Interconfessionele Basisschool de Windroos

Galeistraat 2 1503 TJ Zaandam

  • Bij IPC leren we hoe je andere kleuren kunt maken.
  • Kinderen leren dingen samen te maken door samenwerken.
  • Op De Windroos werken kinderen met IPC. In dit thema leren we alles over een dorp of stad. We bouwen zelf een dorp.
  • Bij IPC leren en ervaren de kinderen over de natuur. Zo leren we wat een worm nodig heeft om te kunnen leven. En waar we wormen kunnen vinde
  • In groep 3 en 4 leren de kinderen alles over ridders. Met een excursie naar een echt kasteel ervaren ze wat het is om een ridder te zijn.

Het team

Toelichting van de school

Bij de aanname van personeel proberen wij de verschillende leeftijdscategorieën zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Wij proberen ook de verhouding man-vrouw zo evenredig mogelijk te houden. In de praktijk blijkt dit soms lastig te zijn. We zijn dan ook bijzonder trots op het huidige percentage mannen in ons team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten op De Windroos krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Verlof voor studie wordt op De Windroos goed geregeld. We hebben wel met het lerarentekort te maken. Door de inzet van collega's kunnen we samen zorgen voor onderwijs.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 1/2 zitten samen in de groep. We vinden het belangrijk dat kinderen van én met elkaar kunnen leren.

De andere groepen zijn volgens leerstofjaarklassen systeem, behalve groep 7/8 in schooljaar 2018-2019. In alle groepen wordt gewerkt met differentiatie, uitgaande van de mogelijkheden van de leerlingen. 

Schooljaar 2018-2019 is een nieuwe groep 1 gestart. Kinderen die vier jaar worden stromen in deze groep in. Hierdoor is er rust bij de groepen 1/2. Het aanbod van onderwijs in de onderbouw is voor onze Windroos gericht op taal -spreken en luisteren-.

Als het passend is voor de leerling wordt groepsdoorbrekend onderwijs aangeboden. Zo rekent een leerling uit groep 6 bij groep 7. Maar ook andersom, leerlingen krijgen hierdoor onderwijs én verwerking dat aangepast is op de onderwijsbehoefte. Leerkrachten en leerlingen staan open voor mogelijkheden en kansen.

Op De Windroos werken we met IPC, hierdoor kunnen we onderwijs en ontwikkeling met elkaar koppelen. De excursies die we hebben passen in het thema van de periode.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In beide groepen 1/2 hebben we een voor minimaal drie dagdelen een onderwijsassistent aanwezig. Samen met de groepsleerkracht wordt onderwijs op maat aangeboden.

Vanaf groep 3 t/m 7 is fulltime een onderwijsassistent werkzaam binnen de groepen. Werkzaamheden variëren van: Connect lezen met groepje leerlingen uit groep 3, 4 en 5, tot het intensief begeleiden van een NT 2 leerling in groep 7. De werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met de betreffende groepsleerkracht. Er is regelmatig afstemming met groepsleerkrachten en intern begeleider van de school. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

TintelTuin biedt de peuteropvang in nauwe samenspraak met ICBS De Windroos en er wordt gewerkt vanuit dezelfde visie. Bij Peuterspelen staat opvang, ontwikkelingsstimulering en samen spelen centraal. De kinderen oefenen de vaardigheden en competenties die zij nodig hebben om in te stromen in het basisonderwijs.

Het pedagogisch klimaat, thema’s, activiteiten en feesten worden met de samenwerkende school afgestemd. Een warme overdracht naar de basisschool en het organiseren van vroegtijdige ondersteuning voor peuters die dat nodig hebben, horen daar vanzelfsprekend bij.

Terug naar boven