Basisschool De Torenberg

Brouwerijstraat 5 4543 CX Zaamslag

  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenberg

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze scholengroep wordt gebruik gemaakt van een vervangingsprotocol.
Bij vervanging in verband met ziekte of bijzonder (kortdurend) verlof proberen we altijd eerst om personeel van de eigen school in te zetten voor die groep. Lukt dat niet, dan kijken we of groepen opgesplitst kunnen worden en verdelen we de kinderen over de andere groepen.
We streven er naar om geen groepen naar huis te moeten sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het lesgeven op de Torenberg is gebaseerd op het handelingsgericht werken (HGW) en het opbrengstgericht werken (OGW). We sluiten aan bij de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Onze instructie is gericht op het overbrengen van informatie en het ontwikkelen van vaardigheden, hiervoor gebruiken we het EDI-model, waarbij de volgende punten centraal staan:

- Het lesdoel wordt duidelijk kenbaar gemaakt;

- Interactieve instructie en begeleid inoefenen met het principe IK (leerkracht) WIJ (leerkracht & leerlingen) JULLIE (leerlingen) JIJ (individuele leerling), Plusleerlingen kunnen evt. al zelfstandig starten met de les;

Groepsverdeling en bemensing in schooljaar 2023/2024: 

groep 1/2a      : juf Lieke (di, wo, do, vr) en juf Diana (ma) ± 23 leerlingen

groep 1/2b      : juf Evelien ± 23 leerlingen

groep 3           : juf Chantal (ma, di, wo, do) en juf Noëlla (do middag, vr) ± 19 leerlingen

groep 4           : juf Jessica (ma, di, wo) juf Mieke  (wo, do, vr) en  ± 27 leerlingen   

groep 5           : juf Marjo (ma, di, wo om de week) en juf Marinka (wo om de week, do, vr) ± 24 leerlingen

groep 6           : juf Sarina ± 22 leerlingen  

groep 7          : juf Kim v. Os (ma, di, wo, do) en juf Nelleke (vr) ± 19 leerlingen   

groep 8           : juf Marjolein (di, wo, do, vr) en juf Nelleke (ma) ± 27leerlingen  

Juf Kim du Puy is als directrice aanwezig op ma, di, wo ochtend, do en vr.

Juf Nelleke werkt 3 dagen als intern begeleider en de overige uren in de groepen 7 en 8.

Juf Noëlla en juf Diana onze leraarondersteuners (zij mogen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht voor de klas staan) en juf Corien onze onderwijsassistente ondersteunen dagelijks de leerkrachten. Zij worden ingezet in de groepen waar dit het meest nodig is.

En meester Rick geeft op woensdagen gymles aan de groepen 3 t/m 8. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de speel- en werkles komen al spelend alle onderdelen aan bod. De voorbereidende taal- en rekenactiviteiten in de kring worden hier ook spelenderwijs nog eens verwerkt.  


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 5, 6, 7 en 8 hebben alle kinderen een Chromebook tot hun beschikking. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat wij vinden dat ieder kind zo nog beter op zijn of haar eigen niveau kan werken. Wel maken we bij elk vakgebied een overweging in gebruik van schrift, Chromebook of een combinatie hiervan. 

Tussen de middag hebben ze een half uur pauze waarin ze eten en drinken en een rustmoment hebben. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschools beleidskader voor leerlingbegeleiding.   

CBS De Torenberg is een school voor de kinderen die in Zaamslag en omgeving wonen. Naar school kunnen gaan in je eigen woonomgeving zien we als een belangrijke voorwaarde om op te kunnen groeien in een gemeenschap waar we elkaar kennen en gekend worden. Als opdracht zien we dan ook dat we ons zoveel mogelijk specialiseren in de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. We proberen zelf uit te dragen dat “iedereen anders is” en vragen ook aan onze leerlingen om zoveel mogelijk het perspectief van de ander mee te nemen in het omgaan met de ander.
Voor NT2 (Nederlands als 2e taal) kinderen is het mogelijk om een aantal dagdelen taallessen te volgen op het Taal Expertise Centrum (TEC) in Terneuzen. Vervoer wordt dan door school geregeld.     

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij willen ook voor de schoolplanperiode van 2023-2027 werken aan het versterken van het leerproces van de leerlingen en de kinderen meer zicht geven in het eigen leerproces. De gekozen speerpunten voor de jaarplannen staan voor een periode van 3 schooljaren op, zodat we deze goed kunnen implementeren en we een stevige basis leggen voor de kinderen van onze school. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met Juultje Zaamslag werken we vanuit een clusterplan en overleggen minstens twee keer per jaar inhoudelijk met de kleuterjuffen en pedagogisch medewerkers. Beide partijen gebruiken het observatieprogramma "KIJK" voor het bijhouden van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar. Er wordt - na toestemming van ouders - gezorgd voor overdracht van gegevens op het moment dat kinderen overstappen van de voorschoolse opvang naar het Basisonderwijs.

Terug naar boven