SBO De Keerkring

Rembrandtlaan 50 3443 EJ Woerden

 • Schoolfoto van SBO De Keerkring
 • Schoolfoto van SBO De Keerkring
 • Schoolfoto van SBO De Keerkring
 • Schoolfoto van SBO De Keerkring
 • Schoolfoto van SBO De Keerkring

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Gelukkig
 • Samen
 • Leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Keerkring is een school voor speciaal basisonderwijs. Omdat het leren bij onze leerlingen minder vanzelfsprekend verloopt, verschilt de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden met die van de reguliere basisschool. Ook worden er keuzes in leerstof gemaakt. En dat is anders - specialer - dan op de reguliere basisschool. Onze leerlingen komen niet uitsluitend uit het reguliere basisonderwijs, maar ook vanuit andere scholen voor speciaal onderwijs of rechtstreeks van peuterspeelzalen of andere (onderwijs)instellingen. De kinderen op onze school hebben één ding gemeen: het zijn kinderen met specifieke hulpvragen op het gebied van leren en/of gedrag en/of op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen met hulpvragen die speciale aandacht en onderwijskundige zorg vragen. Vanuit bovenstaande beschrijving zijn leerlingen met een specifieke handicap, (gedrags)stoornis of met een aanzienlijk gecompliceerdere hulpvraag niet zonder meer toelaatbaar op het speciaal basisonderwijs. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld blinde en dove kinderen, kinderen met syndroom van Down of kinderen met voor de SBO school te grote hulpvragen op het gebied van een motorische of lichamelijke ontwikkeling, of op het gebied van hun spraak-taal ontwikkeling, en/of op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling en/of het gebied van hun gedrag. Voor deze kinderen kan een indicatie voor het speciaal onderwijs (SO) aangevraagd worden. SBO De Keerkring is onvoldoende toegerust om deze kinderen goed te begeleiden binnen de groep van leerlingen die al aangewezen is op speciaal basisonderwijs. In de aanmeldingsprocedure van deze leerlingen zal de centrale toekenningscommissie (CTC) beslissen of zij al dan niet een positieve beschikking afgeeft voor toelaatbaarheid op het speciaal basisonderwijs. Een kind is toelaatbaar op De Keerkring als het een positieve (tijdelijke) beschikking van de CTC van het samenwerkingsverband Passenderwijs heeft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schorsing en verwijdering  

Soms zijn wij genoodzaakt een leerling te schorsen en/ of van school te verwijderen. Schorsing is aan de orde wanneer de school bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn het herhaald negeren van een schoolregel, diefstal of mishandeling of wanneer de veiligheid van anderen in het gedrang komt.

Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat de school concludeert dat de relatie tussen de school, de leerling en/of de ouders onherstelbaar verstoord is. Een beslissing tot schorsing of verwijdering zal met de uiterste zorgvuldigheid en in ruggespraak met het bevoegd gezag genomen worden. Bij een schorsing kan de leerling maximaal voor een periode van één week de toegang tot school worden ontzegd. Het schorsingsbesluit moet schriftelijk gemotiveerd aan ouders worden medegedeeld. Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt, dient ook de onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave van redenen geïnformeerd te worden. Een leerling mag niet definitief verwijderd worden, totdat er een andere school gevonden is, die de leerling wil aannemen. De wettelijke regeling voor Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij van toepassing.

Procedure: 

 • Voorafgaand aan de schorsing heeft de directie met de ouders overleg gehad. In dit gesprek verklaart de directie diverse mogelijkheden om het gedrag van het kind te corrigeren te hebben toegepast en tevens dat schorsing gezien de situatie en de voorgeschiedenis op dit moment de enig passende maatregel is.
 • Er is een mededeling gedaan aan het College van Bestuur en deze is akkoord gegaan met de schorsing. 
 • De ouders/verzorgers worden zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij dienen oplossingsmogelijkheden te worden verkend. Bij dit gesprek zijn aanwezig de desbetreffende leerkracht, een directielid en ouders van de leerling. 
 • Voor zover mogelijk, worden maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. Het beschikbaar stellen van studiemateriaal kan tot de mogelijkheden behoren. Het maken van toetsen uit het leerlingvolgsysteem mag niet worden belemmerd. 
 • Van het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders /verzorgers voor gezien ondertekend en in het leerlingendossier opgeslagen.

De onafhankelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) behandelt de conflicten tussen ouders en scholen over onder meer:

 •  (de weigering van ) toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven; 
 • de verwijdering van leerlingen (ongeacht of ze een ondersteuningsbehoefte hebben).

De uitspraak van de geschillencommissie wordt openbaar gemaakt, maar is niet bindend. Een school kan gemotiveerd afwijken van het advies. De ouders kunnen vervolgens naar de rechter stappen als ze het daar niet mee eens zijn. 

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven