Basisschool In de Lichtkring

Naarderweg 2 3891 DK Zeewolde

  • bovenbouwplein
  • na de uitleg van de juf nu zelf aan de slag!
  • luisteren naar de juf
  • We werken met verschillende projecten
  • een uitdagende omgeving

In het kort

Toelichting van de school

In het jongste dorp Zeewolde staan wij als voluit christelijke basisschool goed bekend bij de brede christelijke achterban. Onze school had in het verleden een meer gesloten karakter als gereformeerde school. Ondertussen zijn we een open christelijke school waardoor kinderen uit iedere gezindte welkom zijn. We blijven, voor wat betreft het aantal leerlingen dat onze school bezoekt, al een jaren stabiel rond de 180 kinderen. Deze kleinschaligheid geeft een gemoedelijke sfeer in school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • BIjbelgetrouw onderwijs
  • Groei van talenten
  • Elk kind gezien
  • Leren in vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is ruim 25 jaar geleden gestart als gereformeerde basisschool. Intussen is onze identiteit vernieuwd en noemen we ons een  Bijbelgetrouwe school. De directe omgeving van de school is aan het veranderen. De wijk is relatief jong en het voedingsgebied van onze school betreft het hele dorp Zeewolde. De school staat centraal in het dorp. Het gebouw is in 25 jaar tijd in drie fases gebouwd en is deels verouderd.

De christelijke doelgroep in Zeewolde is niet zo groot en gemêleerd. Concurrentie van andere scholen is er met name van de Christelijke basisschool Het Mozaïek van stichting Codenz. De kinderen met als tweede taal Nederlands - die via het AZC komen - worden door de gemeente verdeeld over de scholen in overleg met de schoolleiding.

Het leerlingenaantal is van ongeveer 350 leerlingen (2005) sterk gekrompen en is nu stabiel rond de 180 leerlingen. De verhouding kinderen onderbouw en bovenbouw verschuift. Er gaan vrij grote groepen 8 van school af en er komen kleinere groepen 1 bij.

De Peuterspeelzaal en Buitenschoolse Opvang 'Kleine Ark,' zijn onze partner in de KO. Deze organisatie is bewust gericht op kleinschaligheid en minder op werving en PR. Kleine Ark neemt vanuit een bredere christelijke identiteit meer kinderen aan dan wij als CorDeo-school kunnen aannemen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven