SBO De Keerkring

Rembrandtlaan 50 3443 EJ Woerden

  • Schoolfoto van SBO De Keerkring
  • Schoolfoto van SBO De Keerkring
  • Schoolfoto van SBO De Keerkring
  • Schoolfoto van SBO De Keerkring
  • Schoolfoto van SBO De Keerkring

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na afname van de medio toetsen (CITO) maken de intern begeleiders een overzicht van de resultaten ten opzichte van het leervermogen. De leerkrachten verantwoorden de resultaten aan de hand van een vragenformulier. Daarna analyseren de intern begeleiders de resultaten en stellen zij nieuwe doelen op. Het MT bespreekt de analyse en stelt kritische vragen met als doel schoolbrede trends te ontdekken. Daarna volgt een teambespreking en iedere leerkracht stelt een plan van aanpak op. De trends en schoolbrede doelen worden als opdracht geformuleerd voor de leerteams. Voor iedere leerling wordt per half jaar een OPP opgesteld. Hierin worden doelen opgenomen. Bij onze leerlingen zijn de cognitieve capaciteiten bekend. Overige belemmerende en succesfactoren staan ook beschreven in het OPP. Er worden resultaatgerichte doelen opgesteld per leerling. Halfjaarlijks voeren we LRV gesprekken om de resultaten te verantwoorden. Deze gesprekken worden gevoerd door leerkracht met de IB-ers hierbij is de directie aanwezig.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen van onze school gaan naar het voortgezet onderwijs (VO). Dat kan zijn:

  • Regulier voortgezet onderwijs, zoals VMBO, al of niet voorzien van leerwegondersteunend onderwijs (LWOO);
  • Praktijkonderwijs (PRO);
  • Speciaal (voortgezet) onderwijs.

Afhankelijk van de mogelijkheden worden de leerlingen in overleg met hun ouders naar het vervolgonderwijs doorverwezen. De advisering voor het vervolgonderwijs wordt verzorgd door de leerkrachten ondersteund door het zorgteam. Het gehele traject is omschreven in de Procedure Vervolg Onderwijs (PVO).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven