School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn

Wielkamp 1 5301 DB Zaltbommel

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs

Op onze school wordt goed onderwijs gegeven. Wij willen het maximale uit de leerlingen halen. Wanneer we de kwaliteit van ons onderwijs willen vasthouden én willen verbeteren is het van groot belang om te bekijken welke resultaten ons onderwijs oplevert. Gedurende de leerjaren volgen we de leerresultaten van de leerlingen, zowel op didactisch als sociaal- emotioneel gebied. Ieder jaar brengen we de uitstroomgegevens in kaart van de leerlingen die bij ons vertrekken en volgen hen nog twee jaar op hun nieuwe school. De analyse van deze gegevens levert informatie over de kwaliteit van ons onderwijs. We stellen ons onderwijs bij als het beter zou kunnen.

Zelfevaluatie is een belangrijk middel om de kwaliteit te borgen en verder te verhogen. Wij beoordelen onze eigen kwaliteit met de Kwaliteitskaarten waarop we zelf geschreven hebben wat we onder goed onderwijs verstaan. Regelmatig worden er tevredenheidspeilingen verricht onder ouders, leerlingen en personeel. Met onze samenwerkingspartners van zorginstellingen zijn er overleggen waarin de samenwerking wordt geëvalueerd en bepaald wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. Ook met andere scholen in de regio is afstemming om een goed passend onderwijsaanbod tot stand te brengen.

Al deze gegevens vormen aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de kwaliteit op de scholen. Het geeft ons inzicht in de sterke en verbeterpunten van onze school. Iedere vier jaar formuleren wij op hoofdlijn nieuw beleid en leggen dat vast in het schoolplan. De beleidsvoornemens worden jaarlijks naar concrete resultaatafspraken vertaald en vastgelegd in het jaarplan.

Het jaarverslag met betrekking tot de stand van zaken van de kwaliteit van het onderwijs van onze school, de ontwikkelpunten en de behaalde resultaten is te vinden op de website.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na het SBO

Wanneer uw kind het speciaal basisonderwijs verlaat, zoeken wij samen met u naar een vervolgschool die het beste aansluit bij de wensen en mogelijkheden van uw kind. Dit kan regulier (voortgezet) onderwijs zijn, maar ook (voortgezet) speciaal onderwijs. Omdat ook hier een belangrijke keuze gemaakt moet worden, informeren wij de ouders vanaf groep 7 over de mogelijkheden zodat u daarna met onze hulp de best passende keuze kunt maken voor uw kind. 

Uitstroomgegevens

Ieder jaar stromen er leerlingen door naar verschillende vormen van (voortgezet) onderwijs. Gemiddeld gaat ca 70 % van onze leerlingen richting Praktijkgericht Voortgezet Onderwijs PRO

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven