Basisschool In de Lichtkring

Naarderweg 2 3891 DK Zeewolde

  • bovenbouwplein
  • na de uitleg van de juf nu zelf aan de slag!
  • luisteren naar de juf
  • We werken met verschillende projecten
  • een uitdagende omgeving

Het team

Toelichting van de school

Vergeleken met het landelijk gemiddelde hebben we een team met veel ervaring. Door krimp hebben we de afgelopen jaren afscheid moeten nemen van verschillende jonge collega’s. De meeste collega’s werken al geruime tijd op onze school.

We verwachten geen groot verloop daar we al 3 jaar rond een gelijk aantal leerlingen stabiliseren. We zijn een opleidingsschool voor PABO en MBO studenten, wat maakt dat er regelmatige jonge mensen onze school bezoeken in het kader van hun stageplek.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt eerst de eventuele duo-collega benaderd. Als die niet beschikbaar is wordt ‘VervangingsManager’ ingeschakeld. VervangingsManager is een gezamenlijke vervangerspool van de Gereformeerde scholen van Midden Nederland.

Helaas lukt het steeds minder om vervanging te regelen. Als er geen vervanging is, is de groep vrij. Als er de volgende dag opnieuw geen vervanger is, is een andere groep vrij, de leerkracht van die groep neemt de groep van de zieke leerkracht waar. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om voor zo’n onverwachte vrije dag opvang voor uw kind te regelen, kunt u dat melden aan de directeur. Uw kind wordt dan opgevangen in een andere klas.   Om alle ouders tijdig te kunnen waarschuwen als er een groep vrij is wordt gebruik gemaakt van PARRO.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

UNIT onderwijs

Wij werken sinds 2018 aan en met een nieuwe organisatievorm van ons onderwijs, namelijk een opbouw richting een zogenaamd 'UNIT onderwijs'. Het komend schooljaar gaan we dit onderwijs onder de loep nemen en een onderbouwde keuze maken voor hoe wij ons onderwijs organiseren en vormgeven zodat we zo goed kwalitatief onderwijs kunnen geven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in groep 1 en 2


Welbevinden en betrokkenheid
Wij hechten waarde aan welbevinden; dat het kind lekker in zijn vel zit, zichzelf durft te zijn, en geniet. Ook aan kenmerken als geboeid raken, intens bezig zijn en willen ontdekken waardoor de betrokkenheid blijkt. Belangrijk is het om als klassenvrienden met elkaar op te trekken. We zorgen voor elkaar, en iedereen hoort erbij.

Talent
In de kleutergroepen zetten wij in op talent. Wij zoeken naar de kracht in kinderen. We kijken naar wat lukt. Wij geloven in groei. Elk kind mag zich gezien weten in zijn eigenheid. Alle talentgebieden zijn gelijkwaardig. Elk kind typeert een uniek talentenprofiel. Dit profiel staat niet vast, maar is steeds in ontwikkeling. Daarvoor creëren we:
* een inspirerende leeromgeving
* ruimte om zelf te ontdekken
* een breed aanbod aan diverse activiteiten op de talenteilanden

Het vertrekpunt is de intrinsieke motivatie van het kind. Hierbij komen we tegemoet aan de basisbehoeften van ieder kind: Competentie, Relatie en Autonomie.

We werken als basis van ons aanbod vanuit de leerdoelen uit de leerlijnen 1A tot en met 2B van het Jonge Kind vanuit ParnasSys. Dit zien we, gezien onze populatie, als minimumdoelen. Voor kinderen die meer uitdaging aankunnen, pakken wij de 2 C doelen erbij. Via deze aanpak van spelend leren, werken we toe naar een goede aansluiting met groep 3.

Talentenarchipel
We stimuleren de brede ontwikkeling door het verkennen en onderzoeken van alle talentgebieden. We gebruiken hiervoor de talentarchipel. Dit is een schatkaart waarop elk eiland een eigen talentgebied vertegenwoordigt. Die 9 gebieden zijn:

TAAL | DENK | MUZIEK | BEELD | SAMEN | FIJN | BEWEEG | WERELD | WIL & DURF

TAAL - letterhoek, puzzels, taalspellen
DENK - bouwhoek, constructiematerialen, rekenspellen
MUZIEK - instrumenten, liedjes, dirigentenjas + baton
BEELD - verfbord, klei, knutseltafel, schminken, verkleden
SAMEN – huishoek, gouden koppelwerk, gezelschapspellen
FIJN - kralenplanken, constructiemateriaal, knippen, tekenen, schrijven, knikkerbaan
BEWEEG - gymmaterialen, buitenspeelgoed
WERELD - ontdekhoek, themahoek
WIL & DURF – podium, microfoon, dromen, filosoferen, ondernemen

Spelinloop
Aan het begin van de morgen beginnen wij met een spelinloop. De kinderen werken dan aan de eigen groepstafel. Aan elke tafel wordt een andere activiteit aangeboden, zoals tekenen, kralenplanken, bouwmateriaal, spellen en klei.

De kring
De kring is de plek om elkaar te ontmoeten. De kinderen mogen vertellen, of wat laten zien. Samen zingen en luisteren naar een verhaal uit de bijbel. We volgen hierbij de methode Levend Water. Ook maken we regelmatig gebruik van het digi-bord. Taal-, reken- en sociale activiteiten worden hier ook aangeboden.

Speelwerktijd
Elke morgen en middag is er een speelwerktijd. We werken in verschillende hoeken/ op werkplekken. De kinderen kiezen via het kiesbord waar ze willen spelen. De activiteiten zijn vaak ook gekoppeld aan een thema. Gaandeweg ontdekken de kinderen steeds meer waar ze graag spelen/ werken. Zo kunnen talenten ontkiemen en komen tot groei en bloei.

Eten | drinken

Rond 10.15 uur eten we gezellig & gezond fruit met elkaar.

Bewegingsonderwijs
Elk dag is er bewegingsonderwijs. Dat is van belang voor een goede ontwikkeling. Het bewegen stimuleert het brein om te kunnen leren. Het vrije buitenspel biedt ruimte voor rennen, fietsen, klimmen, schommelen e.d. In het speellokaal sporten we met klein en groot materiaal. In het speellokaal dragen de kinderen gymschoenen die ze zelf aan kunnen doen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3
In groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen.  Het leren lezen krijgt veel aandacht, het doel is dat de kinderen aan het eind van groep 3 teksten kunnen lezen op E3-niveau en dat zij ook begrijpen wat ze lezen. Gelijk met het leren lezen, leren de kinderen ook schrijven. We leren de kinderen blokschrift. Eerst op blanco papier, daarna ook in een schrijfschrift. Ook het schrijven van cijfers krijgt veel aandacht. Bij rekenen werken we veel met spelletjes en materialen. Zo ervaren en begrijpen de kinderen wat zij uitrekenen. Kinderen leren op verschillende manieren om te gaan met een rekenvraagstuk. In de 2e helft van het jaar besteden we ook veel aandacht aan het automatiseren van de sommen tot 10.

Omdat ook in groep 3 spel nog een prima leermethode is, wordt dagelijks tijd vrijgemaakt voor binnen- en buitenspel.  We gebruiken de uitgangspunten van talentgericht onderwijs die in ons kleuteronderwijs al verder uitgewerkt zijn. Een paar keer per week spelen en werken de kinderen van groep 1, 2 en 3 samen. Op deze manier willen we de overstap van de kleuters naar groep 3 geleidelijk maken. We zien de betrokkenheid van de kinderen duidelijk stijgen als er rekening gehouden wordt met hun talenten. Ook wordt verder gebouwd aan het samen spelen en samen werken. We gebruiken daarvoor allerlei hoeken waarin de kinderen leren door middel van rollenspel. En spelenderwijs passen de kinderen toe wat ze geleerd hebben bij de lees- en rekenlessen. Denk bv aan het schrijven van een boodschappenlijstje of het afrekenen in de winkelhoek.

Groep 4
Naast groep 3, neemt ook in groep 4 het lezen een belangrijke plaats in. Op allerlei manieren oefenen we hiermee bijvoorbeeld door stillezen, duo lezen, tutorlezen BOUW (onder begeleiding van een leerling uit een bovenbouwgroep), voorlezen, begrijpend lezen enzovoorts. Bij een nieuw thema lenen we vaak ook boeken bij de bieb die over dat thema gaan.

Tijdens zaakvakken gebruiken we meer talentgericht onderwijs. In groep 4 beginnen we ook met het vak spelling. Elke week staat er een ander woordcategorie centraal. Met rekenen werken we in groep 4 met sommen tot 100. En ruim na de herfstvakantie zijn we druk bezig met het oefenen van de tafels. Ook is er aandacht voor klokkijken en rekenen met geld.

Met schrijven leren we de hoofdletters. In groep 4 beginnen we met de introductie van een weektaak. De leerlingen krijgen zo overzicht over wat ze in die week doen, en of het ze lukt. Ze leren eigenaar te worden van hun leerdoelen.

In de groepen 3 en 4 werken we ook regelmatig aan de hand van een thema. We richten dan de hoeken van groep 3 in op een manier die past bij dat thema. Verder besteden we vooral met de expressievakken en met het spel tijd aan het thema.  

Groep 5-8
In de groepen 5 tot en met 8 wordt gewerkt met een vast rooster van vakken. We werken met Vier keer Wijzer. Dit is een geïntegreerde (thematische) methode voor de zaakvakken waar alle groepen in meerdere of mindere mate mee werken (kleuters bv. minder intensief dan de bovenbouw). Natuur, aardrijkskunde en geschiedenis worden hier binnen een aantrekkelijk thema aangeboden.

Ook woordenschat en deels begrijpend lezen heeft hierin en plek. Het talentgericht onderwijs heeft in de bovenbouwgroepen ook een plek. Het werken met een weektaak wordt in de groepen 4-8 aangeleerd. Hier zit een opbouw in, zodat de kinderen inzicht en overzicht krijgen over de behaalde leerdoelen. We willen graag dat de leerlingen mede hierdoor groeien in eigenaarschap. Zo leren ze plannen en zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk. 

In de groepen 4-8 werken we met Snappet (zie www.snappet.org). Groep 4 en 5 werkt op een tablet, groep 6,7,8 werkt op een chromebook. Dit device vervangt de boeken en schriften van rekenen en taal, terwijl de inhoud van de leerstof hetzelfde blijft. Iedere leerling krijgt zijn eigen tablet of chromebook in bruikleen. Door deze manier krijgen de kinderen direct feedback op hun werk en de leerkracht kan ook bijsturing geven als dat nodig is. We werken hier vooral aan omdat de leerlijnen van rekenen en taal zo meer aansluiten bij de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Het programma zorgt ervoor dat automatisch veel verbredings- en verdiepingsstof wordt aangeboden. De leerkrachten krijgen eenvoudig een gedetailleerd inzicht in de leer- en werkvorderingen van de leerlingen.

Hieronder volgt een overzicht van de vakken en de door ons gebruikte methodes.
Godsdienst: Levend Water  groep 3 tot en met 8.
Schrijven: Klinkers
Nederlandse Taal:
- Aanvankelijk lezen Lijn 3, in groep 3;
- Voortgezet lezen Leesparade en bieb boeken  groep 4-8;
- Begrijpend lezen groep 4 en 5;
- informatieboekjes, groep 6,7,8 DIA tekst;
- Taal, groep 4 en 5 leerdoelen via Snappet, groep 6,7,8 Taal Actief 4;
- Spelling , groep 4 en 5 leerdoelen via Snappet, groep 6,7,8 Taal Actief 4;
Engelse Taal: Take it easy groep 1-8.
Rekenen en Wiskunde: De Wereld in Getallen groep 3 en 8, Snappet leerdoelen groep 4-7.
Natuur: Blink.
Aardrijkskunde: 4x Wijzer
Geschiedenis: 4x Wijzer
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjertraining groep 1-8.
Verkeer: VVN Leerplan groep 1-8.
Seksuele vorming: Wonderlijk gemaakt groep 1-8.
Muziek:  Muziek moet je doen groep 3-8.
Extra: 6 muzieklessen per groep door de muziekschool.
Handvaardigheid en tekenen: Eigen lessen.
Bewegingsonderwijs: Basislessen bewegingsonderwijs groep 3-8.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze basisschool wordt bezocht door kinderen uit heel Zeewolde. De reden dat ouders voor onze school kiezen is in de eerste plaats de christelijke identiteit van de school. Concreet betekent dit dat alle kinderen, bij ons op school, thuis een christelijke opvoeding krijgen. Onderwijskundig gezien bouwen we op drie pijlers:

* Een stevige basis.
* Een brede ontwikkeling.
* Erkenning van het eigen talent van ieder kind.

Juist vanuit onze christelijke identiteit vinden we het belangrijk om in ons onderwijs uit te gaan van mogelijkheden en niet van tekorten. In de ontwikkeling van kinderen kijken we dan ook naar de ontwikkeling van een kind ten opzichte van zichzelf en niet zozeer naar de ontwikkeling ten opzichte van de statistieken. Dat laatste doen we wel op groeps- en schoolniveau in het kader van opbrengstgericht werken.
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Zeeluwe. Zeeluwe is een samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs waarbinnen de aangesloten besturen Passend Basisonderwijs organiseren. Zeeluwe wil meer kinderen binnen het reguliere onderwijs opvangen.

Met de aangesloten partijen worden gezamenlijk afspraken gemaakt om de onderwijszorg voor kinderen en jeugdigen van 4 t/m 12 jaar in Zeewolde zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Doel is om de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen laten volgen en voor hen Passend Onderwijs mogelijk te maken als dat nodig is. Hierin werken we als scholen van Zeewolde samen en hebben we het Expertise Punt Zeewolde waar we terecht kunnen voor vragen die onze basisondersteuning te boven gaan.

Op de website van het samenwerkingsverband www.zeeluwe.nl staat aangegeven welke schoolbesturen zijn aangesloten.  In dit document geven we een beschrijving van het ondersteuningsprofiel van onze school. Dit ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor hoe we ons onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte vormgeven en voor het bepalen van de grenzen van onze ondersteuning. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als school zijn we voortdurend aan het nadenken over ons onderwijs en de ondersteuning die we bieden. We volgen scholing om nog beter tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen op onze school. Ook leren we veel gaandeweg door begeleidingstrajecten van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op onze school. We werken nauw samen met verschillende deskundigen en denken samen na over hoe we het onderwijs zo passend mogelijk kunnen maken binnen de mogelijkheden die we als school hebben. Dit gaan we ook beschrijven en vastleggen zodat het niet alleen nu goed gaat maar ook geborgd wordt voor de toekomst.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven