Johan Frisoschool

Het Spaarne 7 B 3448 DX Woerden

  • Schoolfoto van Johan Frisoschool
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2020/2021 heeft groep 8 naast de landelijke schoolsluiting als gevolg van Corona te maken gehad met een extra quarantaine en schoolsluiting van in totaal 3 weken, net voor de afname van de eindtoets. Dit heeft de resultaten van dit schooljaar beïnvloed. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerresultaten

Hoe doet mijn kind het? Ontwikkelt/ leert het goed? De meeste ouders zullen zich dat regelmatig afvragen. Meten en vergelijken van ontwikkeling en leerprestaties is hierbij nodig. Het is een middel om per groep en per kind te bekijken hoe het leer- en ontwikkelingsproces verloopt. Het geeft de leerkracht houvast om te beoordelen of de leerstof goed wordt verwerkt en of er veranderingen nodig zijn in de manier en/of tempo van lesgeven. Hiernaast is het belangrijk om te bekijken of de leerlingen extra of speciale begeleiding nodig hebben op bepaalde ontwikkelgebieden. 

Observeren en signaleren

We streven ernaar kinderen vanaf de kleuterperiode gedurende hun hele basisschoolperiode een ononderbroken ontwikkeling te laten doormaken. Om hiervoor te zorgen volgen wij alle leerlingen individueel tijdens hun ontwikkeling. Hiervoor maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem “Mijn kleutergroep” bij de kleuters en “Parnassys” voor de leerlingen van groep 3-8. Door middel van observaties, controle van begrip tijdens de lessen en het afnemen van (signaal)toetsen verkrijgen wij een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de kinderen en kunnen daardoor eventuele uitval vroegtijdig herkennen. De observaties zijn gericht op de complete ontwikkeling van de kinderen terwijl de controle van begrip en toetsen meer gericht zijn op onder andere lezen, spellen en rekenen. We vertalen ze in stimulerende factoren, belemmerende factoren en onderwijsbehoeften. In het leerlingvolgsysteem worden naast al deze gegevens ook de individuele plan van aanpak en evaluaties bewaard.

Naast de toetsen die direct aan de lesmethoden gekoppeld zijn, maken we ook gebruik van de onafhankelijke toetsen van het CITO. 

Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van 'mijn kleutergroep’ en ‘KANVAS’. De observaties en leerlingvragenlijsten worden aan de hand van een vast schema afgenomen. Alle kinderen nemen hieraan deel. 

‘Opbrengstgericht Passend Onderwijs’

Wij werken op de Johan Frisoschool volgens de principes van ‘Opbrengstgericht Passend Onderwijs’. De leerkracht sluit met het leerstofaanbod, de instructie en de begeleiding aan bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Door tijdens de uitleg van de lesstof al te differentiëren kan beter omgegaan worden met de individuele verschillen. Niet elk kind heeft immers evenveel instructie en begeleiding nodig om tot leren te kunnen komen. Door de zogenaamde ‘verlengde instructie’ krijgen de kinderen die dat nodig hebben de begeleiding die ze verdienen. Andere kinderen hoeven niet onnodig te wachten en kunnen snel aan het werk, waarna eventueel tijd overblijft voor moeilijkere taken. Bij de instructie van nieuwe doelen volgen wij de aanpak van EDI (expliciete directe instructie). Wij gebruiken voor ieder vak- en vormingsgebied een methode. Omdat onze organisatie gebaseerd is op het leerstofjaarklassensysteem zoeken wij altijd naar methoden die geschikt zijn om op die manier te gebruiken. Het is voor ons belangrijk dat de methode zowel herhalings- als verrijkingsstof biedt en digitale verwerkingsmogelijkheden heeft. Daarnaast moet de methode de mogelijkheid bieden dat kinderen zelfstandig én op hun eigen niveau werken. In ons meerjarenbeleidsplan staat wanneer een bepaalde methode vervangen wordt. Naast de inzet van goede methodes, werken we ook met digitale leermiddelen. Wij zetten Chromebooks in daar waar wij denken dat het ten goede komt aan het leerproces. We maken hierin bewuste keuzes. Door het gebruik van Chromebooks is het mogelijk om lesstof aan te bieden op het individuele niveau van de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies van de school komt tot stand door gesprekken tussen de huidige leerkracht, ouders en de leerling zelf. Voor een goede verwijzing maken we gebruik van observaties en toetsgegevens uit onze leerlingvolgsystemen van CITO, Parnassys en KANVAS. De scholen voor voortgezet onderwijs beslissen zelf over toelating en plaatsing, maar zij nemen het schooladvies van de basisschool doorgaans zeer serieus.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs en zijn door de onderwijsinspectie beoordeeld met een GOED. Daar zijn we best een beetje trots op. De onderwijsinspectie zegt over onze school:

"Leraren hebben goed zicht op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Ook de extra ondersteuning die de school biedt aan leerlingen die dit nodig hebben is goed. Bovendien betrekt de school nadrukkelijk ouders bij de schoolontwikkeling en werkt zij goed samen met partners rond de school om bij te dragen aan een doorgaande lijn voor leerlingen."

Terug naar boven