Openbare Basisschool Het Eiland

P.A. van Meverstraat 1 1507 XE Zaandam

  • Leren aan de hand van een digibord
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Eiland
  • Spelen op een atletiekbaan.
  • Alle leerlingen vanaf groep 4 werken met een tablet. Ouders kunnen thuis de voortgang volgen en online hulp bieden aan het kind
  • Ontdekkend en onderzoekend leren

In het kort

Toelichting van de school

OBS Het Eiland is een moderne basisschool in het hartje van Westerwatering in Zaandam. 

Kinderen van nu groeien op in een tijd waarin grote veranderingen in rap tempo plaatsvinden. Binnen de digitale samenleving moeten ze hun weg vinden in de overvloed aan informatie.

Hoe kunnen we deze nieuwe ontwikkelingen stroomlijnen voor de kinderen? Op Het Eiland pakken we dit aan door een rijke leeromgeving te creëren waarin we streven naar ‘leren op maat’. Omdat we uitgaan van het gegeven dat ieder kind talent heeft, verschaffen we voor elke leerling de voorwaarden om zijn of haar specifieke talent te ontdekken en te ontplooien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar, iedereen welkom!
  • Veilige school!
  • ICT inzet in de lessen
  • Samen met ouders en leerlingen
  • Thematisch werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school krijgt steeds meer aanmeldingen, we groeien ruim boven het aantal van 200 leerlingen. We werken met twee kleutergroepen en verder van elk leerjaar een groep. We zijn een school waar elk kind gekend wordt, door alle leerkrachten. Ouders en verzorgers zijn van harte welkom in de school, zowel spontaan als in werkgroepen of raden. 

Ook zijn we een school waar regels en afspraken gelden. Elk kind komt naar school om te leren. Kennisoverdracht is van groot belang. Kennis is nodig om de wereld om je heen te kunnen begrijpen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Door het ministerie van Onderwijs is bepaald dat scholen verantwoordelijk zijn voor de aansluiting met de Buitenschoolse Opvang (BSO). Het betreft hier zowel de Voorschoolse opvang (VSO), als de Naschoolse opvang (NSO).Om de BSO zo verantwoord mogelijk te organiseren is een professionele organisatie nodig. De BSO is gebonden aan strenge regelgeving voor wat betreft de veiligheid en hygiëne. Er worden strenge kwaliteitseisen gesteld aan de omgeving en aan het personeel dat verantwoordelijk is voor deze opvang.Voor scholen is het vaak niet mogelijk om aan deze eisen te voldoen.

Zaan Primair heeft daarom met de kinderopvangorganisatie FreeKids, als buitenschoolse partner, een overeenkomst gesloten.FreeKids heeft zowel aanbod voor voor- als naschoolse opvang op hun eigen locatie aan de Mahonieweg. Wilt u gebruikmaken van deze voorziening, dan dient u zelf uw kind aan te melden bij FreeKids, tel.: 088 1919110 of via http://www.freekids.nl/inschrijven-freekids.htm

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Geen toelichting nodig.

Terug naar boven