemiddelde. Dat kan voor een deel verklaard worden door het feit dat er veel gemengde adviezen zijn gegeven (bijvoorbeeld Havo/ Vwo), omdat diverse VO-scholen in de regio die mengvorm ook in de brugklas aanbieden. Over het algemeen laten we met onze adviezen in combinatie met het verloop van een leerlingen in het VO zien dat we het kind goed kennen en het advies doorgaans passend is.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven