Johan Frisoschool

Het Spaarne 7 B 3448 DX Woerden

  • Schoolfoto van Johan Frisoschool
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerresultaten

Hoe doet mijn kind het? Leert het goed? De meeste ouders zullen zich dat dikwijls afvragen. Meten en vergelijken van leerprestaties is nodig. Het is een middel om per groep en per kind te bekijken hoe het leer- en ontwikkelingsproces verloopt. Het geeft de leerkracht houvast om te beoordelen of de leerstof goed wordt verwerkt en of er veranderingen nodig zijn in de manier en het tempo van lesgeven. Het is ook nodig om te bekijken of de leerlingen extra of speciale begeleiding nodig hebben en zo ja, op welke punten.

Observeren en signaleren

We streven ernaar kinderen vanaf de kleuterperiode gedurende hun hele basisschoolperiode een ononderbroken ontwikkeling te laten doormaken. Daarom volgen wij alle leerlingen tijdens hun ontwikkeling individueel. Hiervoor maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem. Door middel van observaties en het afnemen van (signaal)toetsen verkrijgen wij een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de kinderen en kunnen daardoor eventuele uitval vroegtijdig herkennen. Naast de toetsen die direct aan de lesmethoden gekoppeld zijn, maken we ook gebruik van de onafhankelijke toetsen van het CITO. Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van 'mijn kleutergroep’ en ‘KANVAS’. De observaties en (signaal)toetsen worden aan de hand van een vast schema afgenomen. Alle kinderen nemen hieraan deel. De observaties zijn gericht op de complete ontwikkeling van de kinderen terwijl de toetsen meer gericht zijn op onder andere lezen, spellen en rekenen. De observaties en resultaten worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. We vertalen ze in stimulerende factoren, belemmerende factoren en onderwijsbehoeften. In het leerlingvolgsysteem worden naast al deze gegevens ook de individuele plannen en evaluaties bewaard. De uitkomsten van onderzoeken en hulpprogramma’s worden natuurlijk met de ouders besproken.

‘Opbrengstgericht Passend Onderwijs’

Wij werken op de Johan Frisoschool volgens de principes van ‘Opbrengstgericht Passend Onderwijs’. De leerkracht sluit in het leerstofaanbod, de instructie en de begeleiding aan bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Door tijdens de uitleg van de lesstof al te differentiëren kan beter omgegaan worden met de individuele verschillen. Niet elk kind heeft immers evenveel instructie en begeleiding nodig om opdrachten goed te kunnen maken. Door de zogenaamde ‘verlengde instructie’ krijgen de kinderen die dat nodig hebben de begeleiding die ze verdienen. Andere kinderen hoeven niet onnodig te wachten en kunnen snel aan het werk, waarna eventueel tijd overblijft voor moeilijkere taken. Bij de instructie van nieuwe doelen volgen wij de aanpak van EDI (expliciete directe instructie). Wij gebruiken voor ieder vak- en vormingsgebied een methode. Omdat onze organisatie gebaseerd is op het leerstofjaarklassensysteem zoeken wij altijd naar methoden die geschikt zijn om op die manier te gebruiken. Het is voor ons belangrijk dat de methode zowel herhalings- als verrijkingsstof biedt en digitale verwerkingsmogelijkheden heeft. Daarnaast moet de methode de mogelijkheid bieden dat kinderen zelfstandig én op hun eigen niveau werken. In ons meerjarenbeleidsplan staat wanneer een bepaalde methode vervangen wordt. Naast de inzet van goede methodes, werken we ook structureel met digitale leermiddelen. Door het gebruik van Chromebooks is het mogelijk om lesstof aan te bieden op het individuele niveau van de leerling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies van de school komt tot stand door gesprekken tussen de huidige leerkracht, ouders en de leerling zelf. Voor een goede verwijzing maken we gebruik van observaties en toetsgegevens uit onze leerlingvolgsystemen van CITO en KANVAS. De scholen voor voortgezet onderwijs beslissen zelf over toelating en plaatsing, maar zij nemen het schooladvies van de basisschool doorgaans zeer serieus.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven