Franciscus-School voor Basisonderwijs

Aakstraat 6 5301 TP Zaltbommel

  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de schoolpagina van de Franciscusschool! Een ruim opgezette school centraal gelegen binnen Zaltbommel. We geven ons thematisch onderwijs in de groepen 1 tot en met vier vorm door ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) te bieden en in de groepen 5 tot en met 8 doen we dit met behulp van het International Primary Curriculum (IPC). Kijk op onze website om hier meer over te lezen. Voor complete informatie verwijzen we graag naar de schoolgids en jaarkalender. Deze is te downloaden via onze website: www.franciscusschoolzaltbommel.nl

Aanmelding voor groep 1

We organiseren maandelijks info-bijeenkomsten voor nieuwe ouders tijdens schooltijd. Zo kunnen ouders zelf de sfeer proeven en zelf ervaren hoe ons onderwijs wordt vormgegeven. Onder het genot van een kop koffie of thee krijgt u informatie over het reilen en zeilen en maken we een rondgang door school. We heten u van harte welkom op onze school!

Kijk op onze website voor de actuele data van de info-bijeenkomsten: Data info-bijeenkomsten nieuwe ouders 

Aanmelding voor groep 2 tot en met 8

Voor leerlingen die niet als vierjarige instromen maar al een andere basisschool bezocht hebben is er een apart intaketraject. Hiervoor kunnen ouders contact opnemen met de directeur door een email te sturen naar directie@franciscusschoolzaltbommel.nl. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een intakegesprek waarbij de onderwijsbehoefte in kaart gebracht wordt. Daarnaast wordt er na toestemming van de ouders contact opgenomen met de huidige basisschool om de onderwijskundige stand van zaken en onderwijsbehoeftes te bespreken. Met de informatie van ouders en de huidige basisschool beoordeelt de school of zij de leerling kunnen bieden wat nodig is, passend binnen de schoolorganisatie en zo ja, in welke groep. Deze laatste stap zal altijd in overleg met de interne begeleider en de betreffende leerkracht gebeuren. De directeur beslist over de toelating en uiteindelijke inschrijving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thematisch onderwijs
  • Samen ontdekken
  • Aandacht voor elkaar
  • Betrokken-ontwikkeling-veilig
  • Betekenisvolle leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per eerste schooldag 2023 - 2024 zijn er 400 leerlingen ingeschreven op de Franciscusschool verdeeld over 18 groepen. 

Er zijn 5 kleutergroepen, 2 groepen drie, vier, vijf, zes, zeven en acht. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
403
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven