Tusken de Marren

Melchior Clantstritte 20 8551 NL Woudsend

Schoolfoto van Tusken de Marren

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op onze school streven we ernaar dat de kinderen per groep maximaal 2 vaste leerkrachten hebben. De leerkrachten ondersteund door een onderwijsassistenten. Als een leerkracht niet op school kan zijn in verband met scholing of vanwege een andere oorzaak, dan proberen wij de vervanging eerst met ons eigen team in te vullen. Als dit niet lukt, dan doen we een beroep op het supporteam van de BMS.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In onze school werken we met combinatiegroepen. We plaatsen nooit meer dan twee jaargroepen in één combinatiegroep. We zien een combinatiegroep niet als noodzaak. Combinatiegroepen bieden de leerkrachten meer mogelijkheden om af te stemmen op de leerbehoefte van het individuele kind. Kinderen kunnen via de leerlijnen een niveau hoger of lager werken dan hun jaarklasgroep. Op die manier sluit het onderwijs zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van ieder kind. In de klas werken de kinderen vaak zelfstandig of in kleine groepjes. We gebruiken daarvoor onder andere diverse coöperatieve werkvormen. Op die manier stimuleren we het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de samenwerking van de kinderen. De materialen die we gebruiken, worden flexibel ingezet, zodat recht gedaan wordt aan de verschillen tussen kinderen. Wij zijn ons bewust van de ontwikkelingsverschillen tussen kinderen en zijn ook van mening dat deze verschillen niet zondermeer leeftijdgebonden zijn. De groepsgrootte is afhankelijk van het totaal aantal kinderen van de school, de niveaus van de kinderen en het aantal leerkrachten. De samenstelling van de groepen wordt voor elk schooljaar zorgvuldig afgewogen en vastgesteld. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

‘Spelen is leren.’ Naast het creëren van een veilige en uitdagende leeromgeving voor de jongste kinderen, is dit één van onze belangrijkste uitgangspunten. Door het aanbieden van verschillende spelmaterialen en spelsituaties stimuleren we de algehele ontwikkeling van ieder kind. Ontwikkeling van motoriek, creativiteit, taal-, denk- en spreekvaardigheid, is een logisch gevolg van deze werkwijze. Hoewel spelend leren het uitgangspunt is, proberen wij ook op deze jonge leeftijd al wel blijvend oog te hebben voor de leerbehoeften van ieder kind. Door de omvang van de groep is oog en oor voor elk kind goed mogelijk. Wij streven ernaar om juist in de kleutergroep te werken met relatief veel handen, ogen & oren in de klas, omdat wij van mening zijn dat het juist in deze levensfase essentieel is om de basis van het jonge kind goed in beeld te hebben. Dit inzicht helpt ons bij het bepalen wat elk kind nodig heeft.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is geen specifieke behoefte in het voedingsgebied van de school wat betreft VVE. De school signaleert actief of er sprake is van taalachterstanden bij kinderen. Hierin wordt eventueel extra zorg van externen betrokken. De samenwerking met de jeugdverpleegkundige van de GGD is goed. 

Terug naar boven