SBO De Keerkring

Rembrandtlaan 50 3443 EJ Woerden

 • Schoolfoto van SBO De Keerkring
 • Schoolfoto van SBO De Keerkring
 • Schoolfoto van SBO De Keerkring
 • Schoolfoto van SBO De Keerkring
 • Schoolfoto van SBO De Keerkring

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of andere afwezigheid van een leerkracht zorgen wij voor vervanging of opdeling van de groep. In een uiterst geval kan besloten worden om een groep thuis te houden. U wordt hierover altijd minimaal een dag van te voren geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bouwen

De Keerkring kent drie bouwen: 

 • Onderbouw (OB), voor leerlingen tot en met ca. 8 jaar 
 • Middenbouw (MB), voor leerlingen tot en met ca. 10 jaar
 • Bovenbouw (BB), voor leerlingen tot en met ca. 12 jaar. 

Op De Keerkring werken we niet met ‘jaargroepen’. Wij noemen de groepen dan ook de betreffende bouw met een letter (bijvoorbeeld MB-a) en gebruiken geen jaaraanduidingen zoals bijvoorbeeld groep 5. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij bieden onze kleuters in de groepen 1-2 en bij de start van het schooljaar ook aan onze leerlingen in groep 3 een spelend leren traject aan. Dit betekent dat onze jongste leerlingen zoveel mogelijk taal-, reken-, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden ontwikkelen door te spelen in de diverse hoeken. De leerkrachten betrekken de leerlingen bij wat ze binnen een thema willen leren en hoe ze dit gaan doen. Betekenisvolle thema's zoals de politie, kunst, het tuincentrum en de bakker worden met de kinderen uitgewerkt. De kinderen werken in de 'werkplaats' (creatieve hoek) ideeën uit die ze weer gebruiken in de themahoeken. Zo krijgen de leerlingen spelenderwijs allerhande vaardigheden mee die ze in de hogere groepen prima kunnen gebruiken!

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De urentabel hierboven is een indicatie.

Groep 3 tot en met 8 werk volgens een vast lesrooster. De leerkracht gaat flexibel met dit lesrooster om, dit om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de groep. De leerresultaten vormen hierbij het uitgangspunt.

Wij bieden onze kleuters in de groepen 1-2 en bij de start van het schooljaar ook aan onze leerlingen in groep 3 een spelend leren traject aan. Dit betekent dat onze jongste leerlingen zoveel mogelijk taal-, reken-, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden ontwikkelen door te spelen in de diverse hoeken. De leerkrachten betrekken de leerlingen bij wat ze binnen een thema willen leren en hoe ze dit gaan doen. Betekenisvolle thema's zoals de politie, kunst, het tuincentrum en de bakker worden met de kinderen uitgewerkt. De kinderen werken in de 'werkplaats' (creatieve hoek) ideeën uit die ze weer gebruiken in de themahoeken. Zo krijgen de leerlingen spelenderwijs allerhande vaardigheden mee die ze in de hogere groepen prima kunnen gebruiken!

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Een speciale school voor basisonderwijs 

Het onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12/13 jaar zoals dat op SBO De Keerkring wordt gegeven, is speciaal basisonderwijs. Omdat het leren bij onze leerlingen minder vanzelfsprekend verloopt, verschilt de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden met die van de reguliere basisschool. Ook worden er keuzes in leerstof gemaakt. En dat is anders - specialer - dan op de reguliere basisschool. Onze leerlingen komen niet uitsluitend uit het reguliere basisonderwijs, maar ook vanuit andere scholen voor speciaal onderwijs of rechtstreeks van peuterspeelzalen of andere (onderwijs)instellingen. Het is moeilijk om aan te geven welke leerlingen nu precies speciaal basisonderwijs nodig hebben. Wel kunnen we zeggen dat de kinderen op onze school één ding gemeen hebben: het zijn kinderen met specifieke hulpvragen op het gebied van leren en/of gedrag en/of op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen met hulpvragen die speciale aandacht en onderwijskundige zorg vragen. Vanuit bovenstaande beschrijving zijn leerlingen met een specifieke handicap, (gedrags)stoornis of met een aanzienlijk gecompliceerdere hulpvraag niet zonder meer toelaatbaar op het speciaal basisonderwijs. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld blinde en dove kinderen, kinderen met syndroom van Down of kinderen met voor de SBO school te grote hulpvragen op het gebied van een motorische of lichamelijke ontwikkeling, of op het gebied van hun spraak-taal ontwikkeling, en/of op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling en/of het gebied van hun gedrag. Voor deze kinderen kan een indicatie voor het speciaal onderwijs (SO) aangevraagd worden. SBO De Keerkring is onvoldoende toegerust om deze kinderen goed te begeleiden binnen de groep van leerlingen die al aangewezen is op speciaal basisonderwijs. In de aanmeldingsprocedure van deze leerlingen zal de centrale toekenningscommissie (CTC) beslissen of zij al dan niet een positieve beschikking afgeeft voor toelaatbaarheid op het speciaal basisonderwijs. Eventueel zal dit punt verder persoonlijk worden toegelicht en besproken met de directie en/of intern begeleider van de school.  De toelatingsprocedure voor SBO De Keerkring is anders dan in het reguliere onderwijs. Hiervoor verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘toelating, schorsing en verwijdering'.

Vervolgonderwijs

Alle leerlingen van onze school gaan naar het voortgezet onderwijs (VO). Dat kan zijn: 

 • Regulier voortgezet onderwijs, zoals VMBO, al of niet voorzien van leerwegondersteunend onderwijs (LWOO); 
 • Praktijkonderwijs (PRO); 
 • Speciaal (voortgezet) onderwijs. Afhankelijk van de mogelijkheden worden de leerlingen in overleg met hun ouders naar het vervolgonderwijs doorverwezen.  De advisering voor het vervolgonderwijs wordt verzorgd door de leerkrachten ondersteund door het intern zorgteam. Het gehele traject is omschreven in de Procedure Vervolg Onderwijs (PVO).

SBO De Keerkring heeft de volgende faciliteiten om de kinderen de juiste zorg te bieden.

Zorgteam 

Het zorgteam ondersteunt de leerkrachten in hun begeleiding van de kinderen en bij hulpvragen. Aan dit overleg nemen naast de Intern Begeleiders (de IB’ers), ook de orthopedagoge, de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werkende (Smw) deel. De verschillende therapeuten die op de school werken schuiven regelmatig op afroep aan. Het overleg wordt voorgezeten door de directie van de school. Het zorgteam vergadert om de vier weken. In het overleg worden de leerresultaten, de gezondheid en het algemeen welbevinden van de leerling besproken. Alle besluiten (van advies voor interne / externe hulpverlening tot schoolverwijzing) worden voorbereid door de verschillende leden van het zorgteam in samenwerking met de groepsleerkracht en vervolgens met de betreffende ouders besproken. Daarnaast is het zorgteam onder andere verantwoordelijk voor het coördineren van diverse therapieën voor leerlingen en de coördinatie van de aanvragen van LWOO- en PRO- beschikkingen en SO onderwijs. 

Interne begeleider (IB-er) 

SBO De Keerkring heeft drie IB-ers. Een IB-er is vrijgesteld van het geven van onderwijs. Hij regelt/coördineert zaken rondom de zorg van elke leerling, zodat de groepsleerkrachten zich kunnen richten op het primaire proces: het lesgeven aan en het begeleiden van de leerlingen in de groep. Enkele specifieke taken voor de interne begeleider zijn: het ondersteunen en begeleiden van de groepsleerkrachten in hun onderwijs. Daarnaast het organiseren en voorzitten van leerling-besprekingen, het ondersteunen van de leerkrachten in het opstellen van lesroosters, groepsplannen het maken van de groepsindelingen en het regelen van de toetsen 

Orthopedagoog

Bij vragen van de leerkracht op het gebied van het leren, het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling werkt de orthopedagoog nauw samen met de IB-er. Via een klassenobservatie en /of handelingsadviezen krijgt de leerkracht handvatten, hoe met het kind om te gaan.  Bij twijfel over de leermogelijkheden of bij hardnekkige gedragsproblemen kan verder onderzoek naar de intelligentie of de persoonsontwikkeling plaats vinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Zij worden bij het onderzoek betrokken via een intake, of het invullen van een vragenlijst. De uitkomsten van het onderzoek worden in een persoonlijk gesprek met de ouders besproken. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de leerkracht als zij zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind of als er vragen zijn rond de opvoeding. De leerkracht zal met u bekijken of de zorgvraag doorgespeeld wordt naar het ib-overleg, het zorgteam en/of de orthopedagoog. 

Schoolmaatschappelijk werk

Bij onze schoolmaatschappelijk werker, Mariëtte de Jonge,  kunt u altijd terecht met allerlei vragen over de opvoeding, uw gezin, uw (andere) kinderen enzovoort. Zij is bereikbaar op 06-36456693. Als u een boodschap inspreekt zal zij contact met u opnemen. 

Kindercoach

De kindercoach werkt vanuit de PBS waarden: Verantwoordelijkheid – Veiligheid – Respect.  De kindercoach ondersteunt het kind om in z’n eigen kracht te komen. Kinderen worden door de leerkracht, i.o.m ouders en IB-er, aangemeld voor coaching, via het bouwsteenformulier. Kinderen kunnen voor coaching of een training in aanmerking komen op grond van verschillende criteria: 

 • problemen met het automatiseren van sociale vaardigheden 
 • problemen met zelfbeeld  
 • problemen in de regulatie van emoties 
 • problemen met weerbaarheid 

De criteria worden onderbouwd met concrete datagegevens. Op grond van de hulpvraag wordt besloten (door IBer, i.o met groepsleerkracht) of  een kind in aanmerking komt voor individuele coaching of een groepstraining. De coaching is kwaliteits- en oplossingsgericht. Er is  aandacht voor het (her)ontdekken van de kwaliteiten van het kind. Gedragsverwachtingen worden specifiek aangeleerd, geoefend, en bekrachtigd. De kindercoach stelt samen met de leerkracht  het coachplan op in ParnasSys. De kindercoach coacht de leerkracht in het begeleiden van de leerling, middels modeling, spiegelen, co-teaching en gesprekken. 

Naast de individuele coaching, zijn er de volgende groepstrainingen:

Zo gaan Sarah en Jerom met elkaar om

Criteria voor het toetreden in deze interventie zijn: 

 • problemen met het automatiseren van sociale vaardigheden (Zien scores: SI 0 t/m 10 en/of indicatie-uitspraak nr.1) 
 • problemen met weerbaarheid (Zien scores: SA 0 t/m 10 en/of indicatie-uitspraak nr.3) 
 • problemen met emotieregulatie (Zien scores: IB 0 t/m 10 en/of indicatie-uitspraak nr.4) 

Doel: Het versterken van de sociale vaardigheden door aanbieden van sociale vaardigheden verbaal en in rollenspel. Het versterken van de weerbaarheid door de inzet van lichaamsoefeningen waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. 

Inhoud: In de training leren de kinderen hoe ze verbaal en non-verbaal het initiatief kunnen nemen voor een gesprek en samenspel, hoe ze kunnen reageren als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag, hoe ze complimenten en kritiek kunnen geven en ontvangen en ze leren ‘sorry’ te zeggen. Naast deze algemene leerdoelen worden ook individuele leerdoelen tijdens kindgesprekken geformuleerd en wordt besproken hoe de kinderen aan deze veranderwensen kunnen werken. 

Aanpak: Gesprekken, stappenplannen, rollenspel, drama, modeling, gedragsoefening, bekrachtigen.  

Ken je kracht

Criterium voor het toetreden in deze interventie is: 

 • problemen met het zelfvertrouwen: (ziens scores: indicatie-uitspraak nr.12) 

Doel:  Het versterken van het zelfvertrouwen, de weerbaarheid en/of het respect voor de ander. De kinderen gaan zich sterker voelen, leren grenzen aan te geven of te respecteren en/of leren meer voor zichzelf op te komen.  

Inhoud:  De training bestaat uit talentgerichte en fysieke oefeningen waarbij de kinderen hun eigen kracht (mentaal en fysiek) gaan ervaren. Er wordt gewerkt met stappenplannen en aan het jezelf sterk denken. Naast oefeningen worden er ook om de week kindgesprekken gevoerd waarin individuele leerdoelen centraal staan.  

Aanpak: Gesprekken, stappenplannen, rollenspel, drama, modeling, gedragsoefening, bekrachtigen, fysieke oefeningen. 

Rots & Water

Criteria voor het toetreden tot deze interventie zijn: 

 • problemen met weerbaarheid (Zien scores: SA 0 t/m 10 en/of indicatie-uitspraak nr.3) 
 • problemen met regulatie van emoties(Zien scores: IB 0 t/m 10 en/of indicatie-uitspraak nr.4) 

Doel: Het versterken van de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van kinderen door zich sterker te leren voelen, grenzen te leren aangeven en beter voor zichzelf op te leren komen. 

Inhoud: De training bestaat voornamelijk uit fysieke oefeningen waarbij de kinderen hun eigen kracht fysiek gaan ervaren. Het doen wordt vervolgens vertaald naar het denken en verwoorden. 

Aanpak: Kindgesprekken, stappenplannen, modeling, gedragsoefening, bekrachtigen, lichaamsoefeningen. Bij groepstrainingen worden ouders en leerkrachten  wekelijks via de mail op de hoogte gehouden over de training. Daarnaast wordt er een logboekje bijgehouden door trainer, leerkracht en ouder.

Fysiotherapie

Veel leerlingen hebben fysiotherapie nodig om hun motorische ontwikkeling te bevorderen. Fysiotherapeuten van de Fysiotherapeutenmaatschap Woerden op een aantal dagen op school aanwezig om de leerlingen onder schooltijd te begeleiden en te behandelen. SBO De Keerkring heeft met de Fysiotherapeutenmaatschap Woerden afgesproken, dat de fysiotherapeuten verantwoordelijk zijn voor de therapie. De school heeft een speciale oefenruimte voor de kinderfysiotherapie. De kinderen hebben wel een verwijzing van de huisarts of schoolarts nodig.  

Logopedie 

Veel kinderen op het SBO hebben baat bij logopedie. De kinderen die logopedie nodig hebben kunnen in overleg met het zorgteam op SBO De Keerkring onder schooltijd behandeld worden. In SBO De Keerkring is de dependance gevestigd  van Logopedie Praktijk Woerden. De logopedische behandelingen zijn gericht op onder andere taal, spraak, stem en afwijkende mondgewoonten. Naast de individuele behandelingen is, samenwerking met ouders en leerkrachten belangrijk voor een goede stimulering van de taal-spraakontwikkeling van de kinderen. Bovendien is het gewenst dat een van de ouders/verzorgers bij de behandeling aanwezig is. Er vindt een goede samenwerking plaats met de leerkracht. De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar van de ouders. Voor meer informatie kunt u terecht bij de logopediste op school, de leerkracht en/of IB-er en op de website www.logopediewoerden.nl. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven