Chr Basisschool Het Baken

P.A. van Meverstraat 9 -11 1507 XE Zaandam

  • Op ons schoolplein is er genoeg ruimte om veilig buiten te spelen.
  • Naast heel veel leren is er genoeg tijd voor bewegen en ontspanning.
  • Samen leven-Samen leren op Het Baken
  • Naast boeken en schriften wordt er ook op tablets gewerkt.
  • Project onderwijs betekent ontdekken, onderzoeken d.m.v. excursies en gasten in de klas.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindresultaten waren in het schooljaar 2020-2021 boven de inspectienorm. De score is passend bij de schoolweging, de leerlingen hebben naar verwachting en in de meeste gevallen passend bij hun schooladvies gescoord.Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het onderwijsproces en de kwaliteitszorg nemen de tussenresultaten een belangrijke plaats in. Met behulp van het CITO leerlingvolgsysteem toetsen we twee keer per jaar methode onafhankelijk op de basisvaardigheden: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. 

T.a.v. de tussenresultaten is het onze ambitie om tenminste op het landelijk gemiddelde te scoren. Dit is passend bij de schoolweging. Op basis van de tussenresultaten evalueren we onze opbrengsten en kiezen waar nodig voor een schoolverbeteraanpak. De tussenresultaten geeft ons informatie over de verwachte uitstroom. We zijn hierbij gericht op het behalen van de norm op fundamenteel en streefniveau.

Op leerlingniveau is ons streefdoel altijd: tenminste voldoende vaardigheidsgroei voor elk kind. Het gaat ons altijd om de vraag of het kind zich voldoende en naar vermogen ontwikkelt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Elk schooljaar krijgen de leerlingen van groep 8 een schooladvies. Op school bespreken we dit zorgvuldig met elkaar, met de ouders en het kind. Het is voor iedereen van belang dat het kind een kansrijk maar realistisch advies krijgt.

De uitslag van de centrale eindtoets kan aanleiding geven voor een heroverweging en het ophogen van het advies. Er kan ook voor woorden gekozen het advies te handhaven. Het gaat hierbij altijd om een zorgvuldige afweging en afstemming tussen ouders en school.

Per schooljaar kan de samenstelling van een groep verschillen. In het kader van Passend onderwijs zullen verschillen steeds groter worden. Dit is dan ook terug te zien in de uitstroomcijfers. Als school zijn we er trots op dat weinig kinderen tussentijds afstromen. Dit betekent dat onze adviezen aan het eind van groep 8 passend waren en kinderen conform het advies presteren. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

 

Het Baken is een Vreedzame School waar veel aandacht wordt gegeven aan normen en waarden, omgangsvormen, respectvol gedrag en taalgebruik.

We vinden het belangrijk dat kinderen hun sociale competenties kunnen ontwikkelen in een omgeving die veilig en voorspelbaar is.

We willen dat kinderen verantwoording krijgen en nemen voor de sfeer op school en in de klas. De lessen van de Vreedzame school vormen hiervoor de basis en zijn o.a. gericht  op het voorkomen van pesten, het goed kunnen communiceren en luisteren en conflicten op een goede manier kunnen oplossen.

Welbevinden en betrokkenheid is voor ons de basis voor een gezonde (leer)ontwikkeling. We werken aan burgerschap en sociale competenties met als doel kinderen voldoende toe te rusten voor het leveren van een positieve bijdrage en rol in de samenleving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig
  • Vreedzaam
  • Verantwoording

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt minimaal eens in de vier jaar de school. Hierbij wordt gekeken of de onderwijsresultaten voldoende zijn en of de kwaliteit van het onderwijs in orde is. De inspectie heeft dit op onze school steeds in orde bevonden en het daarbij behorende basisarrangement toegekend. 

Terug naar boven