School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn

Wielkamp 1 5301 DB Zaltbommel

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Toermalijn

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school zal altijd zijn uiterste best doen om lesuitval te voorkomen. De school zoekt altijd naar de best passende vervangingsoplossing voor de groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Toermalijn biedt primair basisonderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar, die te maken hebben met gedragsproblematiek zoals ADHD, Autisme Spectrum Stoornis en hierdoor een speciale behoefte hebben aan structuur, veiligheid en onderwijs op maat. Op Toermalijn krijgen zij in een veilige, gestructureerde omgeving vanaf jonge leeftijd passende begeleiding en hulp. De school bestaat uit een afdeling voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een Medisch Kinderdagverblijf (MKD) van Koraal. Toermalijn maakt deel uit van stichting Signum.

Wanneer van toepassing voor de leerling zoeken we de combinatie onderwijs en zorg steeds op en bouwen we dit verder uit. De algehele leiding op school is in handen van de schoolleider. Zij wordt in haar begeleidings- taken ondersteund door de Commissie voor de Begeleiding (CvB). Eindverantwoordelijk voor de scholen van Signum is het College van bestuur Signum onderwijs.


Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Talent leerlijn;

Gelijk aan de leertijd in basis. De leerling maakt hier verdiepingsstof of werkt in overleg met IB aan een ander vak.

Intensief leerlijn

Deze leertijd biedt de leerkracht bovenop de leertijd van het basisarrangement. 

Taal:                         4 x 15 minuten

Rekenen:                 2 x 15 minuten

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Talent;

Gelijk aan de leertijd in basis. De leerling maakt hier verdiepingsstof of werkt in overleg met IB aan een ander vak.

Intensief

Deze leertijd biedt de leerkracht bovenop de leertijd van het basisarrangement. 

Technisch lezen:    4 x 15 minuten

Rekenen:               2 x 15 minuten

Begrijpend lezen:  1 x 30 minuten

Spelling:                  2 x 15 minuten

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Toermalijn gaat uit van onderwijsbehoeften en handelingsgerichte diagnostiek. Denken vanuit het ecologische model, waarin de interactie tussen de leerkracht, de leerling en hun ouders essentieel is voor het handelen t.o.v. kinderen en waar liggen de mogelijkheden voor verandering. Denken vanuit belemmerde- en protectieve factoren en wat zijn dan vervolgens de onderwijsbehoeften? Oordelen vanuit waarneembaar gedrag en vervolgens de inschatting maken op de veranderbaarheid van het waarneembare gedrag.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven