Johan Frisoschool

Het Spaarne 7 B 3448 DX Woerden

 • Schoolfoto van Johan Frisoschool
 • Schoolfoto van Johan Frisoschool
 • Schoolfoto van Johan Frisoschool
 • Schoolfoto van Johan Frisoschool
 • Schoolfoto van Johan Frisoschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Johan Frisoschool bestaat op dit moment uit 12 enthousiaste en bevlogen leerkrachten. Het team van de Johan Frisoschool is een jong, fris, betrokken en dynamisch team. Dianne Peterse is directeur van de school.

Om de zorg rondom de leerlingen goed te kunnen organiseren werken we met een Intern Begeleider en een Remedial teacher (voor de extra hulp aan kinderen). Daarnaast werken er 2 onderwijsassistenten op school, die beide alle dagen per week aanwezig zijn voor extra ondersteuning in de groep. Voor gym en muziek hebben wij een vakleerkracht.

Wij werken graag met studenten en zien het als onze verantwoordelijkheid om de nieuwe generatie leerkrachten goede praktijkervaring op te laten doen.

We willen de kwaliteit van alle teamleden zoveel mogelijk benutten. Dit gebeurt onder meer door de inzet van verschillende taken en functies binnen de school. We zien onze leerkrachten als professionals die voortdurend in ontwikkeling zijn. Hier draagt teamscholing en individuele scholing natuurlijk ook aan bij!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de SPCO beschikken we over een pool van invalleraren (Flexibele Schil). Bij afwezigheid kunnen deze collega’s gebeld worden. Daarnaast zijn we aangesloten bij een regionale invalpool (Transvita). We proberen de vervanging zoveel mogelijk met één invalleerkracht op te lossen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Het kan zelfs voorkomen dat er helemaal geen invalleraar meer beschikbaar is. In zo’n geval zoeken we intern naar een oplossing. Het kan zijn dat er groepen gecombineerd worden of dat de kinderen over andere groepen worden verdeeld. Als er echt geen verantwoorde oplossingen meer zijn om kinderen op school op te vangen, kan de schoolleiding besluiten groepen kinderen naar huis te sturen. In dit geval zal altijd worden nagegaan of de kinderen thuis opgevangen kunnen worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Wij stimuleren de ontwikkeling van de kinderen door hen spelend te laten leren. Voorbereidende activiteiten voor het leren lezen, rekenen en schrijven voor oudste kleuters bieden we voornamelijk aan bij het spelen in de hoeken, het werken met ontwikkelingsmaterialen en de speelse activiteiten in de kring.

We werken in de kleutergroepen met een open inloop. Dit betekent dat de kinderen bij binnenkomst aan de slag gaan met activiteiten waaraan zij ongeveer 20 minuten kunnen werken. Tijdens deze inloop heeft de leerkracht tijd om even rustig met individuele kinderen te praten en/of te spelen en te werken. Daarna gaan we in de kring zitten en mag ieder kind even vertellen wat hij/zij heeft beleefd. Zo leren de kinderen naar elkaar luisteren. In de kring vinden ook verschillende activiteiten plaats zoals godsdienstige vorming, taal- en muziekactiviteiten.

De rest van de dag wordt gespeeld en/of gewerkt aan tafels, in de kleine kring, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. We sluiten in het werken met kleuters aan bij hun ontwikkeling en belangstelling. Dit uit zich onder andere in thematisch werken en het inrichten van hoeken rond een bepaald onderwerp dat op dat moment in de belangstelling van de kleuters staat. Dit verhoogt de betrokkenheid en hierdoor wordt het leren door het opdoen van ervaringen gestimuleerd. Verder is er veel aandacht voor de taalontwikkeling, omdat dit de basis is voor het zich verder ontwikkelen.

De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen vooral de aandacht:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling (samenspel, buitenspel, kringspel)
 • Zintuiglijke ontwikkeling (puzzels, lotto, kleurendomino, mozaïek etc.)
 • Creatieve ontwikkeling (tekenen, muziek, handvaardigheid)
 • Motorische ontwikkeling (zowel grove als fijne motoriek, onder andere gymles, constructiemateriaal, verven, knippen, plakken)
 • Taalontwikkeling (woordenschat, begrijpend luisteren, voorlezen, opzegversjes, praatplaten, leeshoek, poppenkast)
 • Rekenontwikkeling (tellen, kleuren en vormen etc.) 

Veel kinderen zitten 2 tot 3 jaar in een kleutergroep. Dit is afhankelijk van de geboortedatum, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. We voeren regelmatig observaties uit om de ontwikkeling te volgen en eventuele hiaten te signaleren. Uitkomsten worden regelmatig besproken met ouders. We maken hiervoor gebruik van 'mijn kleutergroep'. Waar het mogelijk is bieden we extra hulp om kinderen te stimuleren. Na de kleuterperiode volgt de stap naar groep 3.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 gaan we geleidelijk anders werken met kinderen; minder gericht op het spelend leren en meer gericht op het doelgericht leren. Ook de inrichting van de lokalen is anders. Het spelen is er nog wel, maar raakt wat op de achtergrond. In de bovenstaande lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. De nadruk valt op taal/lezen en rekenen. Daar zijn de kinderen minstens de helft van de week mee bezig.

We werken in de school met de zogenaamde kerndoelen. Kerndoelen beschrijven wat in het basisonderwijs aangeboden moet worden aan de leerlingen, zodat zij voldoende kans krijgen zich te ontwikkelen. Kerndoelen liggen vast in de wet. De activiteiten en de methoden in de school zijn erop gericht deze kerndoelen te behalen. De kerndoelen gaan niet alleen over basale vakken als taal en rekenen, maar ook over vormingsgebieden als cultuur, wereldoriëntatie en burgerschap.

Naast de kerndoelen zijn de referentieniveaus ontwikkeld. Die beschrijven op twee niveaus concreet wat leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan (bijv. eind groep 8) moeten begrijpen, kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Ook de referentieniveaus zijn nu bij wet vastgelegd. Op onze school hanteren wij dus naast de kerndoelen ook de referentieniveaus.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier basisonderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. In Woerden heet het samenwerkingsverband 'Passenderwijs'. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Het schoolondersteuningsprofiel van de Johan Frisoschool vindt u hier:

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven