Willem Alexanderschool

Anton Mauvestraat 1 3443 CV Woerden

  • Schoolfoto van Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Willem Alexanderschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school vindt het belangrijk dat er zicht wordt gehouden op de leerresultaten. Om die reden is voor de hoofdvakken (lezen, rekenen en taal) een ambitieniveau vastgesteld. Tweemaal per schooljaar worden de leerresultaten van alle groepen geëvalueerd. Dan wordt bekeken of de afgesproken doelen (het ambitieniveau) zijn behaald. Leraren analyseren de toetsgegevens en observaties, verbinden daaraan conclusies en stemmen hun didactiek en leerstofaanbod hierop af. De gemiddelde resultaten op de toetsen die behoren tot het Cito leerlingvolgsysteem en de Cito (centrale) eindtoets voldoen aan het ambitieniveau van de school en de normen die de inspectie hanteert.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsen en tussenresultaten. 

Vanaf groep 3 tot groep 8 worden er jaarlijks twee toetsperioden gehouden. In deze weken toetsen we de leerstof van het voorafgaande halve jaar. Hiervoor gebruiken we methode onafhankelijke toetsen zoals van CITO. De onderdelen die getoetst worden zijn, afhankelijk van de groep: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en wereldoriëntatie.  In een toets bespreking die hierop volgt, bespreken de leraren met de intern begeleider de resultaten en worden er als dit nodig is hulp afspraken gemaakt. De behaalde resultaten worden ook teambreed besproken. Samen met de directie wordt gekeken of er aanpassingen in de gehanteerde didactiek of het onderwijsaanbod nodig zijn. De gegevens van deze toetsen worden verwerkt in ons leerlingvolgsysteem Naast deze toetsen gebruiken we ook de toetsen uit de methode om uitval op kleinere leerstappen te signaleren. De leerlingen van groep 8 doen mee aan de Centrale-eindtoets.  Het bespreken van schoolresultaten gebeurt op verschillende manieren. De leerkracht bespreekt met de ouders de toetsen en de voortgang van het leerproces op drie momenten gedurende het schooljaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school is in juni 2012 in het kader van het regulier toezicht bezocht door de inspectie. Uit het opgestelde rapport blijkt dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. De school heeft het vertrouwen van de inspectie.

Terug naar boven