School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn

Wielkamp 1 5301 DB Zaltbommel

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school


 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Ambitie
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De commissie van begeleiding

Als de leerkracht en de intern begeleider geen antwoord hebben op een specifieke ondersteuningsvraag van een leerling, brengen zij de leerling in bij de Commissie van Begeleiding (CvB). Deze commissie onderzoekt en adviseert welke specifieke en/of externe ondersteuning geboden kan worden.De commissie is multidisciplinair en bestaat uit een schoolarts, een intern begeleider, een vertegenwoordiger vanuit de gemeente: Gebiedsteam (gemeente Maasdriel) en Buurtzorg Jong (gemeente Zaltbommel) en/of de directeur. De commissie vergadert 6 keer per jaar. In voorkomende gevallen wordt beroep gedaan op een trajectbegeleider uit één van de clusters SO, de logopedist, psycholoog of de cesartherapeut. De intern begeleider, de vertegenwoordiger van de gemeente of de schoolarts is verantwoordelijk voor het aanmelden van een leerling voor de CvB. Dit aanmelden gebeurt in samenspraak met en na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) bij de intern begeleider.

Terug naar boven