Jenaplan basisschool Mgr. Scholtensschool, onderdeel van IKC Scholtens

Wilhelminastraat 18 8471 PK Wolvega

  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool Mgr. Scholtensschool, onderdeel van IKC Scholtens
  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool Mgr. Scholtensschool, onderdeel van IKC Scholtens
  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool Mgr. Scholtensschool, onderdeel van IKC Scholtens
  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool Mgr. Scholtensschool, onderdeel van IKC Scholtens

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

2018-2019:

Dit jaar heeft een kleine groep kinderen uit groep 8 de eindtoets IEP gemaakt.

Als school zijn we trots op wat de kinderen hebben laten zien en welke uitslag uit de eindtoets is gekomen. Hierin hebben alle kinderen laten zien wat ze kunnen en waar de talenten en mogelijkheden liggen. Elk kind heeft daarmee laten zien dat hij/ zij het niveau van uitstroom waardig is.

De schoolnorm ligt dit jaar lager dan we gewend zijn, maar dat kunnen we verklaren door de kleine groep en de clustering in het uitstroomniveau. Hierdoor heb je minder spreiding van de niveaus en dat heeft invloed op de score. Maar alleen afgerekend worden op cijfers is niet onze visie. Wij kijken als school naar het complete plaatje en daar is de eindtoets een onderdeel van. Samen met de ouders, de stamgroepsleiders en de kinderen maken we samen de keuze voor het uitstroomniveau van het kind richting het VO. En dat maakt dat een kind op een passende plek komt op het VO en succes zal ervaren in zijn verdere schoolloopbaan.

2019-2020

Door Corona is er dit jaar geen eindtoets afgenomen. Samen met ouders, de stamgroepsleiders en de kinderen hebben we samen gekeken naar een passende plek op het voortgezet onderwijs. Hierdoor kunnen alle kinderen een goede start maken op het voortgezet onderwijs.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerkrachten observeren, signaleren en analyseren op het dagelijks handelen en verwerken dit in hun aanbod. Hierdoor wordt het aanbod afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind en de groep. Dit is terug te vinden in de pedagogische en didactische handelingscyclus, zoals is afgesproken binnen het team. De afspraken zijn vastgelegd.

Twee keer per jaar nemen wij een onafhankelijke landelijke genormeerde toets af, voor de onderdelen taal en rekenen. Deze gegevens worden geanalyseerd en dienen als feedback en uitgangspunt voor nieuwe doelen.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang naar het voortgezet onderwijs  

In groep 8 staan de kinderen en hun ouders voor de belangrijke keuze: naar welke school gaat het kind na de Mgr. Scholtensschool? Wolvega kent geen voortgezet jenaplanonderwijs, Heerenveen echter wel. Toch is onze ervaring dat kinderen van onze school ook binnen het gewone vervolgonderwijs zonder problemen verder kunnen en blijken ze juist profijt te hebben van hun jenaplan achtergrond. Sterker nog: ze blijken juist extra goed toegerust te zijn, doordat ze geleerd hebben zelfstandig te werken. Ook vallen ze op door hun sociale vaardigheden en creativiteit. 

Een goede keuze maken

Om tot een goede keuze voor het vervolgonderwijs te komen, is het allereerst belangrijk te weten wat de mogelijkheden van het kind zijn. In de acht jaar bij ons op school heeft het kind laten zien wat zijn kwaliteiten zijn. Hierbij zijn verschillende factoren van belang: zelfstandigheid, werktempo, creativiteit, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen, taal-, reken- en leesvaardigheden en interesses. Op basis daarvan vinden vanaf groep 7 gesprekken plaats tussen de stamgroepsleider, de ouders en het kind over welk uitstroomniveau bij het kind past en vanaf groep 8 komt er dan ook de vraag welke vorm van vervolgonderwijs het meest geschikt is voor het kind. In november worden tijdens de gesprekken van groep 8 ook de resultaten van het Drempelonderzoek meegenomen. Wij hebben voor deze toets gekozen, omdat hierbij de capaciteiten van het kind gemeten worden en niet de kennis en feiten die het kind beheerst (zoals bij de CITO -toets). Het Drempelonderzoek wordt in oktober afgenomen. De resultaten van de CITO -tussentoetsen van groep 6 tot en met groep 8 worden door het vervolgonderwijs in de zgn. Plaatsingswijzer als toelatingscriteria gehanteerd om een leerling op het gewenste niveau te laten instromen.

Oriëntatie en voorlichting

In het najaar organiseren we samen met de St. Fransiscusschool een voorlichtingsavond voor ouders. Op deze avond geven verschillende scholen van het voortgezet onderwijs uit de regio informatie over hun school, zodat ouders zich al vroeg in het schooljaar kunnen oriënteren op de keuzemogelijkheden van hun kind. De diverse scholen voor voortgezet onderwijs houden ook nog hun eigen voorlichtingsavonden. Daarnaast kunnen de kinderen en hun ouders de scholen bezoeken op open dagen. De kinderen krijgen ook nog de gelegenheid om een ochtend ‘echt’ mee te draaien en lessen te volgen. De zogenaamde Doe-dagen van AOC Terra en Linde College.  

Resultaten

Hoe kun je de resultaten van het onderwijs meten? Eigenlijk kunnen we alleen kennis meten en dan uitgaan van een soort gemiddelde. Maar wij vinden juist de totale ontwikkeling van het kind belangrijk. Wij willen graag dat het kind op een plaats komt, waar het zijn/haar capaciteiten volledig kan ontplooien. Voor het ene kind is dit het VMBO, voor een ander misschien het VWO. Het ene jaar gaan veel kinderen van onze school naar HAVO/VWO, het andere jaar gaan er meer naar het VMBO. Dit wordt bepaald door de mogelijkheden van de kinderen in de groep schoolverlaters van dat jaar. Uit de rapporten, die wij van het VO ontvangen, blijkt dat we in de afgelopen jaren, samen met de kinderen en hun ouders, de goede keuzes voor vervolgonderwijs hebben gemaakt. We zijn erg blij met het feit dat kinderen, ieder op hun eigen niveau, hun talenten verder ontwikkelen met prima resultaten.   

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven