Interconfessionele Basisschool de Windroos

Galeistraat 2 1503 TJ Zaandam

  • Bij IPC leren we hoe je andere kleuren kunt maken.
  • Kinderen leren dingen samen te maken door samenwerken.
  • Op De Windroos werken kinderen met IPC. In dit thema leren we alles over een dorp of stad. We bouwen zelf een dorp.
  • Bij IPC leren en ervaren de kinderen over de natuur. Zo leren we wat een worm nodig heeft om te kunnen leven. En waar we wormen kunnen vinde
  • In groep 3 en 4 leren de kinderen alles over ridders. Met een excursie naar een echt kasteel ervaren ze wat het is om een ridder te zijn.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Groep 8 van schooljaar 2020-2021 heeft hard gewerkt en een aantal kinderen hebben hun ambitie behaald. Helaas is dat niet voor iedere kind mogelijk geweest. We hebben een mooi resultaat gezien van een leerling die past kort in Nederland is en de taal prima beheerst en zijn ambitie behaald heeft. Door een samenwerking van school - leerling - ouders is dit behaald. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na de eerste periode van toetsen, januari/februari, worden de resultaten geanalyseerd. Op basis van de analyse van de toetsresultaten van Cito, de methodegebonden toetsen en observatie van de groepsleerkracht wordt een groepsplan opgesteld. Samen met de intern begeleider en de directeur van de school wordt besproken welke aanvullend aanbod nodig is voor de groep en voor de individuele leerling. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Binnen De Windroos hebben wij een grote diversiteit aan leerlingen in groep 8. De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs is volgens de verwachting. Met de scholen van VO is goed overdracht en afstemming mogelijk. De adviezen zijn passend bij de mogelijkheden van de leerlingen.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Windroos werkt volgens de afspraken van de Vreedzame school. In de klassen en gangen hangen de afspraken die bij deze methoden horen.

Als er incidenten plaatsvinden zullen we samen met de betrokken leerlingen en leerkrachten uitzoeken wat er gebeurt is. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veelzijdig
  • Vreedzaam
  • Respectvol

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2013 heeft de inspectie de school opnieuw bezocht. Opnieuw kregen wij het vertrouwen van de inspectie d.m.v. het toekennen van een basisarrangement.

Terug naar boven