Tusken de Marren

Melchior Clantstritte 20 8551 NL Woudsend

Schoolfoto van Tusken de Marren

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Per jaar stromen er tussen de 12 en 19 leerlingen uit. We hebben te maken met groepen van sterk wisselende samenstellingen/aantallen. Vanwege de schoolfusie is er nog geen goed beeld te schetsen van de resultaten van de eindtoets op de lange termijn.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school.

We vinden het belangrijk om te weten wat ons onderwijs aan kinderen oplevert. Daarvoor gebruiken we dagelijkse observaties en methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we de methode onafhankelijke toetsen van een leerlingvolgsysteem (IEP). De leerlingvolgsysteemtoetsen meten of het kind voldoende groei laat zien. Met behulp van deze gegevens maken we analyses van de ontwikkeling van kinderen en formuleren we doelstellingen om ons onderwijs te verbeteren. We gebruiken de leerlingvolgsysteemtoetsen voor de vakken spelling, rekenen/wiskunde en lezen vanaf groep 3. Het is belangrijk dat de eigen ontwikkeling een ononderbroken vorm krijgt en de school hier op een adequate manier aan werkt.

Rapport

Tweemaal per jaar ontvangen de kinderen een schoolrapport. Het schoolrapport is voor het kind geschreven. We vinden het belangrijk om de kinderen bij hun eigen leerproces te betrekken, zodat ze hun talenten en mogelijkheden kunnen ontdekken. Het schoolrapport geeft kinderen én ouders zicht op de ontwikkeling. De kinderen van de hoogste groepen gaan samen met hun ouders en de leerkracht in gesprek over de voortgang. Bij zorgen of wanneer er behoefte is bij ouders is het soms prettiger om zonder de aanwezigheid van het kind in gesprek te gaan. Hier is altijd een mogelijkheid voor en het initiatief hiervoor kan van zowel de leerkracht als ouders komen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanwege de fusie is er nog geen beeld te geven van hoe de kinderen van Tusken de Marren verwezen worden naar het voortgezet onderwijs. 

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Goed omgaan met elkaar Wederzijds respect voor ieders levensovertuiging is vanzelfsprekend en de grondhouding van waaruit wij in school werken. Om vorm te geven aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen werken wij vanuit de onderstaande waarden.

Oog voor elkaar

 • door je open te stellen voor een ander en te luisteren naar elkaar
 • door ruimte te krijgen voor het verwoorden van een mening
 • door de nadruk te leggen op de dialoog en niet op discussie

Vertrouwen in eigen kracht

 • door te oefenen en kennis en vaardigheden op te doen
 • door gesprekken met elkaar te voeren, durf je steeds meer
 • door naar elkaar te luisteren, leer je elkaar en jezelf in relatie tot je klasgenoten kennen
 • door te leren de lat hoog te leggen en het beste uit jezelf te halen.

Een onderzoekende en ondernemende houding

 • door nieuwe dingen en oplossingen te bedenken
 • door initiatief te nemen, zaken aan de orde te stellen en met voorstellen te komen
 • door vragen te stellen, alles te willen weten

Samenwerken en samen beleven

 • door je mening en gedachten te delen met anderen
 • door sociaal bewust te (leren) zijn
 • door aan te bieden anderen te helpen

Vrijheid en verantwoordelijkheid

 • door ruimte te geven en te krijgen voor je eigen mening
 • door samen de verantwoordelijkheid te dragen voor goede omgang met elkaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Relatie
 • Competentie
 • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school is op 1 augustus 2023 gestart als fusieschool. Er heeft nog geen kwaliteitsmeting plaatsgevonden. 

Terug naar boven